کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
دوماولسال
چهارمسومدوماولنیم سال
پروژهتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدنوع درس
2سمینار و کارآموزی 3روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ2  اﺻﻮل آﺷﮑﺎرﺳﺎزي و دزﯾﻤﺘﺮي ﭘﺮﺗﻮﻫﺎاجباری
2حفاظت در برابر پرتوهای یونساز در مراکز پرتوپزشکی2ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ایکس2  ﻣﺒﺎﻧﯽ رادﯾﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي


2فیزیک پزشکی هسته ای 2ﻓﯿﺰﯾﮏ رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ 1


1/5امواج فراصوت و کاربرد آن در پزشکی 12  زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ


1/5رو ش تصویربرداری  (1)MRI1ﻟﯿﺰر و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﮑﯽ
1سیستم های اطلاع رسانی پزشکی *2فیزیولوژی (گرایش فیزیک)3اﺻﻮل ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮيپیش نیاز


1آناتومی (گرایش فیزیک)2ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ (ﮔﺮاﯾﺶ فیزیک )


2ریاضیات (گرایش رادیولوژی)2ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺗﻤﯽ و ﻫﺴﺘﻪ اي )ﮔﺮاﯾﺶ رادﯾﻮﻟﻮژي(

انتخاب شش واحد از دروس اختیاری زیر:2آمارزیستی

2پرتوهای غیریونساز و حفاظت در برابر آنهااختیاری
2فیزیک رادیوتراپی (2)2پایش محیط و دفع پسماندهای رادیواکتیو2کنترل کیفی در سیستم های رادیولوژی1الکتریسیته ، مغناطیس و کاربرد آنها در پزشکیاختیاری 

2
روش تصویربرداری با MRI  (2)
2
پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی
2
آنکولوژی پرتوی