افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف

درمانگاههای تخصصی

درمانگاههای تخصصی بیمارستان همه روزه، بجز روزههای تعطیل در دو شیفت صبح و شب فعال می باشد.

darmangah1.jpg