جدول توزیع واحدهای درسی مقطع دکتری ژنتیک

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سال
دوماول
نیمسال
دوماول دوماول

تعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحد
اجباری


2تازه های ژنتیک انسانی2ژنتیک سرطان2ژنتیک ایمنی1سمینار 22ژنتیک انسانی2ژنتیک جمعیت
پایان نامه2مهندسی ژنتیک2سیتوژنتیک
اختیاری
1سمینار 12ژنتیک مولکولی2اخلاق و ایمنی زیستی2بیوشیمی کروماتین2زبان تخصصی
کمبود/جبرانی
2ژنتیک بیوشیمیایی انسانی
1سیستم اطلاع رسانی

 
دکترای ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 20/10/1396