دکترای فیزیک پزشکی ( گرایش پرتوهای غیر یونساز)

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
(مقطع دکترای فیزیک پزشکی (ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻏﯿﺮﯾﻮﻧﺴﺎز در ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن
دوماولسال
چهارمسومدوماولنیم سال
پروژهتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدنوع درس


2  MRI  ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ2ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮاجباری


2   ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﻓﯿﺰﯾﮏ رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ


2ﻣﺒﺎﺣﺚ وﯾﮋه در آﺷﮑﺎرﺳﺎزي و دزﯾﻤﺘﺮي ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﯾﺪ در رادﯾﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي


2اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﮑﯽ2اﻣﻮاج و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﺴﺎز     و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﮑﯽﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﻨﻮن آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ*1  ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ*پیش نیاز

انتخاب 8 واحد از دروس اختیاری زیر:
2آﺛﺎر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮاج و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﯿﺰاناختیاری
2روﺷﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻓﺮاﺻﻮﺗﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ
5/1ﮐﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎي اﭘﺘﯿﮑﯽ در ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
2ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﻮاج ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﺴﺎز  
2ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﻮﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎ و ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﭘﺰﺷﮑﯽ
1ﺑﯿﻮﻣﺪﯾﮑﺎل اﭘﺘﯿﮏ 1
2ﺑﯿﻮﻣﺪﯾﮑﺎل اﭘﺘﯿﮏ 2
2ﮐﺎرورزي و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﺣﻮزه ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻏﯿﺮﯾﻮﻧﺴﺎز