برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم 99-98

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سمه تعالی

گروه ژنتيك پزشكي

برنامه آموزشي نيمسال دوم 99-98 گروه ژنتيك پزشكي 
چهار شنبه سه شنبهدو شنبهیک شنبهشنبه

بیو انفورماتیک
(1واحد MSc دوره 24)
آقای دکتر مدرسی
برنامه های عمومی گروه

 
 

کلاس یک
(کتابخانه)
10 8

کلاس دو


سمینار 1
(1واحد MSc دوره 24)
خانم دکتر تبریزیکلاس یک
(کتابخانه)
12 - 10
ژنتیک انسانی
( 3واحد MSc دوره 24)
خانم دکترایزدی10-13))
ژنتیک پزشکی پیشرفته
(2واحد Ph.D دوره 17) آقای دکتر زمانی
طراحی و فنون آموزش در علوم پزشکی (2واحد Ph.D دوره 17)ژنتتیک سرطان پیشرفته
(2واحد Ph.D دوره 17) آقای دکتر اکرمی
سیتوژنتیک مولکولی پیشرفته
(2واحد Ph.D دوره 17)  آقای دکتراکرمی
کلاس دو

ژنتیک سرطان
( 2واحد MSc دوره 24)
آقای دکتر قدمی
ژنتیک بیوشیمیایی انسانی
( 2واحد MSc دوره 24)
آقای دکتر قدمی
اخلاق و ایمنی زیستی
(2واحد Ph.D دوره 17) آقای دکتر توکلی
نشانه شناسی بیماریها
(1واحد Ph.D دوره 17) آقای دکتر قدمی
کلاس یک
(کتابخانه)
15 - 13
ژنتیک جمعیت
( 2واحد MSc دوره 24)
آقای دکترذکری (3-5)
کلاس دو

 تاریخ برگذاری امتحانات نیمسال دوم 99-98
چهارشنبه
28/3/99
سه شنبه
 27/3/99
دوشنبه
26/3/99
یکشنبه
25/3/99
شنبه
24/3/99
ساعت
تعطیل رسمیسمینار 1
MScدوره 24
کلاس دو


ژنتیک پزشکی پیشرفته
Ph.Dدوره17
کلاس دو

Ph.Dنشانه شناسی بیماریها دوره17
کلاس دو


ژنتیک انسانی
 دوره 24MSc
کلاس دو
15-13

چهارشنبه
4/4/99
سه شنبه
3/4/99
دوشنبه
2/4/99
یکشنبه
1/4/99
شنبه
31/3/99
ساعت

بیوانفورماتیک
MScدوره 24
کلاس دو


ژنتیک جمعیت
MScدوره 24
کلاس دو
12-10
ژنتیک سرطان  پیشرفته
Ph.Dدوره17
کلاس دوسیتوژنتیک
مولکولی پیشرفته
Ph.Dدوره17
کلاس دو


چهارشنبه
11/4/99
سه شنبه
10/4/99
دوشنبه
9/4/99
یکشنبه
8/4/99
شنبه
7/4/99
ساعت
ژنتیک سرطان
MScدوره 24
کلاس دو

12-10
ژنتیک بیوشیمیایی
MScدوره 24
کلاس دو


اخلاق و ایمنی زیستی
Ph.Dدوره17
کلاس دو


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لینک