پایان نامه های گروه ژنتیک

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ویرایش کنید 

فهرست پايان نامه هاي دانشجويان مقاطع مختلف ژنتيك پزشكي در كتابخانه به ترتيب سال

 

نام دانشجو
عنوان
استاد راهنما
استاد مشاور
مقطع
سال دفاع
 
اسفنديار رستم زاده
 
بررسي مولكولي جهش هاي بيماري آلفا تالاسمي در جمعيت ايراني
 
دکتر پوپک درخشنده پيكر
دکترداريوش فرهود
دکتر زهرا اوسطي آشتياني
MSc
 
 
 

1383
 
 

 
محمد امين طباطبائي
 
ارتباط چند شكلي ژن CDV با بيماري ويتيليگودر جمعيت ايراني
 
دکتر مهدي زماني
 
دکتر مرتضي هاشم زاده
MSc12/5/1383
 

 
احسان الوندي
 
بررسي جهش هاي ژن RET در بيماران مبتلا به سرطان مدولاري تيروئيد
دکتر مهرداد پدرام
دکتر سيد محمد اكرمي
---------------MSc1385
 

 
مقصود مهري
 
ارزيابي اثر EXELON درDEMENTIA پيوسته به آلل هاي ژنهاي مستعد كننده PS2-APOE آلزايمر در مقايسه با DEMENTL بدون آلل هاي ژنهاي مستعد كننده در بيماران مبتلا به آلزايمر
 
دکتر مهدي زماني
 
دکتر غلامرضا زماني
دکتر محمود رضا اشرفي
MSc10/3/89
 
 
 

رضا قاسميبررسي بيان ژن TGIFLXدر 30 نمونه سرطان كولوركتال و كلون سازي آندکتر منصور حيدريدکتر رضا ملك زادهMSc23/12/85

 
حسن وحيد نژاد
مدلسازي آسنيي هاي پستان دركشت بافت جهت تشخيص معكوس سازي فنو تيپ سرطاني به سمت فنوتيپ نرمال 
دکتر مينا حاج فرج تبريزي
-----------MSc10/7/87
 

 
مريم عبيري
 
مطالعه ارتباط چند شكليهاي A-Vو138C ژنMGP با بيماري عروق كرونر
 
دکتر محمد كرامتي پور
 
-----------------
MSc1387
 

 
ليلا برزگر يارمحمدي
 
توليد نو تركيب يد پروتئين اختصاصي بيضه ي موش و بررسي وجود آن با استفاده از آنتي بادي توليد شده بر عليه قسمت مشخصي از اين پروتئين
 
دکتر محمد حسين مدرسي
دکتر محمود جدي تهراني
 
دکتر مينا حاج فرج تبريزي
MSc
 
 

 
31/5/1387
 
 
 

 
رضا ابراهيم زاده وصال
بررسي مولكولي جهش هاي حذفي و غير حذفي ژن آلفا گلوبين و HbH disease به روش  SEQUENCINGوGap-pcr 
دکتر پوپك درخشنده پيكر
 
دکتر الهام شاهقلي
MSc1387
 

 
سميه پور پير علي
كلونينگ توالي همولوگ lcr1 از Leishmania infantumو توليد پروتئين نوتركيب جهت توليد واكسندکتر مهرداد پدرام
دکتر حميد محمودزاده نكنام
دکتر محمد كرامتي پورMSc4/4/1387
 
حامد رضا گودرزي
بررسي افتراتي خزانه miRNA  سلولهاي Dermal papilla  در فوليكول هاي مورد در دو ناحيه طاس Balding و غير طاس در افراد طاس با الگوي مردانه (Andro genetic Alopecia ) به روش mRARدکتر محمد رضا نوري دلوئي 
----------
PhD13/10/88
 
حبيب نصيري
بررسي هتروزيگوسيتي 15 سيستم STRروي كروموزم هاي13،18،21،X،Y در جنين هاي كانديد تشخيص پيش از تولد 
دکتر سعيد رضا غفاري
 
-------------
PhD21/4/1388
 

 
مجيد مجرد
بررسي اثر بيان اتوكرين هورمون رشد بر بيان ژنهاي انتخابي موثر در متاستاز در رده سلولي در بيماران به تومور مغز(استروسيتوما و منژيوما)دکتر محمد حسين مدرسي
دکتر حميداله غفاري
 
-----------
PhD25/7/1388
 

 
جواد محمدي اصل
بررسي ژنهاي FHL1-PCSK2-PLAB-CCND2 و متيلاسيون پروموترژنهاي PL6-RASSFLA-TSHR-RARB2 در تومورهاي پاپيلاري تيروئيد در جهت تعيين الگوي مناسب براي تشخيص بدخيمي 
دکتر پروين مهدي پور
دکتر باقر لاريجاني
دکتر سيد محمد توانگر
دکتر وحيد حق پنا
PhD1388
 
 

 
فاطمه نوروز تولي
 
بررسي امكان استفاده از تكنيك MLPA جهت تشخيص سريع آنيوپلوئيدي كروموزوني در سلول هاي آمنيوني كشت نشده
 
دکتر سعيد رضا غفاري
دکتر محمد كرامتي پور
 
دکتر فاطمه رمضان زاده
دکتر سيد محمد اكرمي
MSc1388
 
 

 
معصومه دهقان طرزجاني
 
بررسي و مقايسه آنيوپلوئيدي هاي رايج در سلول هاي بلاستومري رويان با كيفيت مطلوب و نامطلوب توسط تكنيك FISH
 
دکتر سعيد رضا غفاري
دکتر محمد كرامتي پور
 
دکتر سعيد امانپور
دکتر محمد رضا اشراقيان
MSc12/11/1388
 
 
 

 
پيمانه احمدي
 
بررسي اثر چند شكليهاي G-7A و T-138C برميزان فعاليت پروموترژن MGP
 
دکتر مهرداد پدرام
دکتر محمد كرامتي پور
 
دکتر حميد اله غفاري
MSc12/11/89
 
 

 
نازنين جلیلیان
بررسي جهشهاي اگزون شماره 2 ژن GJBS و تجزيه و تحليل پيوستگي 3 جايگاه شايع ناشنوايي غير سندرمي با توارث مغلوب اتوزومي در 10 خانواده بزرگ در استان خراسان جنوبي 
دکتر محمد رضا نوري دلوئي
 
-------------
MSc29/9/89
 
 
 

 
علي ذكري
 
بررسي ميزان بيان پنج ژن پروتئين هاي سانتروزومي در دوره سلولي سرطان پستان ويك رده سلولي سرطان كولوركتال
 
دکتر محمد حسين مدرسي
دکتر سعيد رضا غفاري
 
دکتر مينا حاج فرج تبريزي
MSc31/5/89
 

 
لاله كيالاشكي
 
بررسي ارتباط  پلي مورفيسمهاي تك نو كلئوتيدي A49G واقع در اگزون شماره 1 ژن CLA4وG-1359t واقع در پروموترژن CD14 در بيماران مبتلا به سلياك
 
دکتر مهدي زماني
دکتر بيژن شهباز خاني
 
دکتر دکتر مينا حاج فرج تبريزي
MSc30/11/89
 
 
 

 
محمد امين طباطبايي
 
تجزيه و تحليل پيوستگي ژنتيكي جهت شناسايي كولوس هاي عامل ناشنوايي غير نشانگاني مغلوب اتوزومي در خانواده هاي ايراني
 
دکتر محمد رضا نوري دلوئي
دکتر هاشم زاده چالشتري
 
دكتر كي وان كمپ
PhD23/5/89
 
 
 

 
مجيد خيرالهي
 
بررسي ارتباط  طول تلومر،فعاليت تلومرازوبيان mRNA ژنهاي تنظيم كننده چرخه سلولي در بيماران به تومور مغز (استروسيتوما  و مننژيوما)
 
دکتر پروين مهدي پور
 
دکتر مسعود مهر آذين
دکترناصر كماليان
PhD4/8/89
 
 

 
جليل عليوي ناصر
 
بررسي جهشهاي اگزون 9 هليكازي و اگزون 20 كينازي ژن PLK3CAدر گليوماي بدخيم گليو بلاستوما مولتي فرم و آنا پلاستيك آستروساتيوما
 
دکتر پوپك درخشنده پيكر
 
دکتر آرش حسين نژاد
دکتر محمد ديلمقاني زاده
MSc8/6/89
 
 
 
 
 

 
وحيد طالبي
بررسي ارتباط چند  شكلي هاي تك نو كلوئيتدي 1595C/T در 3-UTR ژن EX5-32G-TRAIL در اگزون شماره پنج ژن  GASPASE-9در بيماران مبتلا مبتلا به MULTIPLE ارجاعي به مركز تحقيقات مغز و اعصاب ايران 
دکتر مهدي زماني
دکتر مژده قبائي
------------------MSc
 
 

1/9/89
 
 

 
مجيد ذكي ديزجي
 
تجزيه و تحليل بيان ژن  SURVIVINدر بيماران لوگمي پروميلوسيتيك حاد APL در زمان هاي تشخيص و پس از مصرف دارو
دکتر محمد رضا نوري دلوئي
دکتر سيد حميداله غفاري
-------------------MSc4/11/89
 

 
فاطمه عليزاده
 
بررسي ارتباط چند شكلي هاي P1655-P1635 ژنDYSBINDIN با بيماري اسكيزوفرني
 
دکتر محمد رضا نوري دلوئي
-----------------------MSc20/11/89
 

 
سيد مهران مدرس صادقي
 
بررسي ارتباط آلل هاي HLA-DOBL  با بيماري سلياك
 
دکتر مهدي زماني
-----------------------MSc21/6/1390
 
 

 
سميه احمدلو
بررسي ميانكنش بين چند شكلي RS246601 ژن  PTPN22و چند شكلي RS10818488 ژن TRAF1 در ايجاد استعداد ابتلا به بيماري آرتريت روماتوييددکتر محمد كرامتي پور
دکتر محسن اخياني
 
دکتر احمد سليم زاده
MSc4/5/90
 
 

 
بابك رحماني
بررسي تغييرات ژنتيكي ناحيه UISPLACEMENT LOOP ميتوكندري در 50 نمونه بافت تومورال پستان و غير تومورال مجاور آن در خانم هاي مبتلا به سرطان پستان 
دکتر منصور حيدري
دکتر سيروس عظيمي

 
دکتر سيد كاظم زنده دل
دکتر عمرانی پور
MSc30/11/90
 
 
 

مريم خجسته فربررسي ميزان كمي بيان ژن هاي 10- 1l- 1 –TGFB در مبتلايان به بيماريهاي عروق و كرونر قلب 
دکتر جواد توكلي بزاز
دکتر مهسا محمد آملي
 
------
MSc15/12/89
 
 

 
ابوالقاسم كلايي دارابي
 
مطالعه پيوستگي چند شكلي ژن ها و آمينواسيدهاي DRBو بيان ژن CD24 در بيماران موتيپل اسكلروزيس( MS )تحت درمان با انترفرون بتا
 
دکتر مهدي زماني
دکتر حسين علي قليچ نيا عمراني
حميد پزشك
دکتر مجيد غفارپور
دکتر حميدالله غفاري
PhD3/11/90
 
 
 
 

مريم اقبالي 
بررسي حضور mRNA چهار ژن اختصاصي بيضه در رسوب مايع سمينال در مردان نابارور مبتلا به آزوسپرمي غير انسدادي
دکتر محمد حسين مدرسي
دکتر محمد رضا صادقي
دکتر محمد مهدي آخوندي
هاله سلطان قرايي
MSc23/1/91
 

الهه متوسليبررسي تغيير بيان بيومار كر كانسر سرويكس (hCGb) و اثرات پروليفراتيو و آپوپتوتيك ايجاد شده در مواجهه با دو لاكتو باسيل شايع واژن در رده سلولي كانسر سرويكس (Hela) 
دکتر محمد حسين مدرسي
دکتر سيد محمد اكرمي
 
دکتر اكبر مير صالحيان
PhD17/2/91
 
 
 

فاطمه يازرلوبررسي بيان دو ژن اختصاصي بيصه OIPS و TAF7L در خون محيطي  بيماران  مبتلا به لوكمي ميلوئيد حاد 
دکتر محمد حسين مدرسي

 
دکتر رضا شير كوهي
MSc2/3/91
 
 

مريم رفعتي 
طراحي الگوريتم رويكرد تشخيصي مرحله اي به عقب ماندگي ذهني از طريق آناليز جامع ژنومي تعداد كپي DNA
 
دکتر سعيد رضا غفاري
دکتر زرين تاج كيهاني دوست
دکتر محمد رضا اشراقيان
PhD20/3/91
 
 

 
 
علي رشيدي نژاد
 
بررسي عدم تعادل ژنومي در بيماران مبتلا به ناهنجاري هاي مادرزادي چند گانه غير مندلي با كاريو تايپ طبيعي
 
 
دکتر سيد محمد اكرمي
 
 
دکتر سيروس عظيمي
PhD2/8/91
 
 
 

 
شهرام سواد
 
بررسي بيان چهار MIRNA ارتباط آنها با ايمونوهيستوشيمي در       نمونه هاي بافت بيماران مبتلا به سرطان پستان
 
دکتر محمد حسين مدرسي
دکتر پروين مهدي پور

 
دکتر رضا شير كوهي
دکتر فروزنده فريدوني
PhD17/10/91
 

 
مهدي ديانت پور
بررسي بيان ژن هاي اختصاصي بيضه TSGA1O.TEX101.ODF3در نمونه هاي سرطان پستان بعنوان بيومار كرو مطالعه وجود آنتي بادي بر عليه آنهادکتر محمد حسين مدرسي
دکتر پروين مهدي پور

 
---------
PhD26/6/91
 
دنيز كوشاور
 
بررسي وراثت دو ژني در هفت عضو از خانواده ژني كانكسين در بيماران مبتلا به ناشنوايي ژنتيكي مغلوب اتوزومي غير سندرمي داراي يك آلل جهش يافته GJB2
دکتر محمد رضا نوري دلويي
دکتر مرتضي هاشم زاده چالشتري
 
---------
MSc2/11/91
 

 
محمد علي دولتي
بررسي ژنتيك مولكولي جهش ژن هاي ميتوكندريابيRNR1-MTو TS1-MTدر آسيب شنوايي حس عصبي غير سندروميك القاء شده توسط آمينو گليوزيدهادکتر جواد توكلي بزاز
دکتر مسعود هوشمند
 
دکتر محمد فرهادي
PhD28/6/91
 

سيد محمد مير يونسيبررسي بيان ژن TSGA10 در فرآيند تمايز سلول هاي بنيادي جنيني موهي به سلول هاي ژرمينال در محيط آزمايشگاهيin vitroدکتر محمد حسين مدرسي
دکتر كريم نيرنيا

 
---------
PhD11/4/92
 
 
 
 

 
 
 
آزاده شجاعي
 
 
بررسي ژنتيكي اختلالات تكامل جنسي از نوع ديس زنري گنادي (46-xy DSD) به روش سيتوژنتيكي و مولكولي
 
 
دکتر جواد توكلي بزاز
دکتر فرخنده بهجتي
 
 
دکتر مريم رزاقي آذر
PhD5/3/92
 
 
 
 
 

 
عارفه غفاري نوين
 
بررسي مقايسه بيان ژنهاي   BCL2:COKN1A;COKN2B در پاسخ به بيان افزايش يافته ژن TGFLX در دو رده سرطان كولور كتال نسبت به نمونه هاي كنترل

دکتر منصور حيدري
دکتر محمدرضا نوري دلويي
 
----------
MSc25/6/92

 
اصغر كرزبر
امكان سنجي تشخيص پيش از لانه گزيني آتروفي عضلاني نخاعي با استفاده از روش هاي تكثير كل ژنوم و PCR چند گانهدکتر سعيد رضا غفاري
دکتر پوپك درخشنده پيكر
 
دکتر سعيد امانپور
PhD26/6/92
 

زهرا رشوندبررسي اثر بيان ژن TGIFLX بر روي تكثير و مرگ سلول در ره سلولي سرطان پروستات (LNCAP)دکتر منصور حيدري
دکتر رضا شير كوهي
 
----------
MSc6/11/92
 
 
سميرا ساعي راد
 
 
بررسي پيوستگي ژنتيكي لوكوسهاي
 
دکتر منصور حيدري
دکتر محمد رضا نوري دلوئي
 
 
----------
PhD28/11/91
 
 
 
 
 

 
راضيه عزيزي
 
بررسي متيلاسيون پروموتر ژن هاي MLH1وIGF2در سرطان كولور كتال
دکتر سيد محمد اكرمي
دکتر محسن كريمي
 

---------MSC18/10/92

 
 
رضا رئوفيان
 
 
شناسايي ژن هاي هدف بالقوه ژن TGIF2LX از طريق Differential display با روش CDNA-AFLP در روده سلولي گليوماU87-A172
 
دکتر منصور حيدري
دکتر محمدرضا نوري دلويي
 
دکتر حميد اله غفاري
دکتر محمد حسين مدرسي
دکتر فريد ابوالحسني
 
PhD
 
 
 

 
 
 
1/11/92
 
 
 
 
 

لاله حبيبيمطالعه القا L1 رتروترانسپوزيشن در رده سلولي توروني و اثر آن بر آپوپتوز سلوليدکتر سيد محمد اكرمي
دکتر محمد علي شكر گزار
 
دکتر محمد حسين مدرسي
 
PhD
 
21/12/92

رضا ابراهيم زاده وصال
 

بررسي تغييرات بياني microRNAهاي گروهmiR-mmu-290-295 در مسير تمايز سلول هاي بنيادي جنيني موشي به سلول هاي رده زايا (Germ line)

دکتر محمد حسين مدرسي
دکتر محمد علي شكرگزار
 

دکتر كريم نيرنيا
دکتر لادن تيموري
 

 
PhD
 

28/5/93
 

 
گل نساء كاظمي اولي ا
 
بررسي بيان دو ژن اختصاصي بيضه (PESS-2ODF4) در نمونه هاي سرطان پستان و دو رده سلولي سرطان پستان (MCF7و MDA-MB-231)

 
دکتر محمد حسين مدرسي
دکتر سوده غفوري فرد
 

 
دکتر لعبت گرانپايه
دکتر مريم بيگم مباشري
 
MSC
28/5/93
 

 
روح الله حشمتي فر

مطالعه جهش اگزنهاي 3 و 8 و ناحيه UTR ژن LRTOMTواقع برئوكوس DFNB63 با استفاده از روش PCR-SSCP/HAدر ناشنوايان ژنتيكي يك جمعيت ايرانيدکتر مرتضي هاشم زاده
دکتر محمدرضا نوري دلويي
 
-----------
 
MSC
8/9/93
 
 

 
 
 
زينب كسرائيان
 
 
 
بررسي ارتباط چند شكلي هاي تك نوكلئوتيدي 374t/a درپروموتر و 557G/A+در اگزون 3 ژن RAGEبا استعداد ابتلا به اسكلروز چند گانه (MS
 

 
 
 
دکتر محمدرضا نوري دلويي

 
 
دكتر محمد علي صحرائيان
 
 
 
MSC
 
 
 

1/11/93
 

 
نيوشا صمدائيان
 

 
بررسي بيان miRNA21و PTENدر نمونه افراد مبتلا به سرطان بافت روده ي بزرگ در مقايسه با بافت نرمال نرمال روده بزرگ
 

 
دکتر سيد محمد اكرمي
 
دکتر محمد حسين مدرسي
 
MSC
27/11/93
 
 
 
 

 
نوش آفرين كاظمي خو
 
بررسي اثر ليزر كم توان دربيماران مبتلا به ديابت 2ومقايسه ميزان بيان ژنها Vegf,Egf,Fgf,Pdgfدر ترميم زخم موش ديابتي در كشت اتولوگ فيبروبلاست همراه وبدون ليزر كم توان

 
دکتر محمد اكرمي
دکتر محمد علي شكر گزار
 
دکتر  زهرا زماني
PhD

16/12/93
 
 
 
 

 
حسن فضيلتي
 
بررسي اثر افزايش بيان عامل هاي روئويسي SLUG و SOX9 بر بيان ژن هاي POSTNو فدز در رده سلولي MCF7
 
دکتر بابك بهنام
دکتر عباس شكوري گرگاني
 
---------
MSC

28/ 11/93
 
 

مريم سبحانيمطالعه ژنتيك مولكولي و پيوستگي ژنتييكي (ژن هاي WFSI،WFS2 ) در بيماران ايراني مبتلا به نشانگان ولفرامدکتر محمدرضا نوري دلويي
دکتر عبدالمحمد كچاف زاده
 
-----------
PhD

14/2/94

 
مليحه خالقيان
بررسي تكثيرانكوژن C-MYC در سرطان معده با دو روش
IHC(Immunohistochemistry),CISH(chromogenic in situ bybridization )
ومطالعه ارتباط انها با پيش آگهي ورشد تومور
دکتر سيروس عظيمي
دکتر عيسي جهان زاد
دکتر فريد آزموده اردلان
دکتر كاظم زنده دل
PhD

10/3/94
 
 

 
علي ذكري
بررسي هاي ژنومي و كروموزومي در رده هاي سلولي سرطان هاي نورولوژيك  پروستات و كولوركتال تيمار شده با مهار كننده آرورا كيناز بدکتر حميداله غفاري
دکتر محمد حسن مدرسي
 
دکتر رضا شير كوهي
PhD

26/11/93
 
 

 
آرش سلماني نژاد
بررسي جهش هاي شايع ترين ژن هايEGFR.BRAF.KRASو بيان ژن EGFRدر بيماران مبتلا به آدنوكلر سيوماي پروستات 
دکتر عباس شكوري
 
---
MSC26/11/93
 
 

 
محسن فتح زاده
ساز و كار مولكولي آترواسكلروز و سندروم متابوليك وراثتي در شجر ه نامه هاي داراي الكوي الوزومال غالب بيماري كرونري قلبدکتر جواد توكلي بزاز
دکتر آريا ماني
دکتر رضا ملك زاده
دکتر محمد كرامتي پور
دکتر مينا حاج فرج تبريزي
PhD28/11/1393
 

 
طيب بهرامي
بررسي جهش هاي GJB2و آناليز پيوستگي جايگاه هاي ژنتيكي DFNB4و DFNB7/11 در 15 خانواده برزگ مبتلا به ناشنوايي غير نشانگاهي با الگوي توارث مغلوب  اتوزومي در استان كردستان 
دکترمحمدرضا نوري دلوئي
 
----------
MSC6/ 2/ 1394

 
الهام داودي دهاقاني
بررسي پيوستگي ژنتيكي 16 لوكوس دخيل در ناشنوايي غير سندرمي اتوزومي مغلوب در 50 خانواده ايراني داراي فرد مبتلادکترجواد توكلي بزاز
دکترسيروس زينلي
دکترمرتضي هاشم زاده چالشتري
دکترمحمد امين طباطبايي فر
PhD

10/6/94
 
فاطمه كرمي
ارزيابي روش methylated DNA immunoipitation(MeDIP) - real time QPCR  در غربالگري نشانگان داون از طريق DNA  ي آزاد جنيني موجود در خون مادردکترمحمد حسين مدرسي
دکترمحمد رضا نوري دلوئي
دکترمينا حاج فرج تبريري
دکترصديقه حنطوش زاده
PhD30/6/94
 
 

 
زهرا گل چهره
بررسي همراهي آلل­هاي لكوس HLA-DRB1 و استعداد به بيماري آرتريت روماتوئيد به روش تجزيه و تحليل خانوادگيدکترمحمد كرامتي پور
دکترمجيد كابلي
دکتراحمد سليم زاده
دکترمحسن اخياني
MSC3/6/64
 
مريم دانشور
بررسي تغيير بيان ژ‍ن­هاي موثر در مسير اتوفا‍ژي (ATG14، PRKaa2) در رده سلولي Hela در مواجهه با سوپرناتانت لاكتوباسيل­هاي L.crispatus و L.rhamnosusدکترسيد محمد اكرمي
دکترالهه متوسلي
دکترمحمد حسين مدرسيMSC27/11/1393

 
الهه عبداللهي
بررسي جهش هاي اگزون 8 ‍ژن p53 و ميزان بيان انكوژن MYC در بيماران مبتلا به تومور مغزي از نوع آستروساتمادکترپروين مهديپور 
-----
MSC28/10/93
 
رسول عبداله زاده
بررسي ارتباط چندشكلي هاي تك نوكلوئوتيدي rs180515 در 3UTR ‍ژن RPS6KB1 و  rs9282641 در 5UTR ژن CD86 در استعداد ابتلا به اسكلروز چندگانهدکترمحمد رضا نوري دلوييدكتر محمد علي صحراييانMSC8/11/1393
 
 

 
هوشنگ زعيم كهن
بررسي ژنهاي SORTوMIA3وpcsk9واقع در لوكوسهاي 1p13,1q41,1p32در 400 نفر مبتلا CAD در مقايسه با افراد فاقد اين بيماري در جمعيت ايرانيدکترمحمد كرامتي پور
دکترسيد محمد حسين قادريان
دکترجواد توكلي بزاز
دکترمجيد غيور مبرهن
PhD14/11/94
 
 

 
نازنين جليليان
بررسي ‍‍‍ژنتيكي ژن هاي PAX3، MITF، SOX10، SNAI2،EDN3/EDNRB در دکترنشانگان واردنبرگ ارثي در خانواده هاي ايراني 
دکترمحمد رضا نوري دلويي
دکترمحمد فرهادي
دکترمحمدامين طباطبايي فر
PhD24/11/94
 

 
معصومه رضي پور
بررسي جهش­هاي ‍ژن فنيل آلانين هيدروكسيلاز در اگزون هاي 6 و 8 -13 در 30 خانواده با فرزند مبتلا به بيماري فنيل كتونوري و مطالعه ي ارتباط جهش هاي حاصل با هاپلوتيپ هاي اين ناحيه 
دكتر محمد كرامتي پور
 
دکتردكتر سعيد طالبي
MSC23/6/94
 

 
مريم عبداله زاه
بررسي ارتباط چندشكلي هاي تك نوكلوتئدي ‍ژن PTCH1  با بيماري بازال سل كارسينومادكتر محمدحسين مدرسي،دكتر جهانزاد 
دكتر مباشري،دكتر شيركوهي
MSC4/5/1394
 
 

 
هانيه ايواني
بررسي الگوي متيلاسيون DNA  در پروموتر ‍‍‍‍ژن‌هاي دخيل در تنظيم چرخه سلولي در دو رده سلولي سرطان كولوركتال با درجات بدخيمي متفاوت (HCT-116, SW-480)دكتر مجيد كابلي
دكتر حميداله غفاري
 
دكتر محسن قدمي
M.Sc.18/12/94
 
 

 
فريما مقدس خو
بررسي الگوي متيلاسيون DNA  در پروموترهاي ‍‍‍‍ژن‌هاي دخيل در تنظيم چرخه سلولي در دو رده سلولي سرطان پستان (MCF-7, MDA-MB-231) 
دكتر محسن قدمي
دكتر حميدالله غفاري
 
 
دكتر مجيد كابلي
M.Sc.18/2/93
 
 
 
 
 
 
 

 
سعيد طالبي
بررسي بيوشيميايي ژنتيكي بيماران تشخيص داده نشده مشكوك به بيماريهاي متابوليك ارثي به منظور تعين روشهاي موثر در تشخيص اختلالات مادرزادي متابوليسم در ايران با تاكيد بر الگوي فنيل كتونوري در منطقه پايلوتدكتر محمد كرامتي پور
دكتر پروين پاسالار
 
---------
PhD6/4/95
 
سمانه السادات سيدي
بررسي سيتو‍ژنتيك، فلوسيتومتر، مولكولي و تغييرات بيان microRnA ها در بيماران بالغ AMLدكتر سيدمحمد اكرمي
دكتر كامران علي مقدم
دكتر مسعود سليمانيPhD17/12/94
 
مهرداد اصغري استيار
بررسي بيان و تقويت (amplification) ‍ژن MYCN در بيماران مبتلا به تومورهاي مغزي از نوع مننژيوم و آستروسيتومدكتر پروين مهدي پوردكتر صالحي
دكتر مهرآذين
M.Sc.91
 
 

 
مهدي محبي
بررسي ارتباط بين واريانت هاي تك نوكلئوتيدي rs731236‌ و rs2228570‌از ژن  VDR با اختلالات اسپرماتوژنز در مردان نابارور در چمعيت ايرانيدكتر سيد محمد اكرمي
دكتر محمد حسين مدرسي
 
--------
M.Sc.15/12/94
 
 

 
فاطمه بحريني
بررسي و مقايسه ‍زن هاي ATPase6/8، سيتوكروم C اكسيداز و D-loop ميتوكندريايي در بيماران پمپه نوزادي و بزرگساليدكتر سيد محمد اكرمي
دكتر سيد مسعود هوشمند
دكتر محمد حسين مدرسيPhD27/6/95
 
آيلين آذري يام
بررسي تغييرات ژ‍نتيكي اكتسابي مؤثر در پيش آگهي در لوسمي ميلوئيدي حاد بالغين با سيتو‍نتيك نرمالدكتر جواد توكلي بزاز
دكتر سيروس زينلي
دكتر اردشير قوام زاده
دكتر مرجان غمايي
PhD29/3/95
 
 

 
مونا انتظام
بررسي ژنتيكي لوكوسهاي PKD1  و PKD2 در خانواده هاي ايراني مبتلا به بيماري كليه پلي كيستيك با وراثت آتوزومي غالب به روش آناليز پيوستگي يا تعيين توالي DNAدكتر مححمد كرامتي پور
دكنر محسن ايتي
 
------------
PhD31/6/95
 
زينب جمالي
بررسي پايداري و تغييرات تكرار هاي سه نوكلئوتيدي CAG در ژن HTT  به دنبال اسپرماتوژنز در سه مرد ايرانيدكتر محمد حسين مدرسي
دكتر مهدي ديانت پور
دكتر محمد مير يونسيM.Sc.17/6/95
 
