درباره گروه

با تأســـیس دانشـــگاه تهران در ســـال 1313 ،تدریس “طب فیزیکى”دردانشـــکده علوم پزشـکی توسـط “ محمود مرشـــد زاده” آغـاز شـــد. پـس از آن در سـال 1319 دکتر فرهـاد آزمایشـگاه فیزیـک پزشـکى را تاسـیس کـرد. در ســـال 1345 این آزمایشـگاه از نظـر ادارى بـه گـروه فیزیـک پزشـــکی تبدیـل شـد و دکتـر فریـدون منوچهریـان مدیریـت گـروه را بـر عهـده گرفـت. پـس از آن دکتـر ابوالقاســـم پزشـــکیان مدیـر گـروه فیزیولـوژي و فیزیـک پزشـــکی ...

پیام مدیر گروه


 

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
فیزیک پزشکی نام یک رشته کاربردی در علوم پایه پزشکی است که مفاهیم و کاربرد مجموعه علوم فیزیک را در تشخیص و درمان ...


14 اسفند 1397
جلسه پیش دفاع پایان نامه دکترای فیزیک پزشکی
13 اسفند 1397
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
13 اسفند 1397
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
13 اسفند 1397
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
13 اسفند 1397
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
8 اسفند 1397
پیش دفاع از پایان نامه دکترای فیزیک پزشکی
9 آذر 1397
دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی رباتیک پزشکی
آرشیو اخبار و مقالات
20 فروردین 1396
تست
آرشیو رویدادها
20 فروردین 1396
تست همایش