معرفی گروه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
با تأســـیس دانشـــگاه تهران در ســـال 1313 ،تدریس “طب فیزیکى”دردانشـــکده علوم پزشـکی توسـط “ محمود مرشـــد زادهآغـاز شـــد. پـس از آن در سـال 1319 دکتر فرهـاد آزمایشـگاه فیزیـک پزشـکى را تاسـیس کـرد. در ســـال 1345 این آزمایشـگاه از نظـر ادارى بـه گـروه فیزیـک پزشـــکی تبدیـل شـد و دکتـر فریـدون منوچهریـان مدیریـت گـروه را بـر عهـده گرفـت. پـس از آن دکتـر ابوالقاســـم پزشـــکیان مدیـر گـروه فیزیولـوژي و فیزیـک پزشـــکی و دکتـر عزیـزي بـه ســـمت رئیـس بخش فیزیـک پزشـــکی منصـوب گردیدنـد. در ســـال 1350 گروهـی مرکـــب از فیزیولـوژي، فارماکولـوژي و فیزیـک پزشـــکی به نام گـروه «ســـه ف» تشـــکیل شـــد کـه بـا منحـل شـدن ایـن گـروه در ســـال 1352 ،آزمایشــــگاه فیزیک پزشـکی بـا مدیریت دکتـر ابوالفضـل رســـولی بـه گـروه مســـتقلی تبدیـل گردیـد. پـس از آن، دکتـر عـزت االله گلبـــان مقـدم، دکتـر علـی اکبـر خدادوســـت و دکتـر غلامرضـا رهبـري، مدیریـــت گـروه را عهـده دار بودنـد. طـى سـال هـاى 1375 تـا 1383 دکتـر سـعید سـرکار بعنـوان مدیـر گـروه فیزیـک پزشـکى دانشـگاه تهـران انتخـاب شـدند. پـس از ایشـــان نیـز آقایـان دکتـر حسـین قرائتـی بـه مـدت یـک ســـال، دکتـر محمدعلـی عقابیـان و دکتـر محمدجـواد ابوالحســـنی هـر یـک به مـدت دو ســـال مدیریـت گروه را برعهـده داشـــتند. از خـرداد 1389 تـا 1393 دکتـر علیرضـا احمدیـان مدیریـت گـروه را بعهـده داشـتند. از مهـر مـاه 1393 تا بهمن 1397 دکتـر آى مدیریـت گـروه را برعهده داشتند..را برعهده دارند گروه مدیریت جعفری دکتر هم اکنون نیز جناب آقای تــا ســــال 1398 در ایــن گــروه 25 دوره کارشناســی ارشــــد فیزیــک پزشــکی و 17 دوره کارشناســی ارشــد مهندســــی پزشـکی3 دوره کارشناسـی ارشـد رشـته فنـاوري تصویربـرداري همچنیـن 14 دوره دکتـراي فیزیـک پزشـکی و 9 دوره دکتـراي مهندســی و 5 دوره دکتــراي رباتیــک پزشــکی برگــزار شــده اســت. هــم اکنــون در مقاطــع تحصیـلات تکمیلـی بالــغ بــر 33 نفـر کارشناســـی ارشـــد فیزیـک پزشـــکی، 19 نفـر کارشناسـی ارشـد مهندسـی پزشـکی، 25 نفـر کارشناسـی ارشـد فنـاوري تصویربـرداري34 نفـر دکتـراي فیزیـک پزشـکی، 27 نفـر دکتـراي مهندسـی پزشـکی ، 11 نفر دکترای  رباتیک پزشکی، 5 نفـر کارشناسـی ارشـد فیزیـک پزشـکی پردیــس بیــن الملــل و 6 نفـر دکتـراي پردیــس بیـن الملـل شـاغل بـه تحصیـل می باشــند. در حـال حاضـر اعضـاي هیـات علمـی گـروه در پژوهشـــکده فنـاوري هـاي نویـن پزشـــکی، انسـتیتو کانسـر بیمارسـتان امـام خمینــی، مرکــز تحقیقـات چشــم پزشــکی بیمارســتان فارابــی و مرکــز تحقیقــات پزشــکی هســته اي مشــارکت فعــال داشــته و در ارائــه خدمـات درمانــی، آموزشــــی و پژوهشــی بــا گـروه هـاي رادیوتراپـی، رادیولــوژي و پزشـکی هسـته اي، بیومدیــکال تصویربـرداري پزشـکی، تصویربـرداري مولکولـی، نانـو فنـاوري پزشـکی، جراحـی رباتیـک، اپتیـک و لیـزر همـکاري نزدیـک بـا انجمـن هـاي فیزیـک پزشـــکی، مهندســـی پزشـــکی، هیئـت هـاي بـرد تخصصـی و ســـایر امـور حرفـه اي مشـارکت دارنـد. ایــن گــروه داراى 17 هیــات علمــى مــى باشــد. امکانــات گــروه شــامل آزمایشــگاه هــاى رادیولــوژى، اپتیــک و افتالموســکوپى، دزیمتـرى شـیمى-فیزیک داروسـازى و علـوم آزمایشـگاهى، فیزیـک عمومـى، پـردازش تصویـر بـا برنامـه نویسـى و آزمایشـگاه پـردازش تصویـر اسـت.