کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
دوماولسال
چهارمسومدوماولنیم سال
پروژهتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدنوع درس
3پردازش سیگنالهای حیاتی3سیستم ها و روشهای تصویربرداری پزشکی3ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏاجباری
1آزمایشگاه مهندسی بالینی 22سمینار1آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 1


2کارآموزی2اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ
1سیستم های اطلاع رسانی پزشکی*

3پردازش سیگنالهای دیجیتالپیش نیاز
3فیزیولوژی و آناتومی
2تجهیزات بیمارستانی
3مباحث ویژه در مهندسی پزشکی3ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ (ﻋﺼﺒﯽ و ﻓﺎزي) در   ﭘﺰﺷﮑﯽ

اختیاری
3بیوالکترومغناطیس (MRI)3شناسایی الگو

3فراصوت در پزشکی3پردازش تصاویر دیجیتال