اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه چشم پزشکی
مدیر دکتر قاسم فخرائی
معاون آموزشی دکتر فریبا قاسمی
معاون پژوهشی دکتر محمدطاهر رجبی
آدرس خيابان كارگر جنوبي ،ميدان قزوين، بيمارستان فارابي، كد پستي: 1336616351