طرح درس ترم اول 97-98

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

گروه فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي

طرح درس

دروس کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی (ورودی 97)
ردیفنام درسنام استادنام مسئول درستعداد واحدطرح درس
1اصول مقدماتي پردازش داده ها و
شبيه سازي كامپيوتري
دکتر قدیریدکتر قدیری3طرح درس
2 زبان انگليسي تخصصي دكتر سليقه راد دكتر سليقه راد2 طرح درس
3اصول آشكارسازي و دوزيمتري پرتوها  دكتر گرايليدكتر گرايلي  2  طرح درس
4 مباني راديوبيولوژي دكتر شيرازي دكتر شيرازي 2 طرح درس
5 فيزيك راديوتراپي ( 1) دکتر گرایلی  
دکتر غلامی
دکتر گرایلی  2 طرح درس
6 ليزر و كاربرد آنها در پزشكي دكتر حجازيدكتر حجازي  1 طرح درس
7 فيزيك پرتو تشخيصي (ورودي فيزيك)دكتر آي دكتر آي  2 طرح درس 
8 فيزيك اتمي و هسته اي (ورودي راديولوژي) دكتر گرايلي دكتر گرايلي 2 طرح درس


دروس کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی (ورودی 96)
ردیفنام درسنام استادنام مسئول درستعداد واحدطرح درس
1سمينار و كارآموزيدكتر مهدي ميرباقريدكتر مهدي ميرباقري2طرح درس
2 حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزان در مراكز
پرتو پزشكي
دکتر غلامی دکتر غلامی  2 طرح درس
3سيستمهاي اطلاع رساني در پزشكي دکتر مهدی میرباقری دکتر مهدی میرباقری  1طرح درس 
انتخاب 6 واحد از دروس زير به انتخاب دانشجو و تاييد استاد راهنما:
4پرتوهاي غير يونساز و حفاظت در برابر آنها دكتر حجازي دكتر حجازي 2 طرح درس
5 فيزيك راديوتراپي (2) دكتر غلاميدكتر غلامي  2 طرح درس
6كنترل كيفي در سيستمهاي راديولوژي  دکتر قدیریدکتر  قدیری2 طرح درس
7روش تصويربرداري با MR دکتر عقابیان  دکتر عقابیان 2طرح درس 
8 پردازش تصاوير ديجيتال پزشكيدکتر ناظم زاده دکتر ناظم زاده  2طرح درس 
9 آنكولوژي پرتوييگروه رادیوتراپی  گروه رادیوتراپی2طرح درس 
10اصول فيزيكي دستگاههاي علوم آزمايشگاهي دکتر حجازی دکتر حجازی طرح درس 


دروس کارشناسی ارشد –تصویر برداری (ورودی 97)
ردیفنام درسنام استادنام مسئول درستعداد واحدطرح درس
1اصول دزيمتريدکتر گرایلیدکتر گرایلی1طرح درس
2 مباني سيگنال و سيستم دكتر ناظم زادهدكتر ناظم زاده  2 طرح درس
3 فيزيك تصويربرداري MRIدكتر سليقه راد  دكتر سليقه راد طرح درس
4فيزيك تصويربرداري فراصوت دكتر قديري دكتر قديري طرح درس
5فيزيك تصويربرداري اپتيكي و امپدانسي  دكتر حجازي دكتر حجازي 1 طرح درس
6 سيستمهاي اطلاع رساني پزشكي دكتر مهدي ميرباقري دكتر مهدي ميرباقري 1 طرح درس
7 فيزيك اتمي و هسته اي(ورودي راديولوژي) دكتر گرايليدكتر گرايلي طرح درس 
8 روش هاي رياضي در فيزيك (ورودي راديولوژي)دكتر حجازي دكتر حجازي طرح درس 
9 فيزيك پرتو تشخيصي (ورودي فيزيك) دكتر آيدكتر آي طرح درس 


