زمان دفاع پایان نامه دستیاران سال آخر گروه جراحی مغز و اعصاب ورودی 93

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تاریخ دفاع پایان نامه دستیاران سال پنج
​سال 1398

ردیفنام و نام خانوادگیمحل دستیاریسال دستیاریزمان دفاع پایان نامه
1احمد پور رشیدی بشرآبادیسیناسال پنج98/01/22
2مجتبی نظر پور سورکامامسال پنج98/01/29
3محمداسلامیانشریعتیسال پنج98/02/05
4جلال تقی زادهامامسال پنج98/02/26
5امیر حسین درویشیسیناسال پنج98/03/02
6امید محمدزادهامامسال پنج98/03/09
7ستار ندریسیناسال پنج98/03/23
8مهدی ابوالفضلیشریعتیسال پنج98/03/30