گروه آموزش پزشکی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
1 دی 1395
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 2 دی ماه
28 آذر 1395
برگزاری امتحان درون بخشی رزیدنتهای سال سوم
24 آذر 1395
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 25آذر
9 آذر 1395
کنفرانس هفتگی روز پنج شنبه بیمارستان دکتر شریعتی
3 آذر 1395
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 4  آذرماه
26 آبان 1395
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 27 آبان ماه
23 آبان 1395
لیست نمرات  نیمسال اول  کلاس اساتید  ارتوپدی
12 آبان 1395
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 13آبان ماه
5 آبان 1395
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 6 آبان ماه
28 مهر 1395
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 29مهرماه
آرشیو اخبار و مقالات