تقویم آموزشی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ایام هفته
تاريخ
هيات علمي
یکشنبه
2/7/96
دکتر امینیان
دوشنبه
3/7/96
دکتر پوریعقوب
سه شنبه4/7/96دکتر مهرداد
چهارشنبه
5/7/96
دکتر ایزدی
دوشنبه10/7/96دکتر پوریعقوب
سه شنبه
11/7/96
دکتر مهرداد
چهارشنبه12/7/96دکتر افتخاری
شنبه
15/7/96
دکتر ایزدی
یکشنبه16/7/96دکتر امینیان
دوشنبه
17/7/96
دکتر پوریعقوب
سه شنبه18/7/96دکتر آل محمد
چهارشنبه
19/7/96
دکتر شریفیان
شنبه22/7/96دکتر ایزدی
یکشنبه
23/7/96
دکتر امینیان
دوشنبه24/7/96دکتر پوریعقوب
سه شنبه
25/7/96
دکتر آل محمد
چهارشنبه26/7/96دکتر شریفیان
شنبه
29/7/96
دکتر ایزدی
یکشنبه30/7/96دکتر امینیان
دوشنبه
1/8/96
دکتر پوریعقوب
سه شنبه2/8/96دکتر صادق نیت
چهارشنبه
3/8/96
دکتر افتخاری
شنبه6/8/96دکتر ایزدی
یکشنبه
7/7/96
دکتر امینیان
دوشنبه8/8/96دکتر پوریعقوب
سه شنبه
9/8/96
دکتر صادق نیت
چهارشنبه10/8/96دکتر افتخاری