جدول ژورنال کلاب سال98

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

ردیفتاریخارائه دهندهمقطعدورهعنوان مقاله
198/1/27طاهره  نظریPhDدوازدهمPreconception Carrier Screening by Genome
Sequencing: Results from the Clinical Laboratory


2
98/2/10  شمسی صفری  "سیزدهمThe Iceberg under Water: Unexplored Complexity
of Chromoanagenesis in Congenital Disorders

398/2/24فاطمه عرب
  "چهاردهمSynchrony and asynchrony between an epigenetic clock and
developmental timing
498/3/21  رسول عبدالله زاده  "چهاردهم
598/3/28  مریم اقبالی  "دوازدهم
698/4/11  پریسا امیری فر  "چهاردهم
798/2/24زینب ایمانی
  "چهاردهم
898/7/9 علی نجفی  "شانزدهم
998/7/23   نسرین سهرابی  "سیزدهم
1098/8/21  بهنوش تشرفی   "شانزدهم
1198/8/28  هاجر واثقی  "شانزدهم
1298/9/12  ازاده اعتماد زاده  "شانزدهم
1398/9/26   زهرا رضایی   "دوازدهم
1498/10/10  حمزه سلمانی  "سیزدهم
1598/10/24   فرازنه در بهشتی   "پانزدهم
1698/11/15    نگین صفارزاده  "چهارهمین
1798/11/29  مژده مهدیان   "شانزدهم
1898/12/13   مریم پیرهشیاران  "سیزدهم
1998/12/20   پویا صالحی پور  "پانزدهم