دکترای فیزیک پزشکی (پزشکی هسته ای)

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مقطع دکترای فیزیک پزشکی (گرایش پزشکی هسته ای)
دوماولسال
چهارمسومدوماولنیم سال
اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ + (اﻧﺘﺨﺎب دو واﺣﺪ از دروس اﺧﺘﯿﺎري) تعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدنوع درس


2  MRI  ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ2ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮاجباری


2   ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﻓﯿﺰﯾﮏ رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ


2ﻣﺒﺎﺣﺚ وﯾﮋه در آﺷﮑﺎرﺳﺎزي و دزﯾﻤﺘﺮي ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﯾﺪ در رادﯾﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي


2اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﮑﯽ2اﻣﻮاج و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﺴﺎز     و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﮑﯽﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﻨﻮن آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ*1  ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ*پیش نیاز

انتخاب 8 واحد از دروس اختیاری زیر:2روﺷﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي اختیاری
2ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي روﺷﻬﺎي ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي2آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻤﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي2ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي2کارورزی و کسب مهارت های مرتبط با کاربردهای بالینی در پزشکی هسته ای