معرفی گروه 
با تأســـیس دانشـــگاه تهران در ســـال 1313 ،تدریس “طب فیزیکى”دردانشـــکده علوم پزشـکی توسـط “ محمود مرشـــد زاده” آغـاز شـــد. پـس از آن در سـال 1319 دکتر فرهـاد آزمایشـگاه فیزیـک پزشـکى را تاسـیس کـرد. در ســـال 1345 این آزمایشـگاه از نظـر ادارى بـه گـروه فیزیـک پزشـــکی تبدیـل شـد و دکتـر فریـدون منوچهریـان مدیریـت گـروه را بـر عهـده گرفـت...

پیام مدیر گروه

 

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
فیزیک پزشکی نام یک رشته کاربردی در علوم پایه پزشکی است که مفاهیم و کاربرد مجموعه علوم فیزیک را در تشخیص و درمان ...

 
1 آذر 1399
تقویم آموزشی سال 1400 - 1399

تقویم آموزشی سال 1400 - 1399

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1399-1400 گروه فیزیک و مهندسی پزشکی اعلام گردید، برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مسئول گروه مربوطه تماس حاصل نمایید...

13 آذر 1398
اطلاعیه مهم
17 مهر 1398
اطلاعیه مهم
آرشیو اخبار و مقالات
20 فروردین 1396
تست
آرشیو رویدادها