دکترای فیزیک پزشکی (پرتو درمانی)

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
(مقطع دکترای فیزیک پزشکی (گرایش پرتودرمانی
دوماولسال
چهارمسومدوماولنیم سال
اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ + (اﻧﺘﺨﺎب دو واﺣﺪ از دروس اﺧﺘﯿﺎري)  تعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدنوع درس


2  MRI  ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ2ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮاجباری


2   ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﻓﯿﺰﯾﮏ رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ


2ﻣﺒﺎﺣﺚ وﯾﮋه در آﺷﮑﺎرﺳﺎزي و دزﯾﻤﺘﺮي ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﯾﺪ در رادﯾﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي


2اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﮑﯽ2اﻣﻮاج و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﺴﺎز     و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﮑﯽﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﻨﻮن آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ*1  ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ*
پیش نیاز

انتخاب 8 واحد از دروس اختیاری زیر:1رادﯾﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و اﻧﮑﻮﻟﻮژي ﭘﺮﺗﻮي اختیاری
2ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ  2ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ درﻣﺎن در رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ دز و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻃﺮاﺣﯽ درﻣﺎن در رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮاﮐﯽ ﺗﺮاﭘﯽ1ﮐﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎي ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ در رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ2ﮐﺎرورزي و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