اعضا هیات علمی گروه ژنتیک پزشکی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
 
                                       نام و نام خانودادگی                   درجه علمی                                      
                               
دکتر محمد رضا نوری دلویی                 استاد
 
دکتر محمد حسین مدرسی                   استاد
 
دکتر جواد توکلی بزاز                          استاد
 
دکتر مهدی زمانی                              دانشیار
 
دکتر سید محمد اکرمی                       دانشیار
 
دکتر محسن قدمی                             دانشیار
 
دکتر عباس شکوری گرکانی                  استادیار
 
دکتر مجید کابلی                              استادیار
 
دکتر محمد کرامتی پور                      استادیار
 
دکتر زهرا اوسطی آشتیانی                  استادیار
 
دکتر  مینا حاجