برنامه زمان بندی طرح یک ماه دستیاران گروه جراحی مغز و اعصاب

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
اسامي دستياران سال آخر جهت طرح يكماهه

ردیفنام و نام خانوادگیمحل دستیاریسال دستیاریزمان طرح
1ستار ندریسیناسال پنجشهریور97
2مجتبی نظر پور سورکامامسال پنجمهر
3احمد پور رشیدی بشرآبادیسیناسال پنجآذر
4جلال تقی زادهامامسال پنجدی 
5محمداسلامیانشریعتیسال پنجبهمن
6امیر حسین درویشیسیناسال پنجفرودین98
7امید محمدزادهامامسال پنجفروردین98
8مهدی ابوالفضلیشریعتیسال پنجاردیبهشت