معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
9 آذر 1395
برنامه  آموزشی  استایجر ها
9 آذر 1395
چهارمین کنگره نوروآندوسکوپی
9 آذر 1395
اولین کنگره ستون فقرات
9 آذر 1395
سومین کنگره هیپوفیز و ضایعات سلار و سوپر اسلار