نيما هامون
بررسي بيان ژنهاي دخيل در چرخه سلولي و آپوپتوز (p15.p21BC12.C-( NV ( MYC.P27 در پاسخ به تيمار با مهاركننده كينازي SD-208 در چهاررده سلولي سرطان كولوركتال.با توجه به مراحل Early و Late در فرايند سرطاني شدندكتر محمد حسن زاده نظرآبادي
دكتر منصور حيدري
دكتر سيروس عظيمي
دكتر حميداله غفاري
دكتر مجيد مجرد
MSc9/3/95
 
زينب حاجي فتحعليا
بررسي ارتباط گلي مورفيسم HLA g*0105Nبا سقط مكرر در زنان راراي سابقه سقط مكرردكتر محمد حسين مدرسي،دكتر رضا نجفي پور 
----------
MSc31/6/95
 
سپهر جوادي كوشش
بررسي اثرات آرسنيك تري اكسايد (ATO) بر تكثير و رشد و بيان ‍‍ژن هاي مربوط به تكثير و رشد در رده هاي سلولي سرطان پستاندكتر جواد توكلي بزاز
دكتر سيد حميدالله غفاري
 
----------
MSc3/6/95
 
نادر عبادي
بررسي فراواني جهش هاي شناخته شده و شناسايي جهش هاي ناشناخته  ژن MEFV در بيماران با تب خانوادگي مديترانه ايدكتر عباس شكوري گركاني 
---------
MSc29/9/95
سامان مهرابيبررسي جهش هاي شايع ‍‍ژنهاي PIK3CA و EGFR در بيماران مبتلا به سرطان اسكواموس سل كارسينوماي سر و گردن (HNSCC)دكتر عباس شكوري گركاني محمد رضا نوري دلويي 
----------
MSc25/5/95
 
مريم عبيري
بررسي ‍‍ژنتيكي بيماران مبتلا به بيماري متابوليك شربت افرا به كمك ماركرهاي str
دكتر محمد رضا نوري دلويي
دكتر سيروس زينلي
 
----------
PhD21/6/95
 
محمد غفراني
بررسي ‍ژنهاي درگير در خانواده ها/شجره هاي ايراني مبتلا به شكل اتوزومي مغلوب بيماري رتينيت پيگمنتوزادكتر محمد كرامتي پور
دكتر مرتضي مواسات
 
----------
PhD3/11/94
 
 

 
راضيه ظريفيان يگانه
بررسي جهش هاي شايع ‍‍ژنهاي KRAS و BRAF در بيماران مبتلا به سرطان اسكواموس سل كارسينوماي سر و گردن (HNSCC)دكترمحمد رضا نوري دلويي
دكتر عباس شكوري گركاني
 
----------
MSc1395
 
قاسم عزيزي تابش
بررسي جهش هاي ژن PIK3CA در تومورهاي پستان و ارتباط آن با پيش آگهي بيماران ايراني مبتلا به سرطان پستاندكتر پانته ايزدي، دكتر جواد توكلي بزازدكتر فروزنده فريدونيMSc6/10/95
 
محمد علي زعيمي
هدفگيري همزمان ژن هاي دخيل در لوسمي ميلوبلاستيك حاد تيپ 2 (BAG1، MDM2، BCL2، XIAP و  Survivin) بعد از مواجهه با نانوذارت طلاي كون‍ژوگه شده بااليگونوكلئوتيد هاي آنتي سنس و آپتامردكتر توكلي بزاز
دكتر علي جبالي
دكتر بهرام كاظمي
دكتر پانته آ ايزدي
دكتر آزاده شجاعي
PhD21/12/95
 
علی حسینی برشنه
بررسی جهش اگزون های 18 و 19 ژن RB1 و سطح بیان آنکوژن FGF2 در 20 بیمار مبتلا به تومور مغزی از نوع مننژیوما و آستروسیتوما 
دکتر پروین مهدیپور
 
دکتر مهرآذین
MSc5/10/95
 
فرزانه دربهشتی
بررسی ارتباط میان بیان ژن های BRCA1 و EGFR در تومورهای  پستان و ارتباط بیان این دو ژن با ویژگی های کلینیکوپاتولوژی بیماران 
دکتر ایزدی
دکتر توکلی بزاز
دکتر یکانی نژاد
MSc27/3/96
 
الهه علوی نژاد
بررسی جهش های ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز در اگزون های 5-1 و 7 در 30 خانواده مبتلا به بیماری فنیل کتونوری مطالعه­ی ارتباط جهش­های حاصل با هاپلوتیپ­های این ناحیهدکتر کرامتی پور
دکتر آریا ستوده
 
دکتر طالبی
MSc31/4/96
 
گلناز خاکپور
مقایسه متیلوم WBC در خون محیطی افراد مبتلا به سرطان پستان با افراد نرمال جهت پیدا کردن بیومارکراپی ژنتیکیدکتر جواد توکلی بزاز
دکتر مهرداد نوروزی
دکتر پانته آ ایزدی
دکتر رامین حشمت
PhD25/5/96
 
رضا احمدی بنی
بررسي بيان ژنهاي گذار از اپيتليال به مزانشيم و stemness (ZEB1، SOX2 و p21) در نمونه هاي غيرمتاستازي بازال سل كارسينوما و طبيعي پوست 
دکترحاج فرج  تبریزی
دکتر مریم دانش پزوه
دکتر پدارم نور محمدپور
MSc07/06/96
 
 

زیبا نریمان صالح فامبررسی نقش واریانت های ژنتیکی مرتبط با miRNAها و واریانت های عملکردی GWAS در استعداد ابتلا به سرطان سلول سنگ فرشی مریدکتر توکلی
دکتر عباس زادگان
دکتر صومی
دکتر بهجتی
PhD7/5/1396
 
زهرا زنده باد
بررسی ارتباط متیلاسیون ژن FOXA1 با زایمان فول ترم در بافت نرمال پستان 
دکتر پانته آ ایزدی
دکتر جواد توکلی بزاز
دکتر میر سعید یکانی نژاد
MSC11/07/96
 
