حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیر گروه:خانم دکتر مینا حاج فرج تبریزی
معاون اموزشی ژنتیک پزشکی:خانم دکترپانته آ ایزدی
معاون پژوهشی ژنتیک پزشکی :آقای دکتر عباس شکوری
مسئول آزمایشگاه ژنتیک قدیم:آقای دکتر مجتبی صفاری   داخلی 207
مسئول آزمایشگاه ژنتیک قدیم:خانم معصومه امینی  داخلی 206
مسئول آزمایشگاه ژنتیک ساختمان 8: خانم ندا بافنده    داخلی 457
مسئول دفترگروه ساختمان 8 :خانم بهاره میرابیان   داخلی 284
مسئول کارشناس آموزش:خانم فریبا بابایی  داخلی 492
مسئول دفتر گروه (ساختمان قدیم) و وب سایت :خانم شهین خوشکار