اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی
مدیر دکتر امیرهمایون جعفری
آدرس تهران،ساختمان شماره 2 دانشکده پزشکی، ورودی غربی، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی