برنامه درسی گروه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

برنامه درسی نیمسال دوم 99-98 دکتری گروه ژنتیک پزشکی
باسمه تعالي شانه
 
نيم سال تحصيلی دوم   98-99                                                                                            مسئول درس: دكتر اکرمي
محل برگزاری : کلاس دو                                                                                                                    درس: ژنتيك سرطان پیشرفته   
دو واحد نظري                                                                                                                                                      PhD دوره 17
                                                                                                                                         

رديف

روزساعتتاريخ

موضوع

نام استاد

1

یکشنبه12-1020/11/98مقدمه، تاريخچه، اهميت و جايگاه دكتر اكرمي
2"12-1027/11/98سيتوژنتيك سرطان دكتر مهدي پور
3"15-1327/11/98الگوهاي حيواني در سرطان ها (موش تراژن)دكتر كرامتي پور
4"12-104/12/98تازه هائي از انكوژن هاي ويروسي در رترو ويروس ها و ساختار و عملكرد پروتئين هاي انكوژني دكتر مدرسي
5"12-1011/12/98ژن هاي بازدارنده سرطان، انكوژن هاي سلولي و روش هاي موجود دكتر اكرمي
6"12-1017/1/99ژن هاي تنظيم كننده رشد، ضد انكوژن ها عوامل رشد و گيرنده هادكتر تبريزي
7"15-1317/1/99تازه هاي مكانيسم هاي مولكولي پيدايش سرطان دكتر نوري دلوئي
8"
***نقش تلومر، تلومراز در سرطان دكتر مهدي پور
9"12-1024/1/99مرگ برنامه ريزي شده سلولي و سرطان دكتر مدرسي
10"12-107/2/99ايمني درماني و روش هاي ديگر درمان سرطان (كاربرد درماني انكوژن )دكتر زماني
11"12-1014/2/99ژنتيك مولكولي و ژن درماني در سرطان ها دكتر نوري دلوئي
12"12-1021/2/99اپيدميولوژي ژنتيك سرطان: استراتژي هاي كاهش خطر و مشاوره ژنتيك درسرطان ها و سندرم هاي سرطان فاميلي دكتر اکرمي
13""28/2/99كاربرد هاي تشخيصي، پيش اگهي باليني ژن هاي سرطان دكتر ایزدی
14""11/3/99كاربردRNAi  و سلولهاي بنيادي در تحقيقات سرطان دكتر كابلي
15""***ژنتیک تومورهای مغزدكتر مهدي پور
16""18/3/99ژنتيك ميتوكندري و سرطان دكتر اكرمي
17
"18/3/99جمع بندي و تازه ها-علل شغلي سرطاندكتر اكرمي

تاریخ امتحان: 4/4/99
جلسات ستاره دار را با استاد مربوطه هماهنگ کنید.
باسمه تعالي شانه
 
نيم سال تحصيلی دوم   98-99                                                                       مسئول درس: دكتر اکرمي
محل برگزاری : کلاس دو                                                                                درس: سيتوژنتيك مولکولی پیشرفته                
PhD دوره 17                                                                                                                دو واحد نظری

رديف

روزساعتتاريخ

موضوع

نام استاد

1

شنبه12-1019/11/98

مقدمه، تاریخچه، اهمیت موضوع

دكتر اکرمی
2

26/11/98توالي هاي اسيد نوكلئيك قابل تشخيص به روش دورگ شدن در جا انواع نمونه ها و پروبهاي مورد استفاده در روش سيتوژنتيك مولكولي دكتر شكوري
3""3/12/98اساس تئوريك مراحل مختلف هيبريداسيوندكتر اکرمی
4""10/12/98روش هاي سيتوژنتيك اينترفازي و شيوه مطالعه نتايج حاصل از آنها سيتوژنتيك اينترفازي و ايمونوفنوتايپينگ با استفاده از مواد فلئورسنس به عنوان ابزار تشخيص نئوپلاسم دكتر شكوري
5

17/12/98اصول روش هاي دورگ شدن درجا با استفاده از روش رگ آميزي فلئورسنس چند رنگيدكتر بهجتي
6

16/1/99اصول روش هاي دورگ شدن ژنومي مقايسه اي دكتر بهجتي
7""23/1/99MLPAدكتر رشیدي نژاد
8""6/2/99QF-PCRدكتر حیدري
9""13/2/99MAPHدكتر اکرمي
10""20/2/99Array-CGH (1)دكتر رشیدي نژاد
11""27/2/99Array-CGH (2)دكتر شکوری
12""3/3/99معرفي و بکار گيري فنِ  PRINS در تشخيص ناهنجاري هاي کروموزوميدكتر حيدري
13""***كاربرد روش هاي سيتوژنتيك مولكولي در تعيين نقشه ژنوميدكتر مهدي پور
14

***كاربرد FISHدکتر یغمایی
15""10/3/99كاربرد روش هاي سيتوژنتيك مولكولي درمطالعه اساس ژنتيكي رشدونمودكتر حبیبي
16""***تازه های سيتوژنتيك در سرطان هادكتر مهدي پور

تاریخ امتحان: 31/3/1399
جلسات * دار را با استاد مربوطه هماهنگ بفرمایید.

 
    بسمه تعالي
درس: اخلاق و ایمنی زیستی                                                           گروه آموزشی: ژنتیک پزشکی
      نيمسال دوم  سال تحصيلی 99-98                                                       مسئول درس: دکتر توکلی بزاز

رديف

روزساعتتاريخ

موضوع

نام استاد
1یکشنبه15-1398/11/13مبانی و عناوین اخلاق پزشکی نوین-1دکتر توکلی بزاز
2یکشنبه15-1398/11/20مبانی و عناوین اخلاق پزشکی نوین-2دکتر توکلی بزاز
3یکشنبه15-1398/11/27مبانی و عناوین اخلاق پزشکی نوین-3دکتر توکلی بزاز
4یکشنبه15-134/12/98درآمدی بر اخلاق و فلسفه پزشکیدکتر حمیدرضا نمازی
5یکشنبه15-1398/12/11اهمیت و موضوعیت اخلاق پزشکی در حوزه ژنتیک و مقایسه آن با سایر حیطه های بالینی و آزمایشگاهیدکتر توکلی بزاز
6دوشنبه15-1319/12/97ملاحظات اخلاقی در موضوع
Direct to Consumer Genetic Tests
دکتر توکلی بزاز
7یکشنبه15-1399/1/17آفرینش به ‌مثابه صنعت: کودک سفارشیدکتر توکلی بزاز
8یکشنبه15-1399/1/24ملاحظات اخلاقی در موضوع  Human Enhancementدکتر توکلی بزاز
9یکشنبه15-1399/1/31مکتب Transhumanism و مبانی فلسفی-انسان شناختی آندکتر توکلی بزاز
10یکشنبه15-1399/2/7دستاوردهای جدید دانش ژنتیک:
فرصت های حیاتی، تهدیدهای اخلاقی
دکتر توکلی بزاز
11یکشنبه15-1399/2/16جنبه های اخلاقی، اجتماعی و قانونی ژنتیک پزشکیدکتر الهه متوسلی
12یکشنبه15-1399/2/23جنبه های اخلاقی سلول های بنیادی و شبیه سازی انساندکتر الهه متوسلی
13یکشنبه15-1399/2/30ملاحظات اخلاقی در دستکاری های ژنتیکی و مهندسی ژنتیکدکتر الهه متوسلی
14یکشنبه15-1399/3/6رضایت نامه و محرمانه نگهداشتن اطلاعات ژنتیکدکتر الهه متوسلی
15یکشنبه15-1399/3/13اخلاق و ARTدکتر الهه متوسلی
16یکشنبه15-13TBAارایه سمینارهای دانشجوییدكتر توكلي بزاز
17یکشنبه15-13TBAارایه سمینارهای دانشجوییدكتر توكلي بزاز

-تاریخ امتحان 99/4/8 ساعت 13-15

 بسمه تعالي
 
مسئول درس: دکتر زمانی                  مقطع تحصيلي: PhD دوره 17           نيمسال تحصيلی: دوم 98-99
عنوان درس: ژنتیک پزشكی پیشرفته (دو واحد)                                                   محل برگزاری: کلاس دو
روزساعتتاريخ

موضوع

نام استاد
سه شنبه12-1015/11/98مقدمه، معرفی درس، مروری بر کلیاتدکتر زمانی
سه شنبه12-1029/11/98Human Genome: Structure, Polymorphismsدکتر كرامتي پور
سه شنبه******Human Gene Mapping: Mendelian Charactersدکتر كرامتي پور
سه شنبه

12-106/12/98Human Gene Mapping: Complex Traitsدکتر كرامتي پور
سه شنبه12-1013/12/98Genetic Testing  Methods - 1دکتر زمانی
سه شنبه12-1020/12/98Genetic Testing Methods - 2دکتر زمانی
سه شنبه12-1019/1/99Identifying Human Disease Genesدکتر زمانی
سه شنبه12-1026/1/99تازه های غربالگری ژنتیکی و شناسایی حاملاندکتر قدمی
سه شنبه12-102/2/99اپی ژنتیک و بیماریهای انساندکتر قدمی
سه شنبه12-109/2/99ناهنجاریهای مادرزادی ژنتیکیدکتر کابلی
سه شنبه12-1016/2/99ژنتیک خارج هسته ای
(بیماریهای میتوکندریایی، بررسی ژنتیکی و ....)
دکتر کابلی
سه شنبه12-1023/2/99ژنتیک در درمان بیماریها: ژن درمانی بیماریهای شایعدکتر کابلی
سه شنبه12-1030/2/99ژنتیک در درمان بیماریها: فارماکوژنتیکدکتر توکلی
سه شنبه******معرفی شبکه ارائه خدمات ژنتیکی در ایراندکتر سماوات
سه شنبه******بیماریهای هماتولوژیک ژنتیکی: تشخیص و مشاوره ژنتیکدکتر اکرمی
سه شنبه12-106/3/99بیماریهای شایع ژنتیکی: کنفرانس و بحثدکتر زمانی
سه شنبه12-1013/3/99جمع بندي مطالب و ديدگاههاي دانشجوياندکتر زمانی
سه شنبهTBA24/3/99امتحان نهاييدکتر زمانی

جلسات * دار را با استاد مربوطه هماهنگ بفرمایید.

عنوان درس:  سمیولوژی Ph.D ) 1 واحدنظری(                                              نیمسال دوم 99-98
زمان برگزاری: شنبه ها                                                                                 محل برگزاری: کلاس یک
مسئول درس: آقای دکتر قدمی
تاریخساعتعنوانمدرس
16/1/9915-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی شکم و پرینه و معاینه آندکترمدرسی
23/1/9915-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی دست ها و معاینه آندکترشکوری
6/2/9915-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی پا و اندام ها و معاینه آندکترشکوری
13/2/9915-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی جمجمه و صورت و معاینه آندکتراکرمی
20/2/9915-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی دهان، دندان و گردن و معاینه آندکترتوکلی
27/2/9915-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی قفسه صدری و قلبیس و معاینه آندکترتبریزی
10/3/9915-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی ناخن ها، پوست و مو و معاینه آندکترقدمی
27/3/9915-13امتحاندکترقدمی

 


برنامه درسی نیمسال دوم 99-98 کارشناسی ارشد


بنام خدا
برنامه درس ژنتيك انساني دانشجويان كارشناسي ارشد ژنتيك انساني دوره 24(مسئول درس: دكتر پانته آ ايزدي)
تعداد واحد: 3 واحد نظري         ترم بهمن 98( نیمسال دوم)     چهارشنبه ها13-10 (كلاس دو)*
ردیفتاریخموضوعاستاد
116/11/98مقدمه، تاریخچه، جایگاه و چشم انداز، ساختار کروموزوم و ژندکتر ایزدی
 20/11/98
فوق العاده-یکشنبه ساعت 12-10 کتابخانه
تخمين ريسك وقوع بیماریهای ژنتیکی (عوامل پيچيده كننده شجره، ضريب خويشاوندي)دکتر کرامتی پور
220/11/98
فوق العاده-یکشنبه  ساعت 15-13 کتابخانه
الگوهای توارث تک ژنی غالب و مغلوب اتوزومی و بیماریهای شاخصدکتر رشیدی نژاد
3*هماهنگی زمان با استادالگوهای توارث تک ژنی وابسته به جنس و بیماریهای شاخصدكتر اكرمي
429/11/98
فوق العاده-سه شنبه ساعت 13-10 کتابخانه
ژنتيك اختلالات داراي توارث چند عاملي(با مثالهایی از بیماری های شاخص)
 
دکتر توکلی بزاز
530/11/98مبانی اصول و کاربرد ژن درمانیدکتر مدرسی
 
66/12/98
 فوق العاده- سه شنبه ساعت 13-10 کتابخانه
نحوه پیدایش جهش ها واهمیت پلی مورفیسم و ارتباط آنها با بیماریها(با تاکید بر فارماکوژنتیک)
 
دکتر توکلی بزاز
77/12/98ژنتیک خارج هسته ای و بیماریهای میتوکندریایی
 
دکتر توکلی بزاز
814/12/98ژن های ایمنوگلوبولین ها، اساس ژنتیکی تنوع پادتن هادکتر نوربخش(گروه ایمنولوژی)
920/12/98
فوق العاده- سه شنبه ساعت 13-10 کتابخانه
سیستم کمپلمان و ارتباط آن با بیماریهادکتر حسینعلی ایزد (گروه ایمنولوژی)
1021/12/98سایتوکاین ها، ساختار ژنی و ارتباط آنها با بیماریهادکتر حاجتی(گروه ایمنولوژی)
1120/1/99ژنتیک اختلالات متابولیکدکتر ایزدی
1227/1/99اپی ژنتیک و بیماریهای انساندکتر ایزدی
133/2/99اصول مشاوره ژنتیکدکتر ایزدی
1410/2/99اصول آزمون های ژنتیکی در خلال زندگی و تشخیص ژنتیکیدکتر ایزدی
1517/2/99اصول غربالگری بیماریهای ژنتیکیدکتر ایزدی
1624/2/99ناهنجاریهای مادرزادی و تراتوژن هادکتر ایزدی
1731/2/99بیماریهای کروموزومی (1)دکتر ایزدی
187/3/99بیماریهای کروموزومی (2)دکتر ایزدی
19طبق تاریخ اعلام شده در برنامه آزمونهای گروهامتحان پایانیدکتر ایزدی

*برخی جلسات فوق العاده در روزهای یکشنبه یا سه شنبه هستند. لطفا به تاریخ و ساعت توجه شود.
 

باسمه تعالي
گروه آموزشی: ژنتيک پزشکی       
درس: بیوانفورماتیک
یک واحد عملی                                                                    كارشناسي ارشد  دوره 24
نيم سال دوم تحصيلی 99-98       محل برگزاری: کلاس 1(کتابخانه)          مسئول درس: دکتر مدرسی
 

رديف

روزساعتتاريخ جلسات

موضوع

نام استاد
1 چهارشنبه10-816/11/98اهميت کامپيوتر و بیوانفورماتیک در پزشكي و علوم زيستي و چگونگی جستجو در سايت هاي اينترنتیدکتر مدرسی

چهارشنبه10-830/11/98آشنایی با بانکهای اطلاعاتی مرتبط با  documents
مانند PubMed , …..  و نحوه استفاده از آنها
دکتر مدرسی
2چهارشنبه10-87/12/98معرفی سایتهای معروف بانکهای اطلاعاتی (Databases) مانند NCBI , Ensembl , … و سایتهای نرم افزاری ( Softwares) مانند Webcutte, Nebcutter, …..
آشنایی با سایتهای اطلاعاتی مانند  ExPassy  و سایتو ژنتیک
دکتر مدرسی

3چهارشنبه10-814/12/98آشنایی با بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای مرتبط با  Genomics
مانند
sequence alignment
similarity search
characterization/annotation
…..
دکتر صفاری و آقای صالحی پور
4چهارشنبه10-821/12/98آشنایی با بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای مرتبط با  Transcriptomics
مانند
GeneCards
ESTs
…..
دکتر صفاری و آقای صالحی پور
5چهارشنبه10-820/1/99آشنایی با بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای مرتبط با Proteomics
مانند
similarity search/alignment
protein sequences and identification
proteomics experiment
sequence sites, features and motifs
protein modifications

دکتر میرطاووسی
6چهارشنبه10-827/1/99آشنایی با بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای مرتبط با  Proteomics
مانند
protein structure
protein interactions
function analysis
signaling

دکتر میرطاووسی
7چهارشنبه10-83/2/99ترسیم درخت فیلوژنی با استفاده از سکانسهای موجود در دیتابیسدکتر شیرزاد
8-9 دو جلسه عملی و نظری
زمان و مکان کلاس با هماهنگی ایشان می باشد  09111545980
آشنایی با نرم افزار R  و لینوکس و استفاده آنها در بیوانفورماتیکدكتر مجیدیان
10زمان و مکان کلاس با هماهنگی ایشان می باشد  09125012636روشهای بیوانفورماتیک PCR و طراحیPrimer دکتر متوسلی
11زمان و مکان کلاس با هماهنگی ایشان می باشد  09123704153آشنایی با برنامه اکسل و استفاده از توانایی های آندکتر منصوری
123/4/99
ساعت 12-10
امتحاندکترمدرسی
- اكثريت مباحث بر اساس سر فصلهای مصوب و نیاز آتی دانشجویان این رشته مي باشند.
- از آنجایی که رفرانسهای ذکرشده در آیین نامه مصوب 1396 این درس مربوط به سالهای 1382 می باشد!!!؟؟؟  درحالیکه برای بیوانفورماتیک تمام مطالب به روز تغییر و و پیشرفت می نماید لذا رفرانس مطالب انچه اساتید ذکر می نمایند می باشد.
- در تدریس سرفصلهاي اين درس سعی می شود بصورت عملی اجرا شود لذا از همکاری دانشجویان دکتری و آقاي دكتر صفاري استفاده می شود
- نمره این درس بر اساس 1- حضور در کلاسها و 2- فعالیتهای کلاسی و 3- ارایه فعالیتهای درخواستی اساتید در کلاس برای جلسات آتی (Homework) یا ارسالی برای ایشان می باشد یعنی امتحان کتبی بر اساس نمره به همان مواردی است که اساتید در سر کلاس از دانشجویان درخواست می نمایند و برای ایشان ارسال می گردد.
- زمان و مکان جلسات با هماهنگی اساتید قابل جابجایی میباشد و قبلا با ايشان هماهنگي گردد. 
 
کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
 نیمسال دوم 99-98
 
گروه آموزشی: ژنتیک پزشکی                                                            تعداد واحد: 2
نام درس:  ژنتیک انسانی                                                                        زمان برگزاري كلاس: روز چهار شنبه  ساعت: 17-15
مکان برگزاری:                                                                                          مسئول درس: دکتر علی ذکری
 
 
جلسهتاریخعنوان مطالباستاد مربوط
116/11/98مقدمه، تاريخچه، جايگاه و اهميت  ژنتیک جمعيت دکتر ذکری
223/11/98تعادل هاردي واينبرگ (1) دکتر ذکری
330/11/98تعادل هاردي واينبرگ، كاربرد ها  و روش ها (2)دکتر ذكري
424/11/98درون زادآوري و انواع ازدواج هادکتر ذكري
57/12/98جهش و شكل گيري الل جديد در جمعيت هاي انساني دکتر ذكري
614/12/98دريفت ژنتيكي و جمعت هاي اثرگذاردکتر ذكري
721/12/98انتخاب طبيعي و مدل هاي آندکتر ذكري
827/1/99انتخاب طبيعي در جمعيت هاي انسانيدکتر ذكري
93/2/99جريان ژني و مهاجرتدکتر ذكري
1010/2/99توارث پذيري و ميزان دخالت ژن ها در بيماري هادکتر ذكري
1117/2/99انواع چند شكلي در سطح DNA دکتر ذكري
1224/2/99مطالعات ژنتيكي در جمعيت  دکتر ذكري
1331/2/99علت هاي شيوع بيماري در جمعيتدکتر ذكري
147/3/99سمينار دانشجويي-1دکتر ذكري
1521/3/99سمينار دانشجويي-2دکتر ذكري
1621/3/99جمع بنديدکتر ذكري

 
منابع:
  1. Population Genetics  (Matthew B. Hamilton) ( آخرين چاپ)
  2. كتاب ژنتيك جمعيت (انتشارات اطمينان، چاپ 1396)
 
 بسمه تعالی
ژنتيک سرطان                                               نيمسال دوم99-98                   دانشجويان  M.Sc دوره24
تعداد واحد: 2                                                            محل برگزاری: کلاس شماره 1( کتابخانه)  گروه ژنتيك
سه شنبه ها                                                                                                          مسئول درس: دكتر قدمي
ساعت تاريخموضوعاستاد
15-1329/11/98تاریخچه، جایگاه، تعریف و اساس ژنتیکی سرطاندكتر قدمي
15-136/12/98سلول سرطانی و ویژگی های آندكتر قدمي
15-1313/12/98فرایندهای جهش زایی و سرطان زایی و ارتباط آن ها با همدكتر قدمي
15-1320/12/98متاساز و ساز و کارهای رگزایی وتهاجمدكترنوری دلوئی
12-1019/1/99کنترل چرخه ی سلولی، تنظیم رشد و ژن های نموی و تکوینی سرطان دكترتبريزي
15-1319/1/99ناپایداری ژنتیکی و ناهنجاری های کروموزومی و سانترومریدكترنوری دلوئی
15-1326/1/99ساختار و کارکرد انکوژن های ویروسی و سلولیدكتر قدمي
15-132/9/99ساختار و کارکرد ژن های بازدارنده توموردكتر کابلی
12-109/2/99مسیرهای ترا(علامت) رسانی در سرطاندكتر تبریزی
15-1316/2/99سیتوژنتیک و مهار آن ر سرطاندكترشکوری
15-1323/2/99فنون و نشانگرهای مولکولی در تشخصی سرطاندكترمدرسی
15-1330/2/99اپی ژنتیک و سرطاندكتر قدمي
15-13***ژنتیک نشانگان های سرطان خانوادگیدكتر مهدی پور
15-136/3/99ژنتیک میتوکندریابی و سرطاندكتر کابلی
15-13***مسبب های استعداد ابتلا به سرطان در کودکی و سالمندیدكتر مهدی پور
15-1313/3/99روش های مرسوم درمان سرطان ها با روش های نوین ژنتیکیدكتر قدمی
15-1320/3/99ایمنی درمانی در سرطاندکترتوکلی
12-107/4/99امتحان

                              
فعاليت دانشجويي: تهيه سخنراني و ارائه در كلاس با هماهنگي با مسئول درس
(  10 ~ اسلايد در خصوص يكي از انواع سرطان: تعريف، شيوع، ژن هاي درگير، تشخيص، درمان...)- 2 نمره از امتحان
جلسات ستاره دار با استاد هماهنگ شود.

بسمه تعالي
درس: ژنتيك بيوشيميايي انساني(2واحد) MSc  دوره 24                           نيمسال تحصيلی دوم 99-98      
محل برگزاری :کلاس1(کتابخانه)                                                                          مسئول درس: دكتر قدمی

رديف

ساعتتاريخ

موضوع

نام استاد
115-1314/11/98مقدمه: تاريخچه ، (رده بندی بیماری های متابولیکی ارثی)

دكتر نوري دلويي

215-1328/11/98ویژگی های کلی بیماری های متابولیتیکی و تشخیص افتراقی و شیوعدکترقدمی
315-135/12/98نواقص مادرزادی در متابولیسم و سنتز اسیدهای آمینه (آلبینیسم، PKU، الکاپتونوری، هوموسیستینوری، تیروزینمی، سیستینوری، سیستینوزیس)دکتراکرمی
412-106/12/98اختلالات مربوط به متابولیسم  كربوهيدرات ها شامل(كالاكتوزمي، هيپولاكتازي،عدم تعادل فروكتوزارثي، فروكتوزوري، ديابت نوع I، II و MODY)

دكتر شکوری

515-1312/12/98نواقص مربوط به انتقال پروتئين ها شامل نقص در سيستم هاي انتقال مواد، هيپركلسترولمي خويشاوندي ، راشيتيسم مقاوم به ويتامين D

دکترکابلی

615-1319/12/98بيماري هاي مربوط به نقص ذخيره ليزوزومها (مانند:‌Tay-Sachs، Gaucher، PickNiemam- Fabry , GM1(Infanitle)- Krabbe،
 Metachromatic Leukodystrophy، Sadhorf،

دکترکابلی

715-1318/1/99موكوپلي ساكاريدوزها(مانند هورلر، هانتر،‌ Sanfilipo، Marxi disease A&B)

دکترکابلی

815-1325/1/99بیماری های مربوط به چرخه اوره

دکترشکوری

915-1326/1/99نواقص مربوط به متابوليسم ليپيدها (مانند MCAD، LCHAD، SCAD)

دکتراکرمی

1015-131/2/99نواقص مربوط به همکاری بيش از يك آنزيم  در پیدایش بیماری مانند: HPRT

دکترشکوری

1115-138/2/99بیماری های مربوط به اکسیداسیون اسیدهای چرب و متابولیسم پورفیرین هادکتراکرمی
1215-1315/2/99بیماری های مربوط به متابولیسم استروئیدها و عملکرد پراکسیزوم ***دکترمدرسی
1312-1016/2/99بیماری های مربوط به متابولیسم پورین ها و پریمیدین ها****دکترمدرسی
1415-1322/2/99روش های غربالگری در بیماری های متابولیکی ارثیدكترقدمی
1515-1329/2/99تشخیص نوع جهش در افراد مبتلا و ناقلین بیماری های متابولیکیدكتر قدمی
1615-1312/3/99روش های درمان در بيماري هاي متابوليكي ارثي(1)

دكتر نوري دلويي

1715-1319/3/99درمانی بيماري هاي متابوليكي ارثي با رویکرد سیستمی،  در فارماكوژنتيك (2)

دكتر  نوری دلوئی

1812-1011/4/99امتحان

دکتر قدمی


***عناوین با تغییرات کلی توسط آقای دکتر مدرسی به مسئول درس و  دانشجویان اعلام خواهد شد.

برنامه درسی نیمسال اول 99-98 کارشناسی ارشدو دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی گروه آموزشی: ژنتيک پزشکی نيمسال تحصيلی اول 98   مسئول درس: دكتر شکوری  درس: سيتوژنتيك پيشرفته  کلاس یک

جلسه

موضوع Chapter

موضوع

تاریخ
اولchromosome bandings4روش های پایه آزمایشگاه سیتوژنتیکدوشنبه 15 مهر
دومHuman Chromosome Nomenclature3نام گذاری کروموزوم انسانیدوشنبه22 مهر
سومدوشنبه29 مهر
چهارمAbnormalities of Chromosome Number8اختلالات شمارشی کروموزوم هادوشنبه6 آبان
پنجمHuman Chromosome Nomenclature
Structural abnormality
3نام گذاری کروموزوم انسانی
 اختلال ساختاری
دوشنبه13 آبان
ششمStructural chromosome abnormality9اختلالات ساختاریدوشنبه20 آبان
هفتم دوشنبه27 آبان
هشتمSex chromosome abnormality10سیتوژنتیک کروموزوم های جنسیدوشنبه4  آذر
نهمدوشنبه11  آذر
دهمدوشنبه18  آذر
یازدهمPrenatal
 Cytogenetics
12سیتوژنتیک قبل از تولددوشنبه25  آذر
دوازدهمدوشنبه2 دی
سیزدهمدوشنبه9 دی
چهاردهمدوشنبه16 دی
پانزدهمSpontaneous abortion Cytogenetics13سیتوژنتیک سقط مکرردوشنبه23 دی
شانزدهمدوشنبه30 دی
هفدهمامتحان 6 بهمن

منبع:   بر اساس   chapter  های کتاب  The Principles of Clinical Cytogenetics-Gersen 2014,بنام خدا
نام درس: ژنتيك مولكولي پيشرفته                                       تعداد واحد: 3 واحد نظری-عملي
نیمسال اول  1398ترم مهرماه                                            چهارشنبه ها: ساعت 12-10(برخی جلسات 3-1)
نام مسئول درس : دكترپانته آ- ايزدي                                   محل تشکیل کلاسها: كلاس 2
مخاطبين: دانشجویان دكتري ژنتيك پزشكي دوره 17
جلسهتاریخموضوعنام استاد
198.7.17مقدمات و معرفي برنامه هاي كلاسي درس  (جايگاه نگرش مولكولي در ژنتيك پزشكي) دکتر ايزدي
2

98.7.24

اساس مولکولی ساختار ژنومدکتر ايزدي
3

98.8.1جديدترين نظريات پيرامون سازمان بندي مولكولي ژنوم هسته اي انسان  و تنظيم آن Nucleome)  (4D دکتر ايزدي
4

98.8.8ارتباط ساختار سه بعدي ژنوم با بيماريها در انساندکتر ايزدي
5

98.8.22سازمان بندي و عملكرد ترانسپوزونها در ژنوم انسان  واهميت پروتئين سازي از روي ترانسپوزونها در شرايط فيزبولوژيك و پاتولوژيكدکتر ايزدي
6
(فوق العاده)
98.8.22
(3-1)
DNA  مكانيسم هاي مولكولي ترميمدکتر كابلي
798.8.29 مروري بر مكانيسم هاي مولكولي تنظيم بيان ژن دکتر ايزدي
8
(فوق العاده)
98.8.29
(3-1)
ژنوم خارج هسته اي و بيماريهاي ژنتيكي مربوطه دکترتوكلي
9

98.9.6نقش lncRNA ها و ساير كلاسهاي جديد RNA(مانند arcRNA و circRNA ) در تنظيم بيان ژندکتر ايزدي
10
(فوق العاده)

98.9.6
(3-1)
مكانيسم هاي مولكولي تغيير ژنتيكي(Genetic change & mutation)دکتر توكلي
1198.9.13ساختارمولكولي اپي ژنوم انسان و تغييرات آن در شرايط فيزيولوژيك و پاتولوژيكدکتر ایزدی
1298.9.20افزايش تكرارهاي سه نوكلئوتيدي در بيماريها دکتر ایزدی
1398.9.27روشهاي  مولكولي تشخيصي در ژنتيك(Molecular diagnostic tests)دکتر اكرمي
1498.10.4درمانهاي مولكولي بيماريهاي ژنتيكيدکتر نوری دلوئی
1598.10.11ژنتيك مولكولي بيماريهاي رايج در ژنتيك پزشكي مانند (HD,DMD,CF)دکتر اكرمي
1698.10.18نقش گذاري ژنومي(Imprinting) و بيماريهاي مربوطهدکتر قدمي
1798.10.28امتحان پايانيدکتر ايزدي

  • قابل توجه دانشجويان محترم: لطفا از جابجا نمودن برنامه كلاس خودداري فرماييد. در صورتي كه استثنا كلاسي لغو شد، فورا در همان هفته هماهنگي براي كلاس فوق العاده انجام شود. 


باسمه تعالي شانه
نيم سال تحصيلی اول 98-99                                                              مسئول درس: دکتر اکرمی
محل برگزاری: کلاس دو ، بیمارستان ها                                                      دانشجويان PhD دوره 16
درس: مشاوره ژنتيک                                                                                    دو واحد (نظری-عملی)                         
17 ساعت نظری

رديف

روزساعتتاريخ

موضوع

نام استاد

1

یکشنبه10-127/7/98اصول عمومی، تاريخچه، اهميت و جايگاهدكتر اكرمي
2""14/7/98نکات راهبردی (تعامل با گروه های بالینی و پاراکلینیک)دكتر اكرمي
3""با استاد هاهنگ شودتعیین تشخیص و تکلیف- ماهیت یا طبیعت خطردكتر نوروزی نیا
4""28/7/98مشاورة ژنتيک-جهت دار یا غیر جهت دار-اخلاق در مشاوره-ازدواج فامیلیدكتر اكرمي
5""5/8/98 *پیامد ها و دشواری های ویژه در مشاورهدکتر مدرسی
6""12/8/98عامل های مهم و اثرگذار در تجزیه و تحلیل سنجش شجرهدكتر كرامتي پور
7""19/8/98استفاده از نشانه های به هم پیوسته- محاسبه ریسکدكتر كرامتي پور
8""26/8/98مهارت هاي مشاوره- ارجاع-موارد شايعدکتر ایزدی
9""3/9/98مشاوره ژنتیک سرطاندکتر غفاری و خانم دکتر رفعتی
10""10/9/98مشاوره ژنتیک زوج های مسندكتر اكرمي
34 ساعت عملی
11

با استاد هماهنگ شودنحوه استفاده از نرم افزار هاي موجود در تهيه شجره نامه
(2 جلسه)
دکتر شکوری
12

با استاد هماهنگ شودمشاوره ژنتیک بیماری های چند عاملیدکتر نوروزی نیا با هماهنگی استادبا استاد هماهنگ شودمشاوره ژنتیک بیماری های اعصابدکتر زمانی
مرکز طبیبا استاد هماهنگ شودانجام مشاوره ژنتیک (پیش از ازدواج و بارداری - حین بارداری)14 ساعت دکترغفاری و دکتر رفعتیبا استاد هماهنگ شودانجام مشاوره ژنتیک (بیماری های با الگوی ساده، پیچیده، سرطان)10 ساعت
دکترغفاری و دکتر رفعتی
تاریخ امتحان: 
 
 
جلسات ستاره دار با هماهنگی استاد


 بسمه تعالی
گروه آموزشی : ژنتيک پزشکی                                                           نيمسال تحصيلی اول 98-99      محل برگزاری: گروه ژنتيک       درس: مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي پيشرفته 
دانشجويان PhD دوره    17    دو واحد نظري يک واحد عملی          مسئول درس: دكترمدرسي  (اساتيد10 نفر)
نام استاد موضوع تاريخ ساعت روز ردي
ف
دكتر مدرسي مروري بر روشهاي مختلف كلون سازي ژن  (انواع آنزيمهای
Modified وعلل استفاده از آنها و انواع وكتورها و موارد
استفاده آنها)
15/7/98 8-10دوشنبه 1
دكتر اميدی نيا
(دانشيار انستيتو پاستور)
مهندسي ژنتيك  و Biosafety و تدوين SOPها 22/7/988-10 دوشنبه 2
دكترشمس آرا (دانشيار NIGEB) تازه هاي حيوانات تراريخت شده Transgenic، و كاربردهاي پزشكي آنها )و راه حل هاي غلبه بر محدوديت هاي توليد موش هاي ترانس ژنيك( با هماهنگی قبلی با ايشان
 09125413035
 3
دكتر مدرسي مروري بر روشهاي مختلف كلون سازي ژن ( توليد و تخليص پروتئينهاي نوتركيب و Fusion proteins) 29/7/988-10 دوشنبه 4
دكتر ميريونسي
(استاديار دانشگاه ع پ شهيد بهشتي)
تازه هاي سلول بنيادي كاربردهاي پزشكي و دور نما با هماهنگی قبلی با ايشان
 09122965968
 5
دكترمدرسي  و كاربردهاي پزشكي آنها ، knock out روشهاي  توليد موش Gene Editing & CRISPR-Cas96/8/988-10 دوشنبه 6
دكترمتوسلی
(استاديار دانشکده فناوريهای نوين)
اصول کشت سلول با هماهنگی قبلی با ايشان
 09125012636
 7
دكترمتوسلی
(استاديار دانشکده فناوريهای نوين)
 (MTT)  Viability tests کشت سلول وبا هماهنگی قبلی با ايشان
 09125012636
 8
دكتر مدرسی NGS:ا نواع  و اصول آماده سازی Library و کاربردها 20/8/988-10 دوشنبه 9
دكتر مدرسي  Phage display  و کاربردهای پزشکی 27/8/988-10 دوشنبه 10
دكتر توکلی و توليد آنتي بادي هاي نوتركيب  انساني از آنتي بادي موش Humanized Antibody و انواع  Mabs برای مصارف پزشکی ودارويی  4/9/988-10 دوشنبه 11
دكتر منصوری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)انواع روشهاي   gene delivery وانتقال DNA به داخل سلول با هماهنگی قبلی با ايشان
09123704153
 12
دكتر تبريزي رابطه بين محيط ميكرو ومهندسي ژنتيك و پروتئين هاي ساختاري و مهندسي ژنتيك Proteomix11/9/988-10 دوشنبه 13
دكتر اكرمي كاربردهاي جهش زايي در بيان ژن و مهندسي ژنتيك با هماهنگی
قبلی با ايشان
8-10 دوشنبه 14
دكتر نگهداري
(استاديار دانشكده فناوريهاي نوين)
توليد انواع ويروسهاي نوتركيب و كاربردهاي آنها با هماهنگی قبلی با ايشان
 09126571037
 15
دكتر مدرسي مهندسي ژنتيك در صنايع غذايي Nutrigenomics  23/10/988-10دوشنبه 16
دكتر نوري دلوئي

مهندسي ژنتيك ، شبيه سازي پستانداران و مفاهيم حقوقي و اخلاقي 30/10/988-10 دوشنبه 17
دكتر مدرسي امتحان 25/10/98
 دوشنبه 18

 
- اكثريت مباحث بر اساس سرفصلهاي مصوب وزارت بهداشت مي باشند.
- زمان و مکان جلسات با هماهنگی اساتيد قابل جابجايی ميباشد ولی لازمست تا تاريخ12/11/98 کليه کلاسها برگذار شده باشد.
درصورت عدم امکان هماهنگی با استاد مربوطه لازمست نماينده دانشجويان در اسرع وقت به مسئول درس اطلاع دهد.
 
- تدوين و ارايه يک پروژه کلونينگ برای يک ژن مشخص شده و توليد پروتيین نوترکيب آن براساس توضيحات در کلاس بصورت کتبی و مدون در فورمت Word ضروری می باشد که لازمست علاوه بر نسخه کتبی حداکثر تا 1/10/98  به مسئول درس نيز ايميل شده باشد و پس از اين تاريخ به هيچ وجه قابل پذيرش نمی باشد. پروژه بايد به نحوی نوشته شود که هم توجيهات اقتصادی و هم علمی و هم عملی داشته باشد .5 نمره از يک واحد عملی مربوط به اين پروژه می باشد.
 
واحد عملی:
- در سرفصلهاي اين درس يك واحد  عملي است كه با هماهنگي آقاي دكتر صفاري براي miniprep ،كلونينگ و كشت سلول در آزمايشگاه مي باشد و هر يك نمره مجزا دارد. 
- در طول اين ترم كليه دانشجويان لازمست موارد زير را بصورت عملي انجام دهند و گزارش آنرا بشکل يك lab-book چند صفحه اي با تمام شرايط تدوين يك lab-book حد اكثر تا تاريخ  12/11/98  به مسئول درس آقاي دكتر مدرسي ارايه نمايند )تذكر اينکه گزارش پس از اين تاريخ پذيرفته نمي باشد و ارايه نمره عملي بر اساس نتايج مدون و مکتوب مي باشد:( كشت جامد باكتري Host انتخاب كلني و كشت مايع ساخت  competent cell Transformation using plasmids (with and without insert) كشت جامد باكتري انتخاب كلني و كشت مايع
انجام miniprep و چك نمودن پلاسميد آن Digest    پلاسميد با يك و دو آنزيم انتخابي ارايه عکس و تفسير نتايج حاصله 
 
در قسمت كشت سلول موارد زير لازمست انجام شود كه توسط آقاي دكتر صفاري ارايه مي گردد:
آشنايي با با اتاق كشت سلول و ابزار مربوطه و نحوه تميز كردن و رعايت موارد لازم براي جلوگيري از آلودگي، نحوه آب كردن سلول منجمد ، ساخت محيط كشت هاي مختلف ، كشت سلول ، پاساژ سلول،  منجمد كردن و نگهداري سلول
 
- ساخت كليه مواد و محيطهاي لازم بايد توسط خود دانشجويان و با نظارت و هماهنگي همکاران فوق الذكر انجام شود و مقادير و مشخصات آنها لازمست دقيقا در lab-book ذكر شود.
 
- نمره درس عملي توسط آقاي دكتر مدرسي جمعبندي مي شود كه عبارت خواهد بود از: 1- پروژه كلونينگ) 5 نمره( 2- حضور منظم و مرتب در آزمايشگاه) 5 نمره ( 3- ارايه گزارش بصورت lab-book مدون) 5 نمره(  4- صحيح بودن نتايج)  5 نمره(
- دانشجویان لازمست حتما در کارگاه تدوین SOP که نوسط خانم دکتر شیرزاد ارایه می گردد شرکت نمایند
 

 
 
عنوان درس: ايمونوژنتيک                                                                 تعداد واحد:     2
مسئول واحد:دکتر مهدی زمانی
گروه مدرسين: دکتر مهدی زمانی و دکتر حمید اله  غفاری         نیمسال اول 99-98
رشته و مقطع تحصيلي مدرسين:
روز و ساعت برگزاری کلاس:
لنگرسه شنبه

رديف

روزساعتتاريخ

موضوع

نام استاد

1

سه شنبه12-10 16/7/98

مقدمه و تاريخچه

دکتر زمانی
2" "" "23/7/98گروه های خونی دکتر زمانی
3" "" "30/7/98ژنهای گروهها ی خونی و ارتباط با بيماريهادکتر زمانی
4" "" "7/8/98*ژنتيک بيماريهای خود ايمندکترزماني
5" "" "14/8/98سيستم HLAدکتر زمانی
6" "" "21/8/98ساختمان ژنها و پروتئين هادکتر زمانی
7" """ "28/8/98پلی مورفيسم و مکانيسم های ايجاد آن دکتر زمانی
8" "" "5/9/98روشهای مولکولی HLA typingدکتر زمانی
9" "" "12/9/98پيوستگی با بيماريهادکتر زمانی
10" "" "19/9/98پيوند اعضاء  و بافت دکتر زمانی
11" "" "26/9/98نقش HLA در پيونددکتر زمانی
12" "" "3/10/98بانک HLA و پيوند مغزاستخواندکتر زمانی
13" "" "10/10/98نتيجه گيری و بحثدکتر زمانی
14" "" "17/10/98ساختمان ژنها و پروتئين های ايمونوگلوبوليندکترتوکلی
15" "" "***اساس ژنتيکی تنوع آنتی باديهادکتر غفاری
16" "" "***پاسخ ايمنی سلولیدکتر غفاری
17" "" "***ژنها و پروتئين های CD3,CD4,TCRدکتر غفاری
18" "" "***اساس ژنتيکی تنوع TCR ها و گزينش سلولهای Tدکتر غفاری
19" "" "2/11/98امتحاندكتر زماني

آقای دکتر حميداله..غفاری  ازمرکز تحقيقات پيوند مغز واستخوان بيمارستان شريعتی
*جلسات ستاره دار با استاد هماهنگ شود.
` به نام خدا
برنامه تدریس درس ژنتیک مولکولی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی
نيمسال اول 98-99                       تعداد واحد: 2 واحد نظری                           محل تشکیل: کلاس2 زمان: شنبه  12-10                  مسئول درس: دکتر كابلي   
بعضی از جلسات 15-13                           

ردیفتاریخساعتموضوعنام استاد
 
+
13/7/9812-10تاریخچه، جایگاه، نقش و اهمیت ژنتیک مولکولی تعاریف و اصطلاحات مهم و رایجدکتر كابلي
213/7/9815-13 همانند سازی، رونویسی مولکول DNA، و ترجمه در یوکاریوت ها
جزئیات RNA Processing و فرایند ترجمه
دکتر مدرسی
320/7/9812-10کلید رمز ژنتیکی، نوترکیبی (تعاریف، انواع و پیامدها)دکتر قدمی
44/8/9812-10بیان ژن، تنظیم و اهمیت تنظیم آندکتر نوری دلوئی
54/8/9815-13جهشهای ژنی، جهش پذیری و مکانیسم های مولکولی پیدایش جهشدکتر كابلي
611/4/9812-10مکانیسم های مولکولی تعمیر DNAدکتر کابلی
718/8/9812-10جزئیات سیستم های تنظیم رونویسی (پروموترها Silencers &Enhancers عوامل رونویسی)دکتر کابلی
825/8/9812-10تکثیرژن واستفاده ازروشهای مهندسی ژنتیک برای تکثیر ژندکتر کابلی
92/9/9812-10انواع PCR
 

دکتر مدرسی
109/9/9812-10 
استفاده از روشهای مولکولی در پزشکی، متد های مولکولی aCGH , NGS

دکترمدرسی
119/9/9815-13ژنتیک گروه های خونی و هموگلوبینوپاتی هادکتر كابلي
1216/9/9812-10توارث اپی ژنتیک/متیلاسیون DNA
Modification هیستونی و RNA های غیر کد کننده بلند
دکتر قدمی
1323/9/9812-10اپی ژنتیک: RNA های کوچک ترانسکریپتوم و پروتئوم ENCODE و modENCODEدکتر قدمی
1423/9/9815-13تاریخچه، اهمیت و دستاوردهای طرح بین المللی ژنوم انسان دکتر مدرسی
1530/9/9812-10Repetitive DNA & Transposable Genetic Elements دکتر اکرمی
167/10/9812-10مرگ برنامه ریزی شده سلولی و پیریدکتر كابلي
1721/10/9812-10امتحان

 باسمه تعالي شانه
 
گروه آموزشی: ژنتيک پزشکی                                                           نيم سال تحصيلی اول 99-98
محل برگزاری : کلاس دو                    درس:  سيتوژنتيک                                         3 واحد
دانشجويان MSc دوره 24                                                                        مسئول درس: دکتر اکرمی


روزساعتتاريخ

موضوع

نام استاد
1دوشنبه12_108/7/98مقدمه و تاريخچه

دکتر اکرمی

2دوشنبه10-1215/7/98چرخه سلولی

دکتر مدرسی

3دوشنبه10-1222/7/98ساختار کروموزوم انسان، تنوع نرمال

دکتر بهجتی

4دوشنبه10-1229/7/98تمایز بین کروموزوم ها

دکتر بهجتی

5

29/7/98کاریوتایپ پرزهای جنینی و امنیوسیت

دکتر بهجتی

6

***روش های مختلف کشت و رنگ آميزی

دکتر مهدی پور

7دوشنبه12-106/8/98کاریوتایپ مغز استخوان

دکتر یغمایی

8دوشنبه12-1013/8/98روش های SCD

دکتر رشیدی نژاد

9دوشنبه12-1020/8/98روش های FISH

دکتر یغمایی

10دوشنبه12-1027/8/98روش های QF-PCR- MLPA

دکتر رشیدی نژاد

11دوشنبه10-124/9/98روش های نوین سيتوژنتيک مولکولی
 CGH, array-CGH, M-FISH, Spectral-FISH

دکتر یغمایی

12دوشنبه12-1011/9/98ناهنجاري های تعدادی کروموزوم ها

دكتر اکرمی

13دوشنبه12-1018/9/98ناهنجاري های ساختاری کروموزوم های اتوزوم

دکتر اکرمی

14دوشنبه12-1025/9/98عملكرد كروموزوم X و Yدکتر شکوری
15دوشنبه12-102/10/98ناهنجاري های تعدادی ساختاری کروموزوم های جنسیدکتر شکوری
16

***سندروم های ریزحذف هادکتر ایزدی
17دوشنبه12-109/10/98مشاوره ژنتیک و مسایل اخلاقی سیتوژنتیک انسانیدكتر اکرمی

دوشنبه12-1016/10/98واحد عملی17 جلسهدوشنبه12-1030/10/98امتحان

جلسات ستاره دار با اساتید هماهنگ شود.

  
 
 

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 ژنتیک پزشکی

چهارشنبه
29/3/98
سه شنبه
28/3/97
دوشنبه
27/3/98
شنبه
25/3/98
چهارشنبه
22/3/98
ساعت

مشاوره ژنتیک Ph.D  دوره 15
کلاس دو

ژنتیک سرطان پیشرفته Ph.Dدوره16
کتابخانه
ژنتیک انسانی MScدوره 23
کلاس دو
12-10
ژنتیک سرطان MScدوره 23
کلاس دو

سمینار 1 MScدوره 23
کلاس دو
ژنتیک بیوشیمیایی انسانی
MScدوره 23
کلاس دو


نشانه شناسی بیماریها
Ph.Dدوره16
کلاس دو15-13
 
 
 

چهارشنبه
5/4/98
سه شنبه
4/4/98
دوشنبه
3/4/98
شنبه
1/4/98

ساعت
ژنتیک پزشکی پیشرفته Ph.Dدوره16
کتابخانه


بیوشیمی کروماتین
 MScدوره 23
کلاس دو

12-10
مهندسی ژنتیک MScدوره 23
کلاس دو

اخلاق و ایمنی زیستی Ph.Dدوره16
کتابخانه
سیتوژنتیک مولکولی پیشرفته
Ph.Dدوره16
کلاس یک

15-13

 


 

 
نيم سال تحصيلی دوم   98-97                                                                      مسئول درس: دكتر اکرمي
محل برگزاری : کلاس دو                                                                                               درس: سيتوژنتيك مولکولی پیشرفته                                     
PhD دوره 16                                                                                                                دوواحدنظری

رديف

روزساعتتاريخ

موضوع

نام استاد

1

یکشنبه12-1028/11/97

مقدمه، تاریخچه، اهمیت موضوع

دكتر اکرمی
2

12/12/97توالي هاي اسيد نوكلئيك قابل تشخيص به روش دورگ شدن در جا انواع نمونه ها و پروبهاي مورد استفاده در روش سيتوژنتيك مولكولي دكتر شكوري
3""19/12/97اساس تئوريك مراحل مختلف هيبريداسيوندكتر اکرمی
4""26/12/97*روش هاي سيتوژنتيك اينترفازي و شيوه مطالعه نتايج حاصل از آنها سيتوژنتيك اينترفازي و ايمونوفنوتايپينگ با استفاده از مواد فلئورسنس به عنوان ابزار تشخيص نئوپلاسم دكتر شكوري
5

18/1/98اصول روش هاي دورگ شدن درجا با استفاده از روش رگ آميزي فلئورسنس چند رنگيدكتر تبريزي
6

25/1/98اصول روش هاي دورگ شدن ژنومي مقايسه اي دكتر تبريزي
7""1/2/98*MLPAدكتر رشیدي نژاد
8""8/2/98QF-PCRدكتر حیدري
9""15/2/98MAPHدكتر اکرمي
10""22/2/98Array-CGH (1)دكتر رشیدي نژاد
11""29/2/98Array-CGH (2)دكتر شکوری
12""5/3/98*معرفي و بکار گيري فنِ  PRINS در تشخيص ناهنجاري هاي کروموزوميدكتر حيدري
13""12/3/98كاربرد روش هاي سيتوژنتيك مولكولي در تعيين نقشه ژنوميدكتر مهدي پور
14""19/3/98كاربرد روش هاي سيتوژنتيك مولكولي درمطالعه اساس ژنتيكي رشدونمودكتر حبیبي
15""26/3/98*تازه های سيتوژنتيك در سرطان هادكتر مهدي پور
16""**تازه هايي از سيتوژنتيك مولكولي (مكمل مباحث بالا)‌دكتر اکرمی

تاریخ امتحان: 1/4/1398
جلسات * دار را با استاد مربوطه هماهنگ بفرمایید.

 

  عنوان درس:  سمیولوژی Ph.D ) 1 واحدنظری(                                                              نیمسال دوم 98-97
زمان برگزاری: سه شنبه ها                                                                                        محل برگزاری: کلاس دو     مسئول درس: آقای دکتر قدمی
تاریخساعتعنوانمدرس
20/1/9815-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی شکم و پرینه و معاینه آندکترمدرسی
27/1/9815-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی دست ها و معاینه آندکترشکوری
3/2/9815-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی پا و اندام ها و معاینه آندکترشکوری
10/2/9815-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی جمجمه و صورت و معاینه آندکتراکرمی
17/2/9815-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی دهان، دندان و گردن و معاینه آندکترتوکلی
24/2/9815-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی قفسه صدری و قلبیس و معاینه آندکترتبریزی
31/2/9815-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی ناخن ها، پوست و مو و معاینه آندکترقدمی

12-10امتحاندکترقدمی

 


 
درس: ژنتيك بيوشيميايي انساني(2واحد) MSc  دوره 23                          نيمسال تحصيلی دوم 98-97      
محل برگزاری :کلاس دو                                                                          مسئول درس: دكتر قدمی

رديف

روزساعتتاريخ

موضوع

نام استاد
1یکشنبه12-1014/11/97مقدمه: تاريخچه ، اصول كليِ بيماري هاي بيوشيميايي با معرفي چند مثال (مانند آلبينيسم و آلكاپتونوري )؛ اهميت و چشم انداز

دكتر نوري دلويي

2"    ""    "21/11/97بيماريهاي مربوط به چرخه اورهدكتر شكوري
3"    ""    "28/11/97اختلالات مربوط به كربوهيدرات ها(مانند :كالاكتوسمي، هيپولاكتازي)؛ عدم تعادل فروكتوزارثي، فروكتوزوري، ديابت نوع I، II و MODY)(1)  

