دکترای فیزیک پزشکی (پزشکی هسته ای)

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مقطع دکترای فیزیک پزشکی (گرایش پزشکی هسته ای)
دوماولسال
چهارمسومدوماولنیم سال
اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ + (اﻧﺘﺨﺎب دو واﺣﺪ از دروس اﺧﺘﯿﺎري) تعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدنوع درس


2  MRI  ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ2ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮاجباری


2   ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﻓﯿﺰﯾﮏ رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ


2ﻣﺒﺎﺣﺚ وﯾﮋه در آﺷﮑﺎرﺳﺎزي و دزﯾﻤﺘﺮي ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﯾﺪ در رادﯾﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي


2اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﮑﯽ2اﻣﻮاج و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﺴﺎز     و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﮑﯽﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﻨﻮن آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ*1  ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ*پیش نیاز

انتخاب 8 واحد از دروس اختیاری زیر:2روﺷﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي اختیاری
2ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي روﺷﻬﺎي ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي2آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻤﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي2دزﯾﻤﺘﺮي داﺧﻠﯽ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺗﻮي در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي2ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي2ﮐﺎرورزي و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي