دکترای مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
    مقطع دکترای مهندسی پزشکی (گرایش بیوالکتریک ) 
دوماولسال
چهارمسومدوماولنیم سال
پروژهتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدنوع درس
3مباحث پیشرفته در مدل سازی سیستم های بیولوژیکی3مباحث پیشرفته در پردازش سیگنالهای بیولوژیکی 3ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاجباری


3سمینار1سیستم های اطلاع رسانی پزشکی*پیش نیاز
2طراحی فنون آموزش در علوم پزشکی*3روش ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي   ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ3مباحث پیشرفته در پردازش تصاویر دیجیتالیاختیاری
3     ﻣﺒﺎﺣﺚ وﯾﮋه در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ-ﺑﯿﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ 23ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي  دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ3سیستم های فازی (کاربرد در مهندسی پزشکی)
3شناسائی الگو3ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ

3کنترل سیستم های عصبی - عضلانی3     ﻣﺒﺎﺣﺚ وﯾﮋه در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ-ﺑﯿﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ 1


3اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