ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

17 8 1399

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
پیش زمینه:در اين مطالعه به بررسي پنوموني مرتبط با SARS-CoV-2 درروسيه: درصد ، مرگ و مير ،کيس هاي مرتبط با عوامل ويروسی ديگر ، موارد همراه با پنومونی باکتريايي ثانويه، شکست سن، سير بالينی و نتيجه پرداخته شده است.
روش مطالعه: در اين مقاله، دو نوع نمونه گيري مطالعه شده است ) (Set1, Set2 . مجموعه 1 تشکيل شده است از نتايج آزمايش 3382 نفر بيماران خارج از بيمارستان و نمونه هاي بيمارستانی ) 88 - 5 ساله(با پنوموني اکتسابي از جامعه و پنوموني بيمارستاني با منبع نامشخص. مجموعه 2 شامل نتايج 1204 بيماران بيمارستانی ) 94 - 12 ساله( مبتلا به پنومونی و COVID-19 است که قبلاً با استفاده از روشهای مولکولی تشخيص داده اند. نتايج در بازه زمانی 2 مارس تا 5 می 2020 از 12 استان/شهر روسيه جمع آوری شده اند.

نتایج: در مجموعه 1 ، 4.35 ٪ از موارد پنوونی در کل مربوط Covid-2 بود و نسبت مرگ و ميرمرتبط با کوويد در اين مجموعه 18.75 % گزارش شد. در مجموعه 2 ، 433 نفر از بيماران مبتلا به کوويد- 19 ( 35.96 %(، از نظرابتلا
به عفونتهای باکتريايی استرپتوکوکوس پنومونيه، استافيلوکوکوس اورؤس و هموفيلوس آنفولانزا مثبت گزارش شدند

خلاصه: کوويد- 2 به تنهايی ويروس ضعيفی است ولی به همراه عفونتهای باکتريايی ثانويه بسيار خطرناک ميباشد. اين مطالعه نشان داد که بخش اساسی عوارض و مرگ و مير ناشی از کوويد- 19 به دليل همراه شدن اين ويروس با عفونتهای باکتريايی ثانويه و در موارد کمتر به دليل همراهی با عفونتهای ويروسی ديگرميباشد. همچنين ريسک پنومونی باکتريايی ثانويه و عوارض بعدی آن ، بايد در مبارزه با SARS-CoV-2 بسيار جدی مورد توجه قرار گيرد.


منبع:گروه میکرب شناسی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0