برنامه درسی گروه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برنامه


  
 
 

برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97 ژنتیک پزشکی

چهارشنبه
29/3/98
سه شنبه
28/3/97
دوشنبه
27/3/98
شنبه
25/3/98
چهارشنبه
22/3/98
ساعت

مشاوره ژنتیک Ph.D  دوره 15
کلاس دو

ژنتیک سرطان پیشرفته Ph.Dدوره16
کتابخانه
ژنتیک انسانی MScدوره 23
کلاس دو
12-10
ژنتیک سرطان MScدوره 23
کلاس دو

سمینار 1 MScدوره 23
کلاس دو
ژنتیک بیوشیمیایی انسانی
MScدوره 23
کلاس دو


نشانه شناسی بیماریها
Ph.Dدوره16
کلاس دو15-13
 
 
 

چهارشنبه
5/4/98
سه شنبه
4/4/98
دوشنبه
3/4/98
شنبه
1/4/98

ساعت
ژنتیک پزشکی پیشرفته Ph.Dدوره16
کتابخانه


بیوشیمی کروماتین
 MScدوره 23
کلاس دو

12-10
مهندسی ژنتیک MScدوره 23
کلاس دو

اخلاق و ایمنی زیستی Ph.Dدوره16
کتابخانه
سیتوژنتیک مولکولی پیشرفته
Ph.Dدوره16
کلاس یک

15-13

 


 

 
نيم سال تحصيلی دوم   98-97                                                                      مسئول درس: دكتر اکرمي
محل برگزاری : کلاس دو                                                                                               درس: سيتوژنتيك مولکولی پیشرفته                                     
PhD دوره 16                                                                                                                دوواحدنظری

رديف

روزساعتتاريخ

موضوع

نام استاد

1

یکشنبه12-1028/11/97

مقدمه، تاریخچه، اهمیت موضوع

دكتر اکرمی
2

12/12/97توالي هاي اسيد نوكلئيك قابل تشخيص به روش دورگ شدن در جا انواع نمونه ها و پروبهاي مورد استفاده در روش سيتوژنتيك مولكولي دكتر شكوري
3""19/12/97اساس تئوريك مراحل مختلف هيبريداسيوندكتر اکرمی
4""26/12/97*روش هاي سيتوژنتيك اينترفازي و شيوه مطالعه نتايج حاصل از آنها سيتوژنتيك اينترفازي و ايمونوفنوتايپينگ با استفاده از مواد فلئورسنس به عنوان ابزار تشخيص نئوپلاسم دكتر شكوري
5

18/1/98اصول روش هاي دورگ شدن درجا با استفاده از روش رگ آميزي فلئورسنس چند رنگيدكتر تبريزي
6

25/1/98اصول روش هاي دورگ شدن ژنومي مقايسه اي دكتر تبريزي
7""1/2/98*MLPAدكتر رشیدي نژاد
8""8/2/98QF-PCRدكتر حیدري
9""15/2/98MAPHدكتر اکرمي
10""22/2/98Array-CGH (1)دكتر رشیدي نژاد
11""29/2/98Array-CGH (2)دكتر شکوری
12""5/3/98*معرفي و بکار گيري فنِ  PRINS در تشخيص ناهنجاري هاي کروموزوميدكتر حيدري
13""12/3/98كاربرد روش هاي سيتوژنتيك مولكولي در تعيين نقشه ژنوميدكتر مهدي پور
14""19/3/98كاربرد روش هاي سيتوژنتيك مولكولي درمطالعه اساس ژنتيكي رشدونمودكتر حبیبي
15""26/3/98*تازه های سيتوژنتيك در سرطان هادكتر مهدي پور
16""**تازه هايي از سيتوژنتيك مولكولي (مكمل مباحث بالا)‌دكتر اکرمی

تاریخ امتحان: 1/4/1398
جلسات * دار را با استاد مربوطه هماهنگ بفرمایید.

