درباره گروه

با تأســـیس دانشـــگاه تهران در ســـال 1313 ،تدریس “طب فیزیکى”دردانشـــکده علوم پزشـکی توسـط “ محمود مرشـــد زاده” آغـاز شـــد. پـس از آن در سـال 1319 دکتر فرهـاد آزمایشـگاه فیزیـک پزشـکى را تاسـیس کـرد. در ســـال 1345 این آزمایشـگاه از نظـر ادارى بـه گـروه فیزیـک پزشـــکی تبدیـل شـد و دکتـر فریـدون منوچهریـان مدیریـت گـروه را بـر عهـده گرفـت. پـس از آن دکتـر ابوالقاســـم پزشـــکیان مدیـر گـروه فیزیولـوژي و فیزیـک پزشـــکی ...پیام مدیر گروه#

 

دکتر محمد رضا آی

 

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
فیزیک پزشکی نام یک رشته کاربردی در علوم پایه پزشکی است که مفاهیم و کاربرد مجموعه علوم فیزیک را در تشخیص و درمان ...
27 شهریور 1397
دفاع از پایان نامه دکترای مهندسی پزشکی
27 شهریور 1397
پیش دفاع دکتری

پیش دفاع دکتری

پیش دفاع دکتری تخصصی مهندسی پزشکی آقای حمید شرینی یک شنبه 97/7/1 ساعت 17 برگزار می شود

23 شهریور 1397
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
23 شهریور 1397
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
23 شهریور 1397
دفاع از پايان نامه  کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
20 شهریور 1397
جلسه دفاع

جلسه دفاع

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای آقای علی کتابی روز چهارشنبه 97/6/21 در ساعت 15 برگزار می شود

12 آذر 1395
جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
6 آبان 1395
جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
29 مهر 1395
جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
آرشیو اخبار و مقالات
20 فروردین 1396
تست
آرشیو رویدادها
20 فروردین 1396
تست همایش