#
 • آدرس پستی :

  خيابان كارگر جنوبي ،ميدان قزوين، بيمارستان فارابي، كد پستي: 1336616351
 • شماره تماس :

  02155400003
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  faralib@sina.tums.ac.ir