تحویل Logbook

تحویل Logbook

5 4 1395

دانشجویان دکتری تخصصی، لطفا تا 15 تیرماه logbook های خود برای بررسی عملکرد ترم اخیر به آموزش تحویل دهید.


منبع:گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0