تقویم آموزشی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

برنامه کیس ریپورت های گروه طب کار در نیم سال دوم 1397

تاریخدستیار مسوولهیات علمی مسوول
97.07.09دکتر پیروزنیا-  دکتر ادیب
دکتر پوریعقوب- دکتر صادق نیت- دکتر سرایی
97.07.16دکتر چینی چیاندکتر مهرداد- دکتر پوریعقوب- دکتر ایزدی
97.07.23دکتر افضلی نژاددکتر امینیان- دکتر آل محمد- دکتر صادق نیت
97.07.30دکتر ادیبدکتر صادق نیت- دکتر آل محمد- دکتر افتخاری
97.08.07دکتر نصیببیدکتر ایزدی- دکتر شریفیان-دکتر مهرداد
97.08.14دکتر گلشندکتر افتخاری- دکتر امینیان- دکتر پوریعقوب
97.08.21دکتر اسمعیلیدکتر ایزدی- دکتر مهرداد- دکتر شریفیان
97.08.28دکتر گلشنیدکتر سرایی- دکتر پوریعقوب- دکتر آل محمد
97.09.05دکتر عزیزیدکتر مهرداد- دکتر آل محمد-دکتر سرایی
97.09.12دکتر امیدیدکتر سرایی- دکتر مهرداد- دکتر امینیان
97.09.19دکتر احدیدکتر امینیان- دکتر افتخاری- دکتر شریفیان
97.09.26دکتر علیخانیدکتر پوریعقوب - دکتر ایزدی- دکتر صادق نیت
97.10.10زانو و ستون فقراتImagingدکتر شریفیان
97.10.17دکتر ناظم- دکتر وصال
دکتر پوریعقوب- دکتر افتخاری- دکتر مهرداد
97.10.24دکتر فاضل کیا- دکتر فروزان
دکتر آل محمد- دکتر ایزدی- دکتر صادق نیت
97.11.01دکتر ناظم- دکتر وصال
دکتر امینیان - دکتر سرایی- دکتر افتخاری
97.11.08دکتر فاضل کیا- دکتر شفاعت
دکتر مهرداد- دکتر امینیان–دکتر ایزدی
97.11.15دکتر جهان بخشیدکتر پوریعقوب- دکتر آل محمد-دکتر سرایی
97.11.29دکتر بحرانی- دکتر عباسلو
دکترصادق نیت-دکتر شریفیان- دکتر امینیان
برنامه کنفرانس های گروه طب کار در نیم سال دوم 1397
ساعت کلاس 2 بعد از ظهر

روزتاریخعنوان کنفرانسدستیار مسوولهیات علمی مسوول
چهارشنبه97.07.04تعهد حرفه ای دکتر مهرداد
چهارشنبه97.07.11معرفی سازمان ها و ارگان های مرتبط با طب کار دکتر امینیان- دکتر صادق نیت
چهارشنبه97.07.18تناسب شغلی و بازگشت به کار در بیماری های ریهدکتر پیروزنیادکتر پوریعقوب- دکتر سرایی
چهارشنبه97.07.25رویکرد تشخیصی و درمانی به بیماری های زانو متخصص ارتوپدی
چهارشنبه97.08.02رویکرد تشخیصی به آسم شغلیدکتر جمشیدیدکتر صادق نیت- دکتر پوریعقوب
چهارشنبه97.08.23تناسب شغلی و بازگشت به کار در بیماری های اسکلتی- عضلانیدکتر چینی چیاندکتر مهرداد- دکتر ایزدی
چهارشنبه97.08.30صدا سنجی و تست های شنواییدکتر احدیدکتر پوریعقوب - دکتر آل محمد
چهارشنبه97.09.07مباحث کاربردی پرتوهای غیر یونیزاندکتر بحرانیدکتر امینیان- دکتر افتخاری
چهارشنبه97.09.14اپروچ کاربردی به مشکلات شایع پرسنل بیمارستان و واکسیناسیوندکتر فروزاندکتر ایزدی- دکتر سرایی
چهارشنبه97.09.21تناسب شغلی و بازگشت به کار در بیماری های روانپرشکیدکتر گلشندکتر افتخاری- دکتر امینیان
چهارشنبه97.09.28نکات کاربردی در نوار قلب رانندگان متخصص قلب و عروق
دوشنبه97.10.10زانو و ستون فقرات imaging دکتر شریفیان
چهارشنبه97.10.12وسایل حفاظت فردی شنوایی و تنفسی مهندس بهداشت حرفه ای
چهارشنبه97.10.19مباحث کاربردی پرتوهای یونیزاندکتر جهان بخشیدکتر مهرداد- دکتر امینیان
چهارشنبه97.10.26معرفی صنایع 1دکتر نجیب پوردکتر سرایی- مهندس کریمی نژاد
چهارشنبه97.11.03معرفی صنایع 2دکتر شفاعتدکتر مهرداد -دکتر افتخاری
چهارشنبه97.11.10مباحث کاربردی بهداشت حرفه ایدکتر جمشیدیدکتر پوریعقوب- دکتر مهرداد
چهارشنبه97.11.17تناسب شغلی و بازگشت به کار در بیماری های نورولوژیکدکتر عباسلودکتر امینیان- دکتر آل محمد
چهارشنبه97.11.24اپروچ کاربردی به اختلالات خوابدکتر گلشنیدکتر آل محمد- دکتر صادق نیت
چهارشنبه97.12.01رویکرد تشخیصی و درمانی به بیماری های شانه متخصص ارتوپدی
چهارشنبه97.12.08تفسیر بادی باکس و تست DLCO دکتر پوریعقوب- دکتر سرایی