دکترای مهندسی پزشکی (رباتیک پزشکی)

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
(مقطع دکترای مهندسی پزشکی (گرایش رباتیک
دوماولسال
چهارمسومدوماولنیم سال
پروژهتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدنوع درس
3ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ3ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي رﺑﺎﺗﯿﮑﯽ3رباتیک پزشکیاجباری


2روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ3سیستم های تصویرنگار پزشکی3ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ3ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ رﺑﺎتﻫﺎپیش نیاز
3ریاضیات و آنالیز مهندسی پیشرفته2طراحی فنون آموزش در علوم پزشکی*3ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ
1ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ*
3ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﯿﺮو در ﭘﺰﺷﮑﯽ3ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و رﺑﺎت3ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ- ﻋﻀﻼﻧﯽاختیاری

3ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ درﻓﺮاﺻﻮت و ﮐﺎرﺑﺮد آن در رﺑﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ3اصول جراحی

3ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ3شناسائی الگو

3ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي  دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