برنامه درسی گروه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برنامه نیمسال اول تحصیلی 98-97

مقطعتعداد واحدنام درسمسئول درس
PhD
(دوره 15)
2اخلاق و ایمنی زیستی
آقای دکتر توکلی بزاز
PhD
(دوره 15)
2سیتوژنتیک مولکولی پیشرفته
آقای دکتر اکرمی
PhD
(دوره 15)
1نشانه شناسی بیماری ها
آقای دکتر قدمی
PhD
(دوره 16)
3سیتوژنتیک پیشرفته
آقای دکتر شکوری
PhD
(دوره 16)
3ژنتیک مولکولی پیشرفته
خانم دکتر ایزدی
PhD
(دوره 16)
2ژنتیک ایمنی پیشرفته
آقای دکتر  توکلی بزاز
PhD
(دوره 16)
3مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی پیشرفته
آقای دکتر مدرسی
MSc 
 (دوره 22)
2تازه های ژنتیک انسانی
آقای دکتر کرامتی پور
MSc 
 (دوره 22)
1سمینار2
آقای دکتر نوری دلویی
MSc
(دوره 23)
2ژنتیک مولکولی
آقای دکتر کابلی
MSc
(دوره 23)
2سیتوژنتیک
آقای دکتر اکرمی
MSc
(دوره 23)
2ژنتیک جمعیتآقای دکتر قدمی
MSc
(دوره 23)
2ژنتیک ایمنیآقای دکتر زمانی
MSc
(دوره 23)
1سیستم های اطلاع رسانیآقای دکتر اکرمی
MSc
(دوره 23)
2زبان تخصصیخانم دکتر تبریزی


حذف
ویرایشگر متن

برنامه درسی نیمسال دوم تحصیلی97-96


مسئول درستعداد واحدنام درسمقطع
آقای دکتر شکوری3سیتوژنتیک پیشرفتهPhD (دوره 14)
آقای دکتر زمانی2ژنتیک پزشکی پیشرفتهPhD (دوره 15)
آقای دکتر اکرمی2ژنتیک سرطان پیشرفتهPhD (دوره 15)
آقای دکتر نوری دلویی2ژنتیک بیوشیمیایی انسانMSc(دوره 22)
آقای دکتر قدمی2ژنتیک سرطانMSc(دوره 22)
خانم دکتر ایزدی2ژنتیک انسانیMSc(دوره 22)
خانم دکتر ایزدی2بیوشیمی کروماتینMSc(دوره 22)
آقای دکتر مدرسی2مهندسی ژنتیکMSc(دوره 22)