دكتر اكرمي

4"    ""    "5/12/97اختلالات مربوط به كربوهيدرات ها (مانند :كالاكتوسمي، هيپولاكتازي )؛ عدم تعادل فروكتوز ارثي ، فروكتوزوري، ديابت نوع I، II و MODY)   (2)

دكتر اكرمي

5

12/12/97نواقص مربوط به متابوليسم ليپيدها (مانند MCAD، LCHAD، SCAD)

دکتراکرمی

6

19/12/97نواقص مربوط به بيش از يك آنزيم (مانندX-Linked HPRT deficiencies)

دکتراکرمی

7"    ""    "18/1/98نواقص مربوط به انتقال پروتئين ها(مانند نقص در سيستم هاي انتقال مواد، هيپركلسترولمي خويشاوندي ، راشيتيسم مقاوم به ويتامين D)

دكتر ایزدی

8"    ""    "25/1/98بيماري هاي مربوط به نقص ذخيره ليزوزومها (مانند:‌Tay-Sachs، Gaucher، PickNiemam- Fabry , GM1(Infanitle)- Krabbe،
 Metachromatic Leukodystrophy، Sadhorf،
Multiple Sulfatase schindler deficiency    (1)

دكتر کابلی

9"    ""    "1/2/98بيماري هاي مربوط به نقص ذخيره ليزوزومها (مانند:‌Tay-Sachs، Gaucher، PickNiemam- Fabry , GM1(Infanitle)- Krabbe،
 Metachromatic Leukodystrophy، Sadhorf،
Multiple Sulfatase schindler deficiency    (2)

دكتر کابلی

10"    ""    "8/2/98موكوپلي ساكاريدوزها(مانند هورلر، هانتر،‌ Sanfilipo، Marxi disease A&B)

دكتر ایزدی

11"    ""    "15/2/98غربالگري و تشخيص پيش از تولد بيماري هاي بيوشيمياييدكتر قدمي
12"    ""    "22/2/98الگوهای توارث تک ژنی با تأکید بر بيماري هاي ارثي متابوليكيدكتر قدمی
13"    ""    "29/2/98تالاسمي و بيماري هاي مشابه، تشخيص بيماري هاي مربوط به هموگلوبين  (1)دكترزمانی
14"    ""    "5/3/98تالاسمي و بيماري هاي مشايه، تشخيص بيماري هاي مربوط به هموگلوبين   (2)دكتر زمانی
15"    ""    "12/3/98کاربرد شماری از روش های ژن درمانی در بيماري هاي ارثي متابوليكي

دكتر نوري دلويي

16"    ""    "19/3/98رویکرد پزشکی سیستمی به IEM ، فارماكوژنتيك

دكتر  نوری دلوئی


  
ژنتيک سرطان                                               نيمسال دوم98-97           دانشجويان  M.Sc دوره23
تعداد واحد: 2                                                محل برگزاری:كلاس شماره 2  گروه ژنتيك         
 یکشنبه:  ساعت 15-13                                                                                                 مسئول درس: دكتر قدمي
تاريخموضوعاستاد
14/11/97مقدمه، اصول ژنتيک سرطان، جايگاه، اهميتدكتر قدمي
21/11/97چرخه سلولی و ارتباط آن با سرطان دكتر تبریزی
28/11/97سلول سرطانی، عوامل سرطان زا و مکانيسم های مولکولی پيدايش سرطاندكتر قدمي
5/12/97ژنوم سرطان (ناپايداری های ژن و کروموزوم)دكترايزدي
12/12/97Signaling and cancer aberrant  دكترتبريزي
19/12/97واکسن های ضد سرطاندكتر توكلي
18/1/98ويروس ها، پروتوانكوژن ها و ايجاد سرطاندكتر قدمي
25/1/98روش های تشخيصی زودرس و تائيد سرطان (Cancer markers)دكتر مدرسي
1/2/98ژن های بازدارنده تومور و عملکرد آنهادكتر كابلي
8/2/98ژنتيک سندرم هاي سرطان خانوادگي (1)دكترمهدي پور
15/2/98ژنتيک سندرم هاي سرطان خانوادگي (2)دكترمهدي پور
22/2/98اپي ژنتيك و سرطاندكتر قدمي
29/2/98آپوپتوز و سرطاندكتر تبریزی
5/3/98ايمني شناسی و سرطاندكتر توكلي
12/3/98روش های مرسوم درمان و ژن درمانی سرطاندكتر قدمي
19/3/98تازه هاي سرطان و يا ارائه فعاليت دانشجوئيدكتر قدمی

                              
فعاليت دانشجويي: تهيه سخنراني و ارائه در كلاس با هماهنگي با مسئول درس
(  10 ~ اسلايد در خصوص يكي از انواع سرطان: تعريف، شيوع، ژن هاي درگير، تشخيص، درمان...)- 2 نمره از امتحان

 

برنامه آموزشي نيمسال دوم 98-97گروه ژنتيك پزشكي 
چهار شنبه سه شنبهدو شنبهیک شنبهشنبه


برنامه های عمومی گروه

 
 

کلاس یک
(کتابخانه)
10 8
مهندسی ژنتیک (2واحد MSc دوره  23) آقای دکتر مدرسی

سمینار 1(1واحد MScدوره 23) آقای دکتر نوری دلوئی و  آقای دکترمدرسی
کلاس دو

ژنتیک پزشکی پیشرفته (2واحد Ph.D  دوره 16)
آقای دکترزمانی
طراحي و فنون آموزش در علوم پزشكی( 2واحد Ph.D  دوره 16)
گروه آموزش پزشكي
ژنتیک بیوشیمیایی انسانی (2واحد MScدوره 23) آقای دکتر نوری دلوئی و  آقای دکترقدمی
کلاس یک
(کتابخانه)
12 - 10
ژنتیک انسانی (2 واحد MSc دوره 23) خانم دکتر ایزدیبیوشیمی کروماتین (2 واحد MSc دوره 23) خانم دکتر ایزدیمشاوره ژنتیک( 2 واحد Ph.D  دوره 15 ) آقای دکتر اکرمیسیتوژنتیک مولکولی پیشرفته (2واحد Ph.D  دوره 16) آقای دکتر اکرمیژنتیک سرطان پیشرفته (2واحد Ph.D دوره 16) آقای دکتر اکرمیکلاس دواخلاق و ایمنی زیستی (2واحد Ph.Dدوره16) آقای دکتر توکلی بزاز
کلاس یک
(کتابخانه)
15 - 13

نشانه شناسی بیماریها (1واحد Ph.D  دوره 16) آقای دکتر قدمی
ژنتیک سرطان( 2واحد MSc دوره 23) آقای دکتر قدمی
کلاس دو

 


   

نام درس: بيوشيمي كروماتين       تعداد واحد: 2 واحد نظری           نیمسال اول سال (ترم بهمن)1397         12-10               نام مسئول درس : دكتر پانته آ-ايزدي                  محل تشکیل کلاسها: كلاس 2
مخاطبين: دانشجویان ارشد ژنتیک انساني دوره23
جلسهتاريخموضوعنام استاد
113/11/97
شنبه فوق العاده12-10 کلاس یک
مقدمات و معرفي برنامه هاي كلاسي درس  (خصوصيات بيوشيميايي  كروماتين به عنوان مجموعه اي از DNA و پروتئين) دکتر ايزدي
213/11/97
شنبه فوق العاده3-1 کلاس دو
خصوصيات بيوشيميايي و ديناميك فيبرهاي كروماتين
(مدل هاي مطرح و نظريات جديد)
دکتر ايزدي
316/11/97خصوصيات بيوشيميايي و عملكردي PTM ها در پروتئينها ي هيستوني (بخش 1)دکتر ايزدي
423/11/97خصوصيات بيوشيميايي و عملكردي PTM ها در پروتئينها ي هيستوني اصلي(بخش 2)دکتر ايزدي
530/11/97Sumoylation در هيستونها و نقش عملكردي آن در كروماتيندکتر ايزدي
67/12/97ساختار و نقش هيستون H1 و واريانت هاي آندکتر ايزدي
714/12/97طبقه بندي انواع هيستون واريانت ها (ساختار بيوشيميايي، عملكرد)-بخش اولدکتر ايزدي
821/12/97طبقه بندي انواع هيستون واريانت ها (ساختار بيوشيميايي، عملكرد)-بخش دومدکتر ايزدي
920/1/98نقش هيستون واريانت ها در Development and Diseasesدکتر ايزدي
1027/1/98ساختار و آرايش كروماتين در ناحيه سانترومري و فاكتورهاي كنترل كننده كنفورماسيون آندکتر ايزدي
113/2/98متيلاسيون DNA و اپي ژنوم و نقش آن در عملکرد کروماتین
بخش اول

دکتر ايزدي
12 
10/2/98
متيلاسيون DNA و اپي ژنوم و نقش آن در عملکرد کروماتین
بخش دوم

دکتر ايزدي
1317/2/98مهارکنندگان آنزيم هاي تغيير دهنده كروماتين(epidrugs) و اهميت آنها  در درمان بيماري هادکتر ايزدي
1424/2/98تكنيك هاي مطالعه تغييرات كروماتين و كاربرد آنهادکتر ايزدي
1531/2/98نقش lnc RNA ها در تغييرساختار كروماتين و كنترل بيان ژندکتر ايزدي
167/3/98فرآیندهای مولکولی X- inactivation در سطح کروماتین و اهمیت آنها در بیماریهادکتر ايزدي
171/4/98

امتحان پايانيدکتر ايزدي

 


 
برنامه درس ژنتيك انساني دانشجويان كارشناسي ارشد ژنتيك انساني دوره 22 (مسئول درس: دكتر پانته آ ايزدي)
تعداد واحد: 2 واحد نظري         بهمن 97( نیمسال دوم)     چهارشنبه ها12-10 (كلاس دو)
شمارهتاريخموضوعنام استاد
117/11/97مقدمه و معرفي ساختار درس، جايگاه و نقش ژنتيك در پزشكيدكتر ايزدي
217/11/97
فوق العاده  3-1
اصول مشاوره ژنتيكدكتر ايزدي
324/11/97فرآيند تشخيص ژنتيك و مباني اخلاقي و قانوني حاكم بر آن، ژنتيك اجتماعي و برنامه هاي آن در ايراندكتر ايزدي
424/11/97
فوق العاده  3-1
اصول غربالگري بيماريهاي ژنتيكدكتر ايزدي
51/12/97الگوهاي توارث تك ژني غالب و مغلوب اتوزومي(ويژگي ها و بيماريهاي مهم)دكتر قدمي
68/12/97الگوهاي توارث تك ژني وابسته به جنس (ويژگي ها و بيماريهاي مهم)دكتر اكرمي
715/12/97عوامل پيچيده كننده شجره هاي بيماريهاي تك ژني، ضريب خويشاوندي و تخمين ريسكدكتر كرامتي پور
821/1/98ناهنجاريهاي مادرزادي و انواع آن در ژنتيك انسانيدكتر ايزدي
921/1/98
فوق العاده  3-1
مروري بر بيماريهاي مهم در ژنتيك پزشكي با مدل PBL(بخش اول)دكتر ايزدي
1028/1/98ناهنجاريهاي كروموزوميدكتر ايزدي
1128/1/98
فوق العاده  3-1
مروري بر بيماريهاي مهم در ژنتيك پزشكي با مدل PBL(بخش دوم)

دكتر ايزدي
124/2/98ژنتيك اختلالات داراي توارث چند عاملي(با مثالهايي از نوروژنتيك)

دكتر كابلي
1311/2/98روشهاي مولكولي تشخيصي در ژنتيك پزشكيدكتر اكرمي
1418/2/98اصول تشخيص پيش از تولد در ژنتيك پزشكي(PND,PGD)دكتر كابلي
1525/2/98ژنتیک ناباروری و سقط مکرردكتر قدمي
161/3/98ژنتيك  بيماريهاي ميتوكندرياييدكتر توكلي بزاز
178/3/98فارماکوژنتیکدكتر توکلی بزاز

1822/3/98امتحان پايان ترم

دكتر ايزدي

 


     
درس: اخلاق و ایمنی زیستی                                                           گروه آموزشی: ژنتیک پزشکی
      نيمسال دوم  سال تحصيلی 98-97                                                        مسئول درس: دکتر توکلی بزاز

رديف

روزساعتتاريخ

موضوع

نام استاد
1یکشنبه15-1328/11/97مبانی و عناوین اخلاق پزشکی نوین-1دکتر توکلی بزاز
2یکشنبه15-13****مبانی و عناوین اخلاق پزشکی نوین-2دکتر توکلی بزاز
3یکشنبه15-13****مبانی و عناوین اخلاق پزشکی نوین-3دکتر توکلی بزاز
4یکشنبه15-135/12/97سمپوزیوم Role Modelingدکتر احمدی، دکتر نمازی، دکتر میرزازاده
5یکشنبه15-1312/12/97درآمدی بر اخلاق و فلسفه پزشکیدکتر منجمی
6یکشنبه15-1319/12/97اهمیت و موضوعیت اخلاق پزشکی در حوزه ژنتیک و مقایسه آن با سایر حیطه های بالینی و آزمایشگاهیدکتر توکلی بزاز
7یکشنبه15-13***ملاحظات اخلاقی در موضوع
Direct to Consumer Genetic Tests
دکتر توکلی بزاز
8یکشنبه15-1318/1/98آفرینش به ‌مثابه صنعت: کودک سفارشیدکتر توکلی بزاز
9یکشنبه15-1325/1/98مکتب Transhumanism و مبانی فلسفی-انسان شناختی آن؛ ملاحظات اخلاقی در موضوع  Human Enhancementدکتر توکلی بزاز
10یکشنبه15-138/2/98دستاوردهای جدید دانش ژنتیک:
فرصت های حیاتی، تهدیدهای اخلاقی
دکتر توکلی بزاز
11یکشنبه15-1315/2/98جنبه های اخلاقی، اجتماعی و قانونی ژنتیک پزشکیدکتر متوسلی
12یکشنبه15-1322/2/98جنبه های اخلاقی سلول های بنیادی و شبیه سازی انساندکتر متوسلی
13یکشنبه15-1329/2/98ملاحظات اخلاقی در دستکاری های ژنتیکی و مهندسی ژنتیکدکتر متوسلی
14یکشنبه15-1312/3/98رضایت نامه و محرمانه نگهداشتن اطلاعات ژنتیکدکتر متوسلی
15یکشنبه15-1319/3/98اخلاق و ARTدکتر متوسلی
16یکشنبه15-13TBAارایه سمینارهای دانشجوییدكتر توكلي بزاز
17یکشنبه15-13TBAارایه سمینارهای دانشجوییدكتر توكلي بزاز

تاریخ امتحان 3/4/98
جلسات * دار را با استاد مربوطه هماهنگ بفرمایید.
  
جدول ارایه دروس برای دوره کارشناسی ارشد گروه ژنتیک پزشکی 98-97

دوماولسال
چهارمسومدوماولنیمسال
تعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحد


2تازه های ژنتیک انسانی2ژنتیک سرطان2ژنتیک ایمنیاجباری


1سمینار 22ژنتیک انسانی2ژنتیک جمعیتپایان نامه2مهندسی ژنتیک2سیتوژنتیک
1سمینار 12ژنتیک مولکولی


2خلاق و ایمنی زیستی2بیوشیمی کروماتین

اختیاری
2ژنتیک بیوشیمیایی انسانی2زبان تخصصی


1سیستم اطلاع رسانیکمبود/جبرانی 
 

جدول ارایه دروس برای دوره دکتری گروه ژنتیک پزشکی 98-97
سومدوماولسال
اولچهارمسومدوماولنیمسال
امتحان جامع 20واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحد


2مشاوره ژنتیک2ژنتیک سرطان پیشرفته3ژنتیک مولکولی پیشرفتهاجباری


8کارورزی بیمارستانی2سیتو ژنتیک مولکولی پیشرفته2ژنتیک ایمنی پیشرفته


3سیتوژنتیک پیشرفته


3مهندسی ژنتیک پیشرفته
2ژنتیک پزشکی پیشرفته

2اخلاق و ایمنی زیستی

اختیاری
1نشانه شناسی بیماریها


کمبود/جبرانی
2طراحی و فنون آموزش در علوم پزشکی
 سومدوماولسال
اولچهارمسومدوماولنیمسال
امتحان جامع 20واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحد


2مشاوره ژنتیک2ژنتیک سرطان پیشرفته3ژنتیک مولکولی پیشرفتهاجباری


8کارورزی بیمارستانی2سیتو ژنتیک مولکولی پیشرفته2ژنتیک ایمنی پیشرفته


3سیتوژنتیک پیشرفته


3مهندسی ژنتیک پیشرفته
2ژنتیک پزشکی پیشرفته

2اخلاق و ایمنی زیستی

اختیاری
1نشانه شناسی بیماریها


کمبود/جبرانی
2طراحی و فنون آموزش در علوم پزشکی
 


برنامه درسی نیمسال دوم تحصیلی97-96

مسئول درستعداد واحدنام درسمقطع
آقای دکتر شکوری3سیتوژنتیک پیشرفتهPhD (دوره 14)
آقای دکتر زمانی2ژنتیک پزشکی پیشرفتهPhD (دوره 15)
آقای دکتر اکرمی2ژنتیک سرطان پیشرفتهPhD (دوره 15)
آقای دکتر نوری دلویی2ژنتیک بیوشیمیایی انسانMSc(دوره 22)
آقای دکتر قدمی2ژنتیک سرطانMSc(دوره 22)
خانم دکتر ایزدی2ژنتیک انسانیMSc(دوره 22)
خانم دکتر ایزدی2بیوشیمی کروماتینMSc(دوره 22)
آقای دکتر مدرسی2مهندسی ژنتیکMSc(دوره 22)
 


برنامه درسی نیمسال تحصیلی اول 98-97