اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه بیماریهای مغز و اعصاب
مدیر دکتر محمدرضا قینی
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس -