کلاس وارونه

11 اردیبهشت 1397

اولین جلسه ادغام یافته و وارونه درس میکرب شناسی دانشجویان پزشکی در روز سه شنبه مورخ 11-02-1397 توسط خانم دکتر حلیمی در کلاس 4 داروسازی برگزار شد.

تعداد آیتم ها در هر صفحه