زمان دفاع پروپزال های دستیاران ورودی 96

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تاریخ دفاع پروپزال  دستیاران سال دو

ردیفنام و نام خانوادگیمحل دستیاریسال دستیاریزمان دفاع پروپزال
1حنان ابراهیمیسیناسال دو97/09/22
2محمد نامورامامسال دو97/10/06
3آراد ایران مهرامامسال دو97/10/13
4هادی دیگالهسیناسال دو97/10/20
5میلاد شفیع زادهشریعتیسال دو97/10/27
6پدرام صداقتامامسال دو97/11/04
7فرامرز روح اللهی ورنوسفادرانیشریعتیسال دو97/11/11