دروس کارشناسی ارشد –تصویر برداری (ورودی 96)
ردیفنام درسنام استادنام مسئول درستعداد واحدطرح درس
1كارورزيدکتر عقابیان
خانم پاکروان
دکتر عقابیان2طرح درس
انتخاب 5 واحد از دروس زير به انتخاب دانشجو و تاييد استاد راهنما:
2تجهیزات MRI دكتر ناظم زادهدکتر ناظم زاده  2 طرح درس
3 تكنيك ها و پروتكل هاي (1) MRI دكتر عقابيان دكتر عقابيان  2 طرح درس
4تکنیک ها و پروتکل های  (2) MRI دكتر سليقه راددكتر سليقه راد  1 طرح درس
5 كنترل كيفي و كاليبراسيون سيستم هاي MRI دكتر سليقه راددكتر سليقه راد  1طرح درس 


دروس دکتری –فیزیک پزشکی (ورودی 97)
ردیفنام درسنام استادنام مسئول درستعداد واحدطرح درس
1مباني نظري در تشكيل تصويردکتر قدیری
دکتر عقابیان
دکتر عقابیان2طرح درس
2 امواج و ميدانهاي الكترومغناطيسي غير يونساز
و كاربرد آن در پزشكي
دكتر حجازي دكتر حجازي  2 طرح درس
3مباحث نوين در فيزيك راديوتراپي  دكتر نداييدكتر ندايي  2 طرح درس
4مباحث نوين در راديوبيولوژيدكتر شيرازي  دكتر شيرازي 2 طرح درس
5سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي  دكتر مهدي ميرباقريدكتر مهدي ميرباقري  1 طرح درس

دروس دکتری –فیزیک پزشکی (ورودی 96)
ردیفنام درسنام استادنام مسئول درستعداد واحدطرح درس
گرایش تصویربرداری
1تصويربرداري عملكردي و ساختاري مغز و اعصاب MRدکتر عقابیاندکتر عقابیان2طرح درس
2 روشهاي نوين در تصويربرداري فراصوتي تشخيصي دکتر قدیریدکتر قدیری  طرح درس
3 آناليز كمي تصاوير MR دکتر عقابیان دکتر عقابیان 2 طرح درس
4پردازش تصاویر پزشکی دکتر ناظم زاده دکتر ناظم زادهطرح درس 
گرایش پزشکی هسته ای
1كاربردهاي روشهاي شبيه سازي مونت كارلو در
پزشكي هسته اي 
 دکتر آی
دکتر شیخ زاده
 دکتر آی 2 طرح درس
2 روشهاي جديد تصويربرداري مولكولي در پزشكي
هسته اي
دکتر آی
دکتر غفاریان 
دکتر آی  2طرح درس 
3 آناليز كمي در تصويربرداري پزشكي هسته اي دکتر گرامی‌فردکتر گرامی‌فر  2طرح درس 
4 مباني كنترل كيفي و ارزيابي عملكرد تجهيزات
پزشكي هسته اي
دکتر آی
دکتر گرامی فر
دکتر غفاریان 
 دکتر آی 2 طرح درس
گرايش پرتوهاي غيريونساز در تشخيص و درمان
1 آثار بيولوژيكي و حفاظت در برابر امواج و ميدانهاي
الكترومغناطيسي غير يونيزان
دكتر حجازي دكتر حجازي  2طرح درس 
2 روشهاي نوين در تصويربرداري فراصوتي تشخيصي دکتر قدیریدکتر قدیری  2 طرح درس
3 كاربرد روشهاي اپتيكي در نانوتكنولوژيدكتر حجازي دكتر حجازي طرح درس 
4 مباني شيوه هاي نوين درماني با امواج غير يونسازدكتر حجازي دكتر حجازي  طرح درس
5 بيومديكال اپتيك 1دكتر حجازي  دكتر حجازي 2 طرح درس


دروس کارشناسی ارشد
مهندسی پزشکی (ورودی 97)
ردیفنام درسنام استادنام مسئول درستعداد واحدطرح درس
1ابزار دقيق پزشكيدکتر عرب علی بیکدکتر عرب علی بیک2طرح درس
2مديريت خدمات بهداشتي درماني  دکتر احمدیاندکتر احمدیان  2 طرح درس 
3 آزمايشگاه مهندسي باليني (1) دکتر جعفری دکتر جعفری 1 طرح درس
4 پردازش سيگنالهاي ديجيتال دکتر احمدیاندکتر احمدیان  3 طرح درس
5 فيزيولوژي و آناتوميگروه مربوطه گروه مربوطه 3 طرح درس
6مدلسازي سيستم هاي فيزيولوژيكدکتر جعفریدکتر جعفری3طرح درس


