اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه ارتوپدی
مدیر دکتر محمدتقی بغدادی
آدرس تهران،انتهای بلوارکشاورز، بیمارستان امام خمینی،بخش ارتوپدي،کدپستی :1419733141