برنامه درسي دانشجويان پزشكي در بخش چشم بيمارستان فارابي آذر ماه 1393

برنامه درسي دانشجويان پزشكي در بخش چشم بيمارستان فارابي آذر ماه 1393

2 9 1393

روابط عمومي بيمارستان فارابي : واحد آموزش گروه چشم پزشكي برنامه كلاسي دانشجويان پزشكي در بخش چشم بيمارستان فارابي در دوره آبان سال 93 را به شرح ذيل اعلام كرد.


منبع:گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0