دروس کارشناسی ارشد
مهندسی پزشکی (ورودی 96)
ردیفنام درسنام استادنام مسئول درستعداد واحدطرح درس
1پردازش سيگنالهاي حياتيدکتر مکی آبادی
دکتر احمدیان
دکتر مکی آبادی3طرح درس
2 سيستمهاي اطلاع رساني پزشكي دکتر مهدی میرباقری دکتر مهدی میرباقری 1طرح درس 
3 آزمايشگاه مهندسي باليني ( 2) دکتر احمدیان دکتر احمدیان 1 طرح درس
انتخاب 3 واحد از دروس زير به انتخاب دانشجو و تاييد استاد راهنما:
4 مباحث ويژه در مهندسي پزشكي (شبكه
هاي عصبي)
 دکتر عرب علی بیک دکتر عرب علی بیک  3طرح درس 


دروس دکتری 
مهندسی پزشکی- بیوالکتریک (ورودی 97)
ردیفنام درسنام استادنام مسئول درستعداد واحدطرح درس
1مباحث پيشرفته در پردازش تصاويردکتر احمدیاندکتر احمدیان3طرح درس
2سيستمهاي فازي (كاربرد در مهندسي
پزشكي)
دکتر جعفریدکتر جعفری3 طرح درس 
3سيستمهاي تصويربرداري پزشكي پيشرفته دکتر ناظم زاده
دکتر مکی آبادی
دکتر ناظم زاده3 طرح درس
4 سيستم هاي اطلاع رساني پزشكيدکتر مهدی میرباقریدکتر مهدی میرباقری1 طرح درس


دروس دکتری 
مهندسی پزشکی- بیوالکتریک (ورودی 96)
ردیفنام درسنام استادنام مسئول درستعداد واحدطرح درس
1مباحث پيشرفته در مدلسازي سيستمهاي
بيولوژيكي
دکتر جعفریدکتر جعفری3طرح درس
2سمینار دکتر مهدی میرباقری دکتر مهدی میرباقری 1طرح درس 
انتخاب 3 واحد از دروس زير به انتخاب دانشجو و تاييد استاد راهنما:
3 مباحث ويژه در مهندسي پزشكي- بيوالكتريك
2 (بهينه سازي محدب و غيرمحدب با رويكرد
حل مسايل در فضاي تنك)
 دکتر مکی آبادیدکتر مکی آبادی  3طرح درس 
4كنترل پيشرفته سيستم هاي عصبي- عضلاني دکتر مهدی‌ میرباقریدکتر مهدی میرباقریطرح درس دروس دکتری 
مهندسی پزشکی- رباتیک پزشکی (ورودی 97)
ردیفنام درسنام استادنام مسئول درستعداد واحدطرح درس
1رباتيك در پزشكيدکتر علیرضا میرباقریدکتر علیرضا میرباقری3طرح درس
2سينماتيك و ديناميك رباتهادکتر علیرضا میرباقریدکتر علیرضا میرباقری3 طرح درس 
3فيزيولوژي و آناتوميگروه مربوطهگروه مربوطه3 طرح درس
4كنترل پيشرفته سيستم هاي عصبي- عضلانيدکتر مهدی میرباقریدکتر مهدی میرباقری3طرح درس
5 سيستم هاي اطلاع رساني پزشكيدکتر مهدی میرباقریدکتر مهدی میرباقری1 طرح درسدروس دکتری 
مهندسی پزشکی- رباتیک پزشکی (ورودی 96)
ردیفنام درسنام استادنام مسئول درستعداد واحدطرح درس
1مباحث پيشرفته در آناليز تصاوير پزشكيدکتر احمدیاندکتر احمدیان3طرح درس
2سيستم هاي تصوير نگار پزشكيدکتر ناظم زاده
دکتر مکی آبادی
دکتر ناظم زاده3 طرح درس 
3حس لامسه و بازخورد نيرو در پزشكي دکتر علیرضا میرباقری
دکتر یزدیان
دکتر علیرضا میرباقری3 طرح درس
4 سيستم هاي اطلاع رساني پزشكيدکتر مهدی میرباقریدکتر مهدی میرباقری1 طرح درس