فضا و تجهیزات گروه ژنتیک

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
باسمه تعالي
گروه ژنتيك پزشكي دانشكده علوم پزشكي تهران داراي دو فضاي كلي آزمايشگاهي مي باشدكه در طبقه همكف ساختمان شماره 8 پزشكي و طبقه دوم ساختمان بهداشت قديم قرار گرفته است.
هر كدام از فضاهاي ذكر شده خود شامل بخش هاي مجزايي مي باشد كه به تفكيك شامل موارد زير مي باشد.
 • بخش هاي موجود در آزمايشگاه ساختمان شماره 8 پزشكي:
 1. اتاق كشت سلول
 2. اتاق استخراجDNA و RNA
 3. اتاق PCR و Real time PCR
 4. اتاق كلونينگو كشتباكتري
 5. فضاي آزمايشگاهي جناب آقاي دكتر اكرمي
 6.  فضاي آزمايشگاهي جناب آقاي دكتر حيدري
 7. فضاي آزمايشگاهي جناب آقاي دكتر كابلي
 8. فضاي آزمايشگاهي جناب آقاي دكتر مدرسي
 9. فضاي آزمايشگاهي سركار خانم دكترمهدي پور
 10. فضاي آزمايشگاهي جناب آقاي دكتر نوري دلوئي
 11. فضاي آزمايشگاهي سركار خانم دكتر ايزدي
 12. اتاق سركار خانم بافنده كارشناس آزمايشگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • همچنين تجهيزات آزمايشگاه موجود در ساختمان 8 پزشكي به شرح زير مي باشد:

 
 
 
 
 • بخش هاي موجود در آزمايشگاه ساختمان قديم ژنتيك:
 1. اتاق كشت سلول
 2. اتاق رنگ آميزي ژل
 3. اتاق PCR
 4. اتاق الكتروفورز وكلونينگ
 5. اتاق استخراج DNA و RNA
 6. فضاي آزمايشگاهي سركار خانم دكتر تبريزي
 7. فضاي آزمايشگاهي جناب آقاي دكتر توكلي بزاز
 8. فضاي آزمايشگاهي جناب آقاي دكترزماني
 9. فضاي آزمايشگاهي جناب آقاي دكتر شكوري
 10. فضاي آزمايشگاهي جناب آقاي دكتر قدمي
 11. فضاي آزمايشگاهي سركار خانم دکتر اوسطی آشتيانی
 12. فضاي آزمايشگاهي جناب آقاي دكتر كرامتي پور
 13. اتاق خانم اميني كارشناس آزمايشگاه
 
 
 
 
 
 
 • همچنين تجهيزات آزمايشگاه موجود در ساختمان قديم ژنتيكبه شرح زير مي باشد: