اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه چشم پزشکی
مدیر دکتر محمدرضا اکبری باغبانی
آدرس خيابان كارگر جنوبي ،ميدان قزوين، بيمارستان فارابي، كد پستي: 1336616351