دکترای فیزیک پزشکی (رادیوبیولوژی)

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
(مقطع دکترای فیزیک پزشکی (گرایش رادﯾﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي، دزﯾﻤﺘﺮي و ﺣﻔﺎﻇﺖ
دوماولسال
چهارمسومدوماولنیم سال
اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ + )اﻧﺘﺨﺎب دو واﺣﺪ از دروس اﺧﺘﯿﺎري)  تعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدنوع درس


2  MRI  ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ2ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮاجباری


2   ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﻓﯿﺰﯾﮏ رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ


2ﻣﺒﺎﺣﺚ وﯾﮋه در آﺷﮑﺎرﺳﺎزي و دزﯾﻤﺘﺮي ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ2ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﯾﺪ در رادﯾﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي


2اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﮑﯽ2اﻣﻮاج و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﺴﺎز     و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﮑﯽﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﻨﻮن آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ*1  ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ*
پیش نیاز

انتخاب 8 واحد از دروس اختیاری زیر:2رادﯾﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي ﮐﺎرﺑﺮدياختیاری
3ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺗﻮي3دزﯾﻤﺘﺮي و آﺷﮑﺎرﺳﺎزي 2ﻣﺒﺎﻧﯽ رادﯾﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ1رادﯾﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮﻟﯽ- ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ2ﮐﺎرورزي در زﻣﯿﻨﻪ دزﯾﻤﺘﺮي، رادﯾﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺗﻮي