اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه پزشکی هسته ای
مدیر دکتر محمد افتخاری
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،خ کارگر شمالی، بیمارستان شریعتی، موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای كد پستي : 1411713137