برنامه کلاس های درس نظری جراحی مغز و اعصاب

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

برنامه درس نظري جراحي مغز و اعصاب در بيمارستان سینا (تالارشهید شبانی)

مرداد1397


ساعت
      تاريخ
8 ـ 99 ـ 1010 ـ 1111 ـ 1212 ـ 1313 ـ 1414 ـ 15
شنبه
13/5/1397
افزايش فشار داخل جمجمه
آقاي‌دكترعلی محمدی
نوروراديولوژي
آقاي دكتر فقیه
تشخیص تومورهای مغزی
آقای دکتر کریمی
اســتـــراحـــتضربه‌هاي مغزي (مكانيسم،تشخيص)
آقاي دكتر کریمی
درمان درد و
جراحي اعصاب
آقاي دكتر جوادی

درمان تومورهای مغزی  
آقای دکتر زینلی زاده
یک شنبه 14/5/1397تقسيم‌بندي و علائم ضايعات عروقي مغز و نخاعي
آقاي دكتر صابری
بيماري‌هاي مادرزادي مغز
خانم دكترحبیبی
درمان و عوارض ضايعات عروقي
آقاي دكتر خوشنویسان

تومورهای نخاع
آقای دکتر استاد رحیمی
بيماري‌هاي مادرزادي نخاع
خانم دکتر نجات
-------
دوشنبه
15/5/1397
صدمات ستون فقرات و نخاع
آقاي دكتر شيخ‌رضائي
درمان طبي و جراحي ضربه‌هاي مغزي
آقاي دكتر          مرتضوی
عفونت‌هاي سيستم عصبي در ارتباط با جراحي اعصاب
آقاي دكتر شیرانی
روش‌هاي درماني همراه و جديد ضايعات‌سيستم‌عصبي
آقاي دكتر بيطرف
هرنی دیسکال           
آقاي دكتر خديوي
-------

 
 
 

برنامه درس نظري جراحي مغز و اعصاب در بيمارستان سینا (تالارشهید شبانی)

مرداد1397


ساعت
      تاريخ
8 ـ 99 ـ 1010 ـ 1111 ـ 1212 ـ 1313 ـ 1414 ـ 15
شنبه
27/5/1397
افزايش فشار داخل جمجمه
آقاي‌دكتر علی محمدی
نوروراديولوژي
آقاي دكتر فقیه
تشخیص تومورهای مغزی
آقای دکترکریمی
اســتـــراحـــتضربه‌هاي مغزي (مكانيسم،تشخيص)
آقاي دكتر کریمی
درمان درد و
جراحي اعصاب
آقاي دكتر جوادی

درمان تومورهای مغزی  
آقای دکتر زینلی زاده
یک شنبه 28/5/1397تقسيم‌بندي و علائم ضايعات عروقي مغز و نخاعي
آقاي دكتر صابری
بيماري‌هاي مادرزادي مغز
خانم دكترحبیبی
درمان و عوارض ضايعات عروقي
آقاي دكتر خوشنویسان

تومورهای نخاع
آقای دکتر استاد رحیمی
بيماري‌هاي مادرزادي نخاع
خانم دکتر نجات
-------
دوشنبه
29/5/1397
صدمات ستون فقرات و نخاع
آقاي دكتر شيخ‌رضائي
درمان طبي و جراحي ضربه‌هاي مغزي
آقاي دكتر          مرتضوی
عفونت‌هاي سيستم عصبي در ارتباط با جراحي اعصاب
آقاي دكتر شیرانی
روش‌هاي درماني همراه و جديد ضايعات‌سيستم‌عصبي
آقاي دكتر بيطرف
هرنی دیسکال           
آقاي دكتر خديوي
-------