 

 
عبدالرضا دارایی
بررسی متیلاسیون ژنهای گیرنده های هورمونی ESR1، ESR2، PGR-α و PGR-β در بافت پستان و ارتباط آنها با باروری و بارداری در زنان ایرانی 
دکتر جواد توکلی بزاز
دکتر پانته آ ایزدی، دکتر قاسمعلی خراسانی، دکتر علی پاشا میثمی
(PhD)19/06/96
 
مجید ذکی دیزجی
بررسی پروفایل بیان ژن در ناقلین بیماری آتاکسی تلانژکتازی و شناسایی ناقلین با بررسی شکست کروموزومی در فاز G2 و فسفریلاسیون پروتئین SMC1 در لنفوسیت های خون محیطیدکتر سید محمد اکرمی
دکتر اصغر آقامحمدی
دکتر نیما رضایی، دکتر مرجان یغمایی، دکتر مهدی یاسری(PhD)19/06/96
پویا صالحی پورتعیین واریانت های بیان شده ژن TSGA10 با توجه به تنوع ناحیه 5UTR در سرطان پستاندکتر محمد حسین مدرسیدکتر مباشری(MSc)15/8/96
 
حبیب صادقی راد
بررسی بیان ژن های E-Cadherin و Vimentin  به عنوان نشانگر EMT و ژن TNF-a به عنوان نشانگر التهاب در کارسینومای اسکواموس سرطان سر و گردن 
دکتر محمدرضا نوری دلویی
دکتر عباس شکوری گرکانی
دکتر رضا شیرکوهی
(MSc)23/8/96
 
فائزه محمدهاشم
بررسی تعیین الگوی توزیع علل ژنتیکی در بیماران مبتلا به نارسایی زودرس تخمدان از طریق طراحی و بکارگیری الگوریتم جامع مواجهه با بیماران با رویکرد اختصاصی تعیین اهمیت موارد تک ژنیدکتر محمد کرامتی پور
دکتر سعید رضا غفاری
 
دکتر مریم رفعتی
(PhD)16/11/96
 
 

 
خدیجه بنیادی
بررسی ارتباط پلی مورفیسمد های ناحیه پروموتر ژن FSHR با عدم موفقیت در IVFدکتر محسن قدمی
دکتر مجید کابلی
دکتر مرضیه اقاحسینی(MSc)5/11/96
 
حسن یوسفی
بررسی اثر مهار پیام رسانی اینترلوکین 6 (IL-6) توسط انتی بادی منوکلونال Tocilizumad بر بیان ژن های (BCL2، XIAP، SURVIVIN، P21، CYCLIND1) پایین دست مسیر پیام رسانی IL-6 و تکثیر در رده های سلولی سرطان تخمدان SKOV3 و OVCAR3دکتر جواد توکلی بزاز
دکتر سید حمیداله غفاری
 
 
---------
(MSc)3/11/96
 
ارش پورشیخانی
بررسی اثر مهار کننده گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال (erlotinib) بر بیان زن های (BCL2، XIAP، SURVIVIN، P21، CYCLIND1) وتکثیر در رده های سلولی سرطان تخمدان SKOV3 و OVCAR3دکتر جواد توکلی بزاز
دکتر سید حمیداله غفاری
 
----------
(MSc)2/11/96
 
 
یاسر منصوری
بررسی سطح بیان RNA های طویل غیر کد کننده ZFAS1,LSINCT5,GAS5 و SRA1 در بافت نرمال پستان و ارتباط آن با فاکتور های مرتبط با بارداری در زنان ایرانی 
 
دکتر جواد توکلی بزاز
 
 
دکتر پانته آ ایزدی
(PhD)9/11/1395
 
 
 
 
 

 
حسین پاشائی فر
بررسی نقش ژن های اصلی مسیر a-NHEJ (DNAligase3 و PARP-1) در ایجاد ناهنجاری های کروموزومی متعادل لوکموژنیک در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوبلاستیکدکتر جواد توکلی بزاز 
دکتر پانته آ ایزدی
(PhD)5/11/96
 
فائزه ذوالفقاری
بررسی تاثیر ترانسفکشن رده سلولی Hela با ژن TSGA10 بر بیان miR-183دکتر محمد حسین مدرسی

(MSc)4/11/96
 
سپیده شاه کرمی
تشخیص حداقل باقیمانده بیماری (MRD )  با استفاده داز بازآرایی های ژن های پذیرنده سلول T و زنجیره سنگین ایمونوگلوبین، و بررسی تقویت و بیان ژنی HER2 در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاددکتر جواد توکلی
دکتر سید حمیدالله غفاری
دکتر مرجان یغمایی
دکتر کامران علی مقدم
دکتر نیما رضایی
(PhD)27/11/93
اکبر امیرفیروزیبررسی اپیدمیولوژی ژنتیکی و ارتباط ژنوتیپی فنوتیپی در علائم، سیر بیماری و درمان بیماری استئوپتروزیس شیرخوارگی بدخیم نوزادی با مطالعه بیماران ایرانیدکتر محمد کرامتی پور


(PhD)19/6/96
شهرام نعمتی عسگرآبادبررسی مسیر سیگنالینگ IL-10  در کودکان مبتلا به IBD مراجعه کننده به مرکز طبی کودکاندکتر شهرام تیموریاندکتر مینا حاج فرج تبریزی(PhD)19/6/96
مژده مهدیان ناصربررسی بیان پروتئین fascin-1 و الگوی متیلاسیون ناحیه پروموتر ژن Fascin-1 در نمونه های کارسینوم پاپیلاری و فولیکولار تیروئید 
دکتر محسن قدمی
دکتر وحید حق پناه
دکتر سید محمد توانگر
(MSc)1/11/96
 
 
فاطمه وندرجب پور
بررسی بیان ژن های تنظیم کننده کلیدی پدیده EMT (پدیده گذر از حالت اپیتلیال به حالت مزانکایمال) و هویت stemness در سرطان های پوستی بازال سل کارسینوما، اسکواموس سل کارسینوما و ملانوما 
 