 

  عنوان درس:  سمیولوژی Ph.D ) 1 واحدنظری(                                                              نیمسال دوم 98-97
زمان برگزاری: سه شنبه ها                                                                                        محل برگزاری: کلاس دو     مسئول درس: آقای دکتر قدمی
تاریخساعتعنوانمدرس
20/1/9815-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی شکم و پرینه و معاینه آندکترمدرسی
27/1/9815-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی دست ها و معاینه آندکترشکوری
3/2/9815-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی پا و اندام ها و معاینه آندکترشکوری
10/2/9815-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی جمجمه و صورت و معاینه آندکتراکرمی
17/2/9815-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی دهان، دندان و گردن و معاینه آندکترتوکلی
24/2/9815-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی قفسه صدری و قلبیس و معاینه آندکترتبریزی
31/2/9815-13نشانه شناسی بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی ناخن ها، پوست و مو و معاینه آندکترقدمی

12-10امتحاندکترقدمی

 


 
درس: ژنتيك بيوشيميايي انساني(2واحد) MSc  دوره 23                          نيمسال تحصيلی دوم 98-97      
محل برگزاری :کلاس دو                                                                          مسئول درس: دكتر قدمی

رديف

روزساعتتاريخ

موضوع

نام استاد
1یکشنبه12-1014/11/97مقدمه: تاريخچه ، اصول كليِ بيماري هاي بيوشيميايي با معرفي چند مثال (مانند آلبينيسم و آلكاپتونوري )؛ اهميت و چشم انداز

دكتر نوري دلويي

2"    ""    "21/11/97بيماريهاي مربوط به چرخه اورهدكتر شكوري
3"    ""    "28/11/97اختلالات مربوط به كربوهيدرات ها(مانند :كالاكتوسمي، هيپولاكتازي)؛ عدم تعادل فروكتوزارثي، فروكتوزوري، ديابت نوع I، II و MODY)(1)  

دكتر اكرمي

4"    ""    "5/12/97اختلالات مربوط به كربوهيدرات ها (مانند :كالاكتوسمي، هيپولاكتازي )؛ عدم تعادل فروكتوز ارثي ، فروكتوزوري، ديابت نوع I، II و MODY)   (2)

دكتر اكرمي

5

12/12/97نواقص مربوط به متابوليسم ليپيدها (مانند MCAD، LCHAD، SCAD)

دکتراکرمی

6

19/12/97نواقص مربوط به بيش از يك آنزيم (مانندX-Linked HPRT deficiencies)

دکتراکرمی

7"    ""    "18/1/98نواقص مربوط به انتقال پروتئين ها(مانند نقص در سيستم هاي انتقال مواد، هيپركلسترولمي خويشاوندي ، راشيتيسم مقاوم به ويتامين D)

دكتر ایزدی

8"    ""    "25/1/98بيماري هاي مربوط به نقص ذخيره ليزوزومها (مانند:‌Tay-Sachs، Gaucher، PickNiemam- Fabry , GM1(Infanitle)- Krabbe،
 Metachromatic Leukodystrophy، Sadhorf،
Multiple Sulfatase schindler deficiency    (1)

دكتر کابلی

9"    ""    "1/2/98بيماري هاي مربوط به نقص ذخيره ليزوزومها (مانند:‌Tay-Sachs، Gaucher، PickNiemam- Fabry , GM1(Infanitle)- Krabbe،
 Metachromatic Leukodystrophy، Sadhorf،
Multiple Sulfatase schindler deficiency    (2)

دكتر کابلی

10"    ""    "8/2/98موكوپلي ساكاريدوزها(مانند هورلر، هانتر،‌ Sanfilipo، Marxi disease A&B)

دكتر ایزدی

11"    ""    "15/2/98غربالگري و تشخيص پيش از تولد بيماري هاي بيوشيمياييدكتر قدمي
12"    ""    "22/2/98الگوهای توارث تک ژنی با تأکید بر بيماري هاي ارثي متابوليكيدكتر قدمی
13"    ""    "29/2/98تالاسمي و بيماري هاي مشابه، تشخيص بيماري هاي مربوط به هموگلوبين  (1)دكترزمانی
14"    ""    "5/3/98تالاسمي و بيماري هاي مشايه، تشخيص بيماري هاي مربوط به هموگلوبين   (2)دكتر زمانی
15"    ""    "12/3/98کاربرد شماری از روش های ژن درمانی در بيماري هاي ارثي متابوليكي

دكتر نوري دلويي

16"    ""    "19/3/98رویکرد پزشکی سیستمی به IEM ، فارماكوژنتيك

دكتر  نوری دلوئی


  
ژنتيک سرطان                                               نيمسال دوم98-97           دانشجويان  M.Sc دوره23
تعداد واحد: 2                                                محل برگزاری:كلاس شماره 2  گروه ژنتيك         
 یکشنبه:  ساعت 15-13                                                                                                 مسئول درس: دكتر قدمي
تاريخموضوعاستاد
14/11/97مقدمه، اصول ژنتيک سرطان، جايگاه، اهميتدكتر قدمي
21/11/97چرخه سلولی و ارتباط آن با سرطان دكتر تبریزی
28/11/97سلول سرطانی، عوامل سرطان زا و مکانيسم های مولکولی پيدايش سرطاندكتر قدمي
5/12/97ژنوم سرطان (ناپايداری های ژن و کروموزوم)دكترايزدي
12/12/97Signaling and cancer aberrant  دكترتبريزي
19/12/97واکسن های ضد سرطاندكتر توكلي
18/1/98ويروس ها، پروتوانكوژن ها و ايجاد سرطاندكتر قدمي
25/1/98روش های تشخيصی زودرس و تائيد سرطان (Cancer markers)دكتر مدرسي
1/2/98ژن های بازدارنده تومور و عملکرد آنهادكتر كابلي
8/2/98ژنتيک سندرم هاي سرطان خانوادگي (1)دكترمهدي پور
15/2/98ژنتيک سندرم هاي سرطان خانوادگي (2)دكترمهدي پور
22/2/98اپي ژنتيك و سرطاندكتر قدمي
29/2/98آپوپتوز و سرطاندكتر تبریزی
5/3/98ايمني شناسی و سرطاندكتر توكلي
12/3/98روش های مرسوم درمان و ژن درمانی سرطاندكتر قدمي
19/3/98تازه هاي سرطان و يا ارائه فعاليت دانشجوئيدكتر قدمی

                              
فعاليت دانشجويي: تهيه سخنراني و ارائه در كلاس با هماهنگي با مسئول درس
(  10 ~ اسلايد در خصوص يكي از انواع سرطان: تعريف، شيوع، ژن هاي درگير، تشخيص، درمان...)- 2 نمره از امتحان

 

برنامه آموزشي نيمسال دوم 98-97گروه ژنتيك پزشكي 
چهار شنبه سه شنبهدو شنبهیک شنبهشنبه


برنامه های عمومی گروه

 
 

کلاس یک
(کتابخانه)
10 8
مهندسی ژنتیک (2واحد MSc دوره  23) آقای دکتر مدرسی

سمینار 1(1واحد MScدوره 23) آقای دکتر نوری دلوئی و  آقای دکترمدرسی
کلاس دو

ژنتیک پزشکی پیشرفته (2واحد Ph.D  دوره 16)
آقای دکترزمانی
طراحي و فنون آموزش در علوم پزشكی( 2واحد Ph.D  دوره 16)
گروه آموزش پزشكي
ژنتیک بیوشیمیایی انسانی (2واحد MScدوره 23) آقای دکتر نوری دلوئی و  آقای دکترقدمی
کلاس یک
(کتابخانه)
12 - 10
ژنتیک انسانی (2 واحد MSc دوره 23) خانم دکتر ایزدیبیوشیمی کروماتین (2 واحد MSc دوره 23) خانم دکتر ایزدیمشاوره ژنتیک( 2 واحد Ph.D  دوره 15 ) آقای دکتر اکرمیسیتوژنتیک مولکولی پیشرفته (2واحد Ph.D  دوره 16) آقای دکتر اکرمیژنتیک سرطان پیشرفته (2واحد Ph.D دوره 16) آقای دکتر اکرمیکلاس دواخلاق و ایمنی زیستی (2واحد Ph.Dدوره16) آقای دکتر توکلی بزاز
کلاس یک
(کتابخانه)
15 - 13

نشانه شناسی بیماریها (1واحد Ph.D  دوره 16) آقای دکتر قدمی
ژنتیک سرطان( 2واحد MSc دوره 23) آقای دکتر قدمی
کلاس دو

 


   

نام درس: بيوشيمي كروماتين       تعداد واحد: 2 واحد نظری           نیمسال اول سال (ترم بهمن)1397         12-10               نام مسئول درس : دكتر پانته آ-ايزدي                  محل تشکیل کلاسها: كلاس 2
مخاطبين: دانشجویان ارشد ژنتیک انساني دوره23
جلسهتاريخموضوعنام استاد
113/11/97
شنبه فوق العاده12-10 کلاس یک
مقدمات و معرفي برنامه هاي كلاسي درس  (خصوصيات بيوشيميايي  كروماتين به عنوان مجموعه اي از DNA و پروتئين) دکتر ايزدي
213/11/97
شنبه فوق العاده3-1 کلاس دو
خصوصيات بيوشيميايي و ديناميك فيبرهاي كروماتين
(مدل هاي مطرح و نظريات جديد)
دکتر ايزدي
316/11/97خصوصيات بيوشيميايي و عملكردي PTM ها در پروتئينها ي هيستوني (بخش 1)دکتر ايزدي
423/11/97خصوصيات بيوشيميايي و عملكردي PTM ها در پروتئينها ي هيستوني اصلي(بخش 2)دکتر ايزدي
530/11/97Sumoylation در هيستونها و نقش عملكردي آن در كروماتيندکتر ايزدي
67/12/97ساختار و نقش هيستون H1 و واريانت هاي آندکتر ايزدي
714/12/97طبقه بندي انواع هيستون واريانت ها (ساختار بيوشيميايي، عملكرد)-بخش اولدکتر ايزدي
821/12/97طبقه بندي انواع هيستون واريانت ها (ساختار بيوشيميايي، عملكرد)-بخش دومدکتر ايزدي
920/1/98نقش هيستون واريانت ها در Development and Diseasesدکتر ايزدي
1027/1/98ساختار و آرايش كروماتين در ناحيه سانترومري و فاكتورهاي كنترل كننده كنفورماسيون آندکتر ايزدي
113/2/98متيلاسيون DNA و اپي ژنوم و نقش آن در عملکرد کروماتین
بخش اول

دکتر ايزدي
12 
10/2/98
متيلاسيون DNA و اپي ژنوم و نقش آن در عملکرد کروماتین
بخش دوم

دکتر ايزدي
1317/2/98مهارکنندگان آنزيم هاي تغيير دهنده كروماتين(epidrugs) و اهميت آنها  در درمان بيماري هادکتر ايزدي
1424/2/98تكنيك هاي مطالعه تغييرات كروماتين و كاربرد آنهادکتر ايزدي
1531/2/98نقش lnc RNA ها در تغييرساختار كروماتين و كنترل بيان ژندکتر ايزدي
167/3/98فرآیندهای مولکولی X- inactivation در سطح کروماتین و اهمیت آنها در بیماریهادکتر ايزدي
171/4/98

امتحان پايانيدکتر ايزدي

 


 
برنامه درس ژنتيك انساني دانشجويان كارشناسي ارشد ژنتيك انساني دوره 22 (مسئول درس: دكتر پانته آ ايزدي)
تعداد واحد: 2 واحد نظري         بهمن 97( نیمسال دوم)     چهارشنبه ها12-10 (كلاس دو)
شمارهتاريخموضوعنام استاد
117/11/97مقدمه و معرفي ساختار درس، جايگاه و نقش ژنتيك در پزشكيدكتر ايزدي
217/11/97
فوق العاده  3-1
اصول مشاوره ژنتيكدكتر ايزدي
324/11/97فرآيند تشخيص ژنتيك و مباني اخلاقي و قانوني حاكم بر آن، ژنتيك اجتماعي و برنامه هاي آن در ايراندكتر ايزدي
424/11/97
فوق العاده  3-1
اصول غربالگري بيماريهاي ژنتيكدكتر ايزدي
51/12/97الگوهاي توارث تك ژني غالب و مغلوب اتوزومي(ويژگي ها و بيماريهاي مهم)دكتر قدمي
68/12/97الگوهاي توارث تك ژني وابسته به جنس (ويژگي ها و بيماريهاي مهم)دكتر اكرمي
715/12/97عوامل پيچيده كننده شجره هاي بيماريهاي تك ژني، ضريب خويشاوندي و تخمين ريسكدكتر كرامتي پور
821/1/98ناهنجاريهاي مادرزادي و انواع آن در ژنتيك انسانيدكتر ايزدي
921/1/98
فوق العاده  3-1
مروري بر بيماريهاي مهم در ژنتيك پزشكي با مدل PBL(بخش اول)دكتر ايزدي
1028/1/98ناهنجاريهاي كروموزوميدكتر ايزدي
1128/1/98
فوق العاده  3-1
مروري بر بيماريهاي مهم در ژنتيك پزشكي با مدل PBL(بخش دوم)

دكتر ايزدي
124/2/98ژنتيك اختلالات داراي توارث چند عاملي(با مثالهايي از نوروژنتيك)

دكتر كابلي
1311/2/98روشهاي مولكولي تشخيصي در ژنتيك پزشكيدكتر اكرمي
1418/2/98اصول تشخيص پيش از تولد در ژنتيك پزشكي(PND,PGD)دكتر كابلي
1525/2/98ژنتیک ناباروری و سقط مکرردكتر قدمي
161/3/98ژنتيك  بيماريهاي ميتوكندرياييدكتر توكلي بزاز
178/3/98فارماکوژنتیکدكتر توکلی بزاز

1822/3/98امتحان پايان ترم

دكتر ايزدي

 


     
درس: اخلاق و ایمنی زیستی                                                           گروه آموزشی: ژنتیک پزشکی
      نيمسال دوم  سال تحصيلی 98-97                                                        مسئول درس: دکتر توکلی بزاز

رديف

روزساعتتاريخ

موضوع

نام استاد
1یکشنبه15-1328/11/97مبانی و عناوین اخلاق پزشکی نوین-1دکتر توکلی بزاز
2یکشنبه15-13****مبانی و عناوین اخلاق پزشکی نوین-2دکتر توکلی بزاز
3یکشنبه15-13****مبانی و عناوین اخلاق پزشکی نوین-3دکتر توکلی بزاز
4یکشنبه15-135/12/97سمپوزیوم Role Modelingدکتر احمدی، دکتر نمازی، دکتر میرزازاده
5یکشنبه15-1312/12/97درآمدی بر اخلاق و فلسفه پزشکیدکتر منجمی
6یکشنبه15-1319/12/97اهمیت و موضوعیت اخلاق پزشکی در حوزه ژنتیک و مقایسه آن با سایر حیطه های بالینی و آزمایشگاهیدکتر توکلی بزاز
7یکشنبه15-13***ملاحظات اخلاقی در موضوع
Direct to Consumer Genetic Tests
دکتر توکلی بزاز
8یکشنبه15-1318/1/98آفرینش به ‌مثابه صنعت: کودک سفارشیدکتر توکلی بزاز
9یکشنبه15-1325/1/98مکتب Transhumanism و مبانی فلسفی-انسان شناختی آن؛ ملاحظات اخلاقی در موضوع  Human Enhancementدکتر توکلی بزاز
10یکشنبه15-138/2/98دستاوردهای جدید دانش ژنتیک:
فرصت های حیاتی، تهدیدهای اخلاقی
دکتر توکلی بزاز
11یکشنبه15-1315/2/98جنبه های اخلاقی، اجتماعی و قانونی ژنتیک پزشکیدکتر متوسلی
12یکشنبه15-1322/2/98جنبه های اخلاقی سلول های بنیادی و شبیه سازی انساندکتر متوسلی
13یکشنبه15-1329/2/98ملاحظات اخلاقی در دستکاری های ژنتیکی و مهندسی ژنتیکدکتر متوسلی
14یکشنبه15-1312/3/98رضایت نامه و محرمانه نگهداشتن اطلاعات ژنتیکدکتر متوسلی
15یکشنبه15-1319/3/98اخلاق و ARTدکتر متوسلی
16یکشنبه15-13TBAارایه سمینارهای دانشجوییدكتر توكلي بزاز
17یکشنبه15-13TBAارایه سمینارهای دانشجوییدكتر توكلي بزاز

تاریخ امتحان 3/4/98
جلسات * دار را با استاد مربوطه هماهنگ بفرمایید.
  
جدول ارایه دروس برای دوره کارشناسی ارشد گروه ژنتیک پزشکی 98-97

دوماولسال
چهارمسومدوماولنیمسال
تعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحد


2تازه های ژنتیک انسانی2ژنتیک سرطان2ژنتیک ایمنیاجباری


1سمینار 22ژنتیک انسانی2ژنتیک جمعیتپایان نامه2مهندسی ژنتیک2سیتوژنتیک
1سمینار 12ژنتیک مولکولی


2خلاق و ایمنی زیستی2بیوشیمی کروماتین

اختیاری
2ژنتیک بیوشیمیایی انسانی2زبان تخصصی


1سیستم اطلاع رسانیکمبود/جبرانی 
 

جدول ارایه دروس برای دوره دکتری گروه ژنتیک پزشکی 98-97
سومدوماولسال
اولچهارمسومدوماولنیمسال
امتحان جامع 20واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحد


2مشاوره ژنتیک2ژنتیک سرطان پیشرفته3ژنتیک مولکولی پیشرفتهاجباری


8کارورزی بیمارستانی2سیتو ژنتیک مولکولی پیشرفته2ژنتیک ایمنی پیشرفته


3سیتوژنتیک پیشرفته


3مهندسی ژنتیک پیشرفته
2ژنتیک پزشکی پیشرفته

2اخلاق و ایمنی زیستی

اختیاری
1نشانه شناسی بیماریها


کمبود/جبرانی
2طراحی و فنون آموزش در علوم پزشکی
 سومدوماولسال
اولچهارمسومدوماولنیمسال
امتحان جامع 20واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحدتعداد واحدنام واحد


2مشاوره ژنتیک2ژنتیک سرطان پیشرفته3ژنتیک مولکولی پیشرفتهاجباری


8کارورزی بیمارستانی2سیتو ژنتیک مولکولی پیشرفته2ژنتیک ایمنی پیشرفته


3سیتوژنتیک پیشرفته


3مهندسی ژنتیک پیشرفته
2ژنتیک پزشکی پیشرفته

2اخلاق و ایمنی زیستی

اختیاری
1نشانه شناسی بیماریها


کمبود/جبرانی
2طراحی و فنون آموزش در علوم پزشکی
 


برنامه درسی نیمسال دوم تحصیلی97-96

مسئول درستعداد واحدنام درسمقطع
آقای دکتر شکوری3سیتوژنتیک پیشرفتهPhD (دوره 14)
آقای دکتر زمانی2ژنتیک پزشکی پیشرفتهPhD (دوره 15)
آقای دکتر اکرمی2ژنتیک سرطان پیشرفتهPhD (دوره 15)
آقای دکتر نوری دلویی2ژنتیک بیوشیمیایی انسانMSc(دوره 22)
آقای دکتر قدمی2ژنتیک سرطانMSc(دوره 22)
خانم دکتر ایزدی2ژنتیک انسانیMSc(دوره 22)
خانم دکتر ایزدی2بیوشیمی کروماتینMSc(دوره 22)
آقای دکتر مدرسی2مهندسی ژنتیکMSc(دوره 22)
 


برنامه درسی نیمسال تحصیلی اول 98-97

ه

 


   باسمه تعالي
 
گروه آموزشی: ژنتيک پزشکی                                                        نيم سال تحصيلی اول 97-98
محل برگزاری : کلاس دو                   درس:  سيتوژنتيک                                        دو واحد
دانشجويان MSc دوره 23                                                                       مسئول درس: دکتر اکرمی


روزساعتتاريخ

موضوع

نام استاد
1سه شنبه12-101/8/97مقدمه و تاريخچه

دکتر اکرمی

2دوشنبه15-137/8/97چرخه سلولی

دکتر مدرسی

3دوشنبه15-1314/8/97روش های مختلف کشت و رنگ آميزی

دکتر مهدی پور

4سه شنبه12-1015/8/97ناهنجاري های شمارشی کروموزوم ها

دكتر اکرمی

5دوشنبه15-13