اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه بیماریهای مغز و اعصاب
مدیر دکتر محمدرضا قینی
آدرس انتهاي بلوار كشاورز، بيمارستان امام خميني ساختمان مركز تحقيقات مغز و اعصاب طبقه چهارم