برنامه آموزشی گروه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
                              1- case report دوشنبه ها                       
   2 - کنفرانس چهارشنبه ها

  1.   دوشنبه ها- case report
تاریخدستیار مسوول
هیات علمی مسوول
96.07.24
دکتر سرایی- دکتر امینیان- دکتر مهرداد
96.08.01دکتر محمودیدکتر امینیان- دکتر سرایی- دکتر افتخاری
96.08.08دکتر کلاهی
دکتر افتخاری- دکتر امینیان- دکتر پوریعقوب
96.08.15دکتر صانعیاندکتر پوریعقوب- دکتر صادق نیت- دکتر آل محمد
96.08.22دکتر مهرباندکتر صادق نیت- دکتر آل محمد - دکتر افتخاری
96.08.29دکتر نصیبیدکتر مهرداد- دکتر ایزدی- دکتر امینیان
96.09.06دکتر نیازیدکتر پوریعقوب- دکتر سرایی- دکتر مهرداد
96.09.13دکتر مسعودیدکتر صادق نیت- دکتر آل محمد- دکتر امینیان
96.09.20دکتر پیروزنیادکتر ایزدی- دکتر سرایی- دکتر افتخاری
96.09.27دکتر قربانی (جمع بندی کیس های درد  گردن و شانه ایران خودرو)دکتر شریفیان- دکتر مهرداد- دکتر سرایی
96.10.04دکتر علیخانیدکتر آل محمد- دکتر صادق نیت- دکتر ایزدی
96.10.11دکتر امیدیدکتر مهرداد- دکتر ایزدی- دکتر شریفیان
96.10.18دکتر گلشندکتر پوریعقوب- دکتر شریفیان- دکتر صادق نیت
96.10.25دکتر چینی چیاندکتر افتخاری- دکتر پوریعقوب- دکتر سرایی
96.11.02دکتر گلشنیدکتر ایزدی- دکتر افتخاری- دکتر آل محمد
96.11.09دکترعزیزی  (جمع بندی کیس های کمر درد ایران خودرو)دکتر شریفیان- دکتر مهرداد- دکتر سرایی
96.11.16دکتر افضلی نژاددکتر آل محمد- دکتر صادق نیت –دکتر ایزدی
96.11.23دکتر ادیبدکتر مهرداد- دکتر افتخاری- دکتر پوریعقوب
96.11.30دکتر احدیدکتر امینیان- دکتر آل محمد- دکتر صادق نیت
96.12.07دکتر مرادی
دکتر سرایی- دکتر پوریعقوب- دکتر شریفیان
96.12.14دکتر قربانیدکتر امینیان- دکتر ایزدی- دکتر شریفیان
 
 
 


  1. چهارشنبه ها- کنفرانس
تاریخ
عنوان کنفرانسدستیار مسوولهیات علمی مسوول
96.07.17تعهد حرفه ای
دکتر افتخاری
96.07.19نحوه تکمیل پرونده های طب کاردکتر سرایی- دکتر پوریعقوب
96.07.26Fitness to work for Shift Workersدکتر عطارددکتر آل محمد- دکتر صادق نیت
96.08.03اپروچ کاربردی به خواب آلودگیدکتر مهرباندکتر صادق نیت- دکتر آل محمد
96.08.10تفسیر تست های تنفس و بادی باکسدکتر چینی چیاندکتر پوریعقوب- دکتر افتخاری
96.08.17فیتنس مصرف داروها و الکل در محیط کار  دکتر نیازی     دکتر ایزدی- دکتر امینیان
96.08.24مباحث کاربردی بهداشت حرفه ایدکتر مسعودیدکتر پوریعقوب - دکتر مهرداد
96.09.01تفسیر گرافی ستون فقراتدکتر شریفیان
96.09.08مباحث کاربردی اشعه یونیزان و غیر یونیزاندکتر صانعیاندکتر امینیان- دکتر افتخاری
96.09.22بازگشت به کار بیماری های قلبی و عروقیدکتر مرادیدکتر مهرداد- دکتر سرایی
96.09.29اپروچ کاربردی به بیماریهای ریوی -شغلیدکتر محمودیدکتر پوریعقوب- دکتر صادق نیت
96.10.06اپروچ کاربردی به مشکلات شایع پرسنل بیمارستاندکتر استخریاندکتر ایزدی- دکتر سرایی
96.10.13معرفی صنایعدکتر نجیب پوردکتر سرایی- دکتر پوریعقوب
96.10.20Impairmentدکتر مهرداد
96.10.27معرفی سازمان ها و ارگان های مرتبط با طب کاردکتر افتخاری- دکتر امینیان
96.11.04مباحث کاربردی فیزیکال هازارددکتر پیروزنیادکتر سرایی-دکتر پوریعقوب
96.11.11مباحث کاربردی ارگونومیدکتر نصیبیدکتر مهرداد- دکتر آل محمد
96.11.18Causation of Musculoskeletal Disordersدکتر میلانیدکتر شریفیان- دکتر مهرداد
96.11.25اپروچ کاربردی به بارومدیسیندکتر کلاهیدکتر امینیان- دکتر ایزدی
96.12.02 در مشاغلFatigueارزیابی ریسک
دکتر افضلی نژاددکتر آل محمد- دکتر صادق نیت
96.12.09ارزیابی بینایی در معاینه بدو استخدام و دوره ایدکتر گلشندکتر مهرداد- دکتر سرایی
96.12.16اپروچ کاربردی به ادیوگرام های غیر طبیعیدکتر امیدیدکتر پوریعقوب- دکتر افتخاری
96.12.21بازگشت به کار بیماری های نورولوژیک و تشنجدکتر علیخانیدکتر صادق نیت- دکتر ایزدی