تقویم آموزشی و برنامه هفتگی گروه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برنامه امتحانات نیمسال اول 99-98 گروه ژنتیک گروه
چهارشنبه
25/10/98
سه شنبه 24/10/98دوشنبه
23/10/98
یکشنبه
22/10/98
شنبه
21/10/98

مهندسی ژنتیک پیشرفته
Ph.Dدوره17
کلاس دو
مهندسی ژنتیک
MScدوره 24
کلاس دو12-10تازه های ژنتیک انسانی
MScدوره 23
کلاس دو
ژنتیک مولکولی MScدوره 24
کلاس دو
ژنتیک ایمنی پیشرفته
Ph.Dدوره17
کلاس دو
15-13
 
چهارشنبه
2/11/98
سه شنبه
1/11/98
دوشنبه
30/10/98
یکشنبه
29/10/98
شنبه
28/10/98
ساعت
سیتوژنتیک پیشرفته
Ph.Dدوره17
کلاس دو
مشاوره ژنتیک
Ph.Dدوره16
کلاس دو
سیتوژنتیک
MScدوره 24
کلاس دو

سمینار2
MScدوره 23
کلاس دو
12-10
28/10/98 زبان
MScدوره 24
 تخصصی
15-13
ژنتیک ایمنی
MScدوره 24
کلاس دوژنتیک مولکولی پیشرفته
Ph.Dدوره17
کلاس دو

یکشنبه
6/11/98
12-10
اصول رایانه اینترنت و کاربردهای آن
MScدوره 24
کلاس دو
 


 برنامه آموزشي نيمسال اول 99-98 گروه ژنتيك پزشكي 
چهار شنبه سه شنبهدو شنبهیک شنبهشنبه

مهندسی ژنتیک
( 2واحد MSc دوره 24)
آقای دکتر مدرسی
برنامه های عمومی گروهمهندسی ژنتیک پیشرفته (3واحد Ph.D دوره 17) آقای دکتر مدرسی
 
 

کلاس یک
(کتابخانه)
10 8 
سمینار 2
( 1واحد MSc دوره 23) خانم دکتر تبریزی


کلاس دو


سیتوژنتیک پیشرفته
(3واحد Ph.D دوره 17) آقای دکتر شکوری
اصول رایانه اینترنت و کاربردهای آن
( 2واحد MSc دوره 24)
آقای دکترمیثمی

کلاس یک
(کتابخانه)
12 - 10
ژنتیک مولکولی پیشرفته (3واحد Ph.D دوره 17)
خانم دکترایزدی
ژنتیک ایمنی
( 2واحد MSc دوره 24)
آقای دکتر زمانی
سیتوژنتیک
( 3واحد MSc دوره 24) آقای دکتراکرمی
مشاوره ژنتیک
(2واحد Ph.D دوره 16) آقای دکتر اکرمی
ژنتیک مولکولی
( 3واحد MSc دوره 24)
آقای دکتر کابلی
کلاس دو


 تازه های ژنتیک انسانی
( 2واحد MSc دوره 23)
آقای دکتر کرامتی پور
ژنتیک ایمنی پیشرفته
(2واحد Ph.D دوره 17) آقای دکتر توکلی

کلاس یک
(کتابخانه)
15 - 13


زبان تخصصی
( 2واحد MSc دوره 24)
آقای دکترشعبانی

دندان تخصصی
آقای دکتر کابلی

کلاس دو