کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مقطع کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی
دوماولسال
چهارمسومدوماولنیم سال
پروژهتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدنوع درس
2کارآموزی2ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي1ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري اﭘﺘﯿﮑﯽ و اﻣﭙﺪاﻧﺴﯽاجباری


2ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺳﯽ ﺗﯽ2فیزیک تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)


2سمینار2فیزیک تصویربرداری فراصوت


2ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ1اصول دزیمتری


2آمار زیستی 1سیستم های اطلاع رسانی پزشکی *پیش نیاز
2روشهای ریاضی در فیزیک
2فیزیک اتمی و هسته ای
2مبانی سیگنال و سیستم
انتخاب 5 واحد از دروس زیراختیاری
2حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان2تکنیک و پروتکل های تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI (1)2تکنیک و پروتکل های تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI (2)1CT تجهیزات 2کنترل کیفی و کالیبراسیون سیستم های MRI