تشکیلات گروه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیر گروه: آقای دکتر محمدرضا آی
معاون آموزشي شاخه‌ی مهندسی پزشكي: آقای دکتر امیر همایون جعفری
  معاون آموزشي شاخه‌ی فيزيك پزشكي: خانم دکتر غزاله گرایلی
معاون پژوهشي شاخه‌ی مهندسی پزشکی: آقای دكتر علیرضا میرباقری
معاون پژوهشي شاخه‌ی فیزیک پزشکی: آقای دكتر نادر ریاحی
معاون امور باليني: خانم دكتر صدیقه حجازی
معاون امور دانشجويان شبانه: آقای دكتر بهادر مكي آبادي
معاون امور ارتباط با صنعت، درآمدزايي و تجهيز آزمايشگاه‌ها: آقای دكتر حسین قديري
معاون امور ارتباط با بخشهاي باليني: آقای دكتر مهدي ميرباقري
معاون همکاری‌های بين الملل: آقای دكتر حميدرضا سليقه‌راد 
مسئول وبسايت و رايانه‌ها: آقای دكتر عليرضا ميرباقري
دبير شوراي راهبردي گروه  آقای:دكتر عباس تكاور
دبير شورای گروه: خانم دکتر غزاله گرايلي
دبير كميته علمي فيزيك پزشكي: آقای دكتر حسين قديري
دبير كميته علمي مهندسي پزشكي: آقای دكتر بهادر مكي آبادي
دبیر کمیته امور ارتباط با صنعت، درآمدزايي و تجهيز آزمايشگاه‌ها: آقای دكتر عليرضا ميرباقري  
دبير شورای پژوهشي: خانم دكتر غزاله گرايلي
دبير شورای تحصيلات تكميلي: آقای دكتر حسين قديري
دبير كميته بين الملل: آقای دكتر حميدرضا سليقه‌راد
دبير امور باليني: خانم دكتر غزاله گرايلي
دبير كميته امور دانشجويان شبانه: آقای دكتر بهادر مكي آبادي
دبير كميته جذب گروه: خانم دكتر محمد علي عقابيان
دبير كميته امور ارتباط با بخشهاي باليني: آقای دكتر مهدي ميرباقري
مسئول وب سايت: آقاي حميد خبيري
مسئول دفتر و ناظم فني گروه: آقای رضا هادي داخلي 102
مسئول كتابخانه و كارشناس آموزش پزشكي عمومي: خانم رقيه رشيدي داخلي 117
كارشناس آزمايشگاه و كارشناس پژوهش: آقاي سيد احمد شمسا داخلي 118
مسئول آموزش تحصيلات تكميلي: خانم شهره غريب و خانم مهرانگیز شکری داخلی: 101