معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
20 خرداد 1400
آزمون ارتقاء
آزمون ارتقاء

زمان برگزاری آزمون ارتقا گروه جراحی مغز و اعصاب

20 تیر 1398
آزمون ارتقاء
آزمون ارتقاء

زمان برگزاری آزمون ارتقاء دستیاران گروه جراحی مغز و اعصاب

23 خرداد 1398
آزمون فلوشیپ
22 آذر 1397
تاریخ اولین دفاع پروپزال دستیاران سال دو
21 تیر 1397
 آزمون  کتبی ارتقا
آزمون کتبی ارتقا

آزمون کتبی ارتقا دستیاران گروه جراحی مغز و اعصاب پنج شنبه مورخ 21/4/97

آرشیو رویدادها