دکتر مینا حاج فرج تبریزی
 
دکتر مریم دانش پژوه
دکتر پدرام نورمحمدپور
دکتر علیرضا خوشنویسان
(PhD)4/6/1397
 
 
 
 
 

فاطمه علیزادهبررسی تغییرات بیان و میتلاسیون ژن های TCF4،EGR1، MBP، در افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلالات سایکوپاتولوژی همراهدکتر جواد توکلی بزاز
دکتر اسماعیل شاهسوند آتاتار
 
---------
(PhD)25/06/1397
محبوبه یزدان پناهبررسی ارتباط چند شکلی های تک نوکلئوتیدی rs6859219 در ژن ANKRD55 و rs3748816 در ژن MMEL1 در استعداد ابتلا به اسکلروز چندگانه (MS) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سینا در تهراندکتر محمد رضا نوری دلوئیدکتر محمد علی صحراییان(MSc)24/6/97
 
رزا اعظم
بررسی بیان دو ژن اختصاصی بیضه(MAGE-A1,PIWIL-2) در رده سلولی سرطان پستان(MDA-MB-231) در مواجهه با دو لاکتوباسیل ، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کریسپاتوسدکتر مینا حاج فرج تبریزی
دکتر الهه متوسلی
 
دکتر محمدحسین مدرسی
(MSc)24/6/97
مریم ماهرالنقشبررسی بیان miR-148a و miR-152 در سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMC) در بیماران مبتلا به in-Stent Restenosisدکتر جواد توکلی بزاز 
دکتر مهسا محمد آملی
(MSc)19/6/96
 
فاطمه اسمعیلی
بررسی اثر مهار پیام رسانی EGFR  توسط داکومییتینیب در تکثیر و تهاجم رده  های سلولی سرطان پانکراس TU8902- PAو Panc-1دکتر جواد توکلی بزاز
دکتر سید حمید اله غفاری
-----------------(MSc)19/6/96
 
علی نجفی
بررسی بیان 4 ژن ویژه بیضه شامل ACSBG2، DDX4، FSCN3 و SEPT12 در بیضه و کبد انسان ، گاو، موش و رت به منظور بررسی کیفی اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی بین المللی NCBI
دکتر محمد حسین مدرسی 
دکتر مباشری
(MSc)1/11/96
 
اسعد آذرنژاد
بررسی پروفایل تقویت ژنی و تغییر تعداد نسخه ژن های HER2, FGFR1, MYC,TOP2A, Cyclin D1, ESR1 دخیل در سرطان اولیه مجرایی زودرس پستان یک جمعیت ایرانی با روش های Real time PCR و FISHدکتر مینا حاج فرج تبریزی، دکتر پروین مهدی پور
 
---------------
PhD4/6/97
محمد صابریبررسی ژنتیکی 10 شجره دارای نابینایی مادرزادی لبر به روش Whole Exome Sequencing و تائید مولکولی یافته ها در سطح شجره - پردیس 
دکتر کرامتی پور
 
---------------
PhD25/6/97
 
الهام دارابی
مقایسه تشخیص غیر تهاجمی پیش از تولد سه جهش شایع بنا تالاسمی با استفاده از پلاسمای خون مادرن بادردار به روش PCR real time پس از غنی سازی DNAازاد جنینی cffDNA با روش های تهاجمی آمینوسنتز و cvs  - پردیسدکتر محمد رضا نوری دلوئی
دكتر عباس شكوري گركاني
 
-------------------
PhD24/6/97
 
فاطمه یازرلو
بررسی تغییرات بیان RNA های غیرکدکننده بلند MALAT1 و UCA1 و هشت  ژن متعلق به خانواده آنتی ژن های بیضه ای-سرطانی CTAs شامل MAGEA3 ، MAGEB4، MEAL، NUF2، AKAP4، PIWIL2، AURKC و TSGA10 در اگزوزوم های استخراج شده از ادرار افراد مبتلا به سرطان ترانزیشنال مثانه در مقایسه با ادرار افراد غیر مبتلا
 
دکتر محمد حسین مدرسی
دکتر سیدجواد مولی
 
دکتر الهه متوسلی
PhD24/6/97
نیوشا صمدائیانبررسی بیان و الگوي متیلاسیون ژنهاي ,SPROUTY1
 SPROUTY2, INPP4B, DAB2IPدر بیماران مبتلا به آدنوکارسینوماي پروستات
دکتر محمد حسین مدرسیآقاي دکتر محسن آیتی
آقاي دکتر ناصر رخشانی
PhD21/9/97
بهاره کاشانیبررسی اثر LPS بر فعال سازی مسیر Toll-Like Receptor4 در رده های سلول سرطانی تخمدان حساس و مقاوم به شیمی درمانیدکتر مجید کابلی
دکتر سید حمیدالله غفاری
--------------(MSc)20/6/97
زهرا زندیبررسی اثر داروی resatorvid( TAK-242)  در تکثیر و بقای رده های سلولی سرطان
پستان MDA-MB-231 و MCF7 از طریق مهار مسیر TLR4
دکتر مجید کابلی
 
دکتر سید حمیدالله غفاری
--------------------MSc20/6/97
محمدرضا احمدی فردبررسی ژنهای AR، SRD5A2 و SF1 در بیماران مبتلا به هایپوسپادیاس شدید مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان دکتر مینا تبریزی
دکتر عبدالمحمد کجباف زاده
دکتر جواد توکلی بزاز
دکتر حمید ارشدی
دکتر آریا ستوده
PhD16/11/97
الهام بوستانی پوربررسی اثرات ضد توموری مهارکننده EGFR بر رده های سلولی سرطان پستان MDA-MB-231 و SKBR3دکتر مهدی زمانیدکتر سید حمیدالله غفاری
دکتر علی ذکری
MSc21/6/97
مجید حسین زاده
بررسی علل ژنومیک عقب ماندگی ذهنی سندرمی وتعیین منشا خطای جداشدگی کروموزومها درمرکزآموزشی درمانی الزهرا (س)اصفهان
دکتر مهدی زمانیدکترمسعودزمانی استکی
دکترمنصورصالحی
دکترجعفرنصیری
PhD25/11/97