جدول برنامه ژورنال کلاب سال 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تاریخارائه دهندهمقطعدورهعنوان مقاله
28/1/97خانم فاطمه یازرلوPhD
TBA
11/2/97آقای تموچین محرمیPhD
TBA
25/2/97آقای غلامرضا رفیعیPhD
TBA
8/3/97آقای محمد صابریPhD
TBA
22/3/97خانم آرزو کرم زادهPhD
TBA
12/4/97خانم نیوشا صمدائیانPhD
TBA
26/4/97خانم دکتر حنيفه مير طاووس مهیاریPhD
TBA
10/7/97خانم سپیده حمزه لوPhD
TBA
24/7/97خانم زهرا رضایی تل زالیPhD
TBA
15/8/97خانم فرزانه دربهشتیPhD
TBA
29/8/97خانم فاطمه موحدی مطلقPhD
TBA
13/9/97آقاي محسن آقاجانپورPhD
TBA
27/9/97آقاي احمد کاتبPhD
TBA
11/10/97آقای پویا صالحی پورPhD
TBA
25/10/97خانم سپیده کدخداPhD
TBA
9/11/97خانم اعظم راستیPhD
TBA
23/11/97خانم زهرا گلچهرهPhD

TBA
14/12/97خانم طاهره نظری
PhD

TBA