دکترای فیزیک پزشکی ( تصویربرداری)

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
(مقطع دکترای فیزیک پزشکی (گرایش تصویربرداری
دوماولسال
چهارمسومدوماولنیم سال
اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ + (اﻧﺘﺨﺎب دو واﺣﺪ از دروس )اﺧﺘﯿﺎري  تعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدنوع درس


2  MRI  ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ2ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮاجباری


2   ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﻓﯿﺰﯾﮏ رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ


2ﻣﺒﺎﺣﺚ وﯾﮋه در آﺷﮑﺎرﺳﺎزي و دزﯾﻤﺘﺮي ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﯾﺪ در رادﯾﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي


2اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﮑﯽ2اﻣﻮاج و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﺴﺎز     و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﮑﯽﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﻨﻮن آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ*1  ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ*پیش نیاز

انتخاب 8 واحد از دروس اختیاری زیر:2ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ اختیاری
2MR    آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻤﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ2ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻋﻤﻠﮑﺮدي و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب MR  2      ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ2روﺷﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻓﺮاﺻﻮﺗﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ2کارورزی در تصویربرداری