برنامه چرخشی برنامه دوره دوماه اطفال دستیاران سال سه گروه جراحی مغز و اعصاب

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برنامه چرخشی دوره دوماه اطفال دستیاران جراحی مغز و اعصاب

ردیف نام و نام خانوادگیمحل دستیاریسال دستیاریزمان شروع دوره
1شروین ربیعیشریعتیسال سهمهر و آبان
محمد حسین زادهسیناسال سه
2مسعود خشنودی امامامامسال سهآذر و دی
3امیرحسین روحی لاریجانیسیناسال سهبهمن و اسفند
4رستگار رحمانیامامسال سهفرودین 98 و اردیبهشت
شاهین ناصریسیناسال سه
5محمد امین جسمانیشریعتیسال سهخرداد و تیر
6محمدرضا مذنبی اصفهانیامامسال سهمرداد و شهریور
فرشید میرزاییسیناسال سه