معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
24 خرداد 1396
جلسه گروه جراحی مغز و اعصاب
9 آذر 1395
برنامه  آموزشی  استایجر ها
9 آذر 1395
چهارمین کنگره نوروآندوسکوپی
9 آذر 1395
اولین کنگره ستون فقرات
9 آذر 1395
سومین کنگره هیپوفیز و ضایعات سلار و سوپر اسلار
21 تیر 1397
 آزمون  کتبی ارتقا
آزمون کتبی ارتقا

آزمون کتبی ارتقا دستیاران گروه جراحی مغز و اعصاب پنج شنبه مورخ 21/4/97