بررسي ارتباط سندرم متابولیک با پارامترهای عملکرد ریوی در آزمون اسپیرومتری

بررسي ارتباط سندرم متابولیک با پارامترهای عملکرد ریوی در آزمون اسپیرومتری

3 2 1397

حذف
تک ستونه
حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

به گزارش گروه طب کار، جلسه دفاع از پايان نامه دكتر محمد مهربان دستيار رشته تخصصي طب كار با عنوان « بررسي ارتباط سندرم متابولیک با پارامترهای عملکرد ریوی در آزمون اسپیرومتری » به راهنمايي  آقای دکتر پوریعقوب و مشاوره آقاي دكتر مهرداد  روز دوشنبه  سوم اردیبهشت  از ساعت 14 در كلاس گروه طب كاردانشكده پزشكي برگزار میشود.
ش کنید


منبع:گروه طب کار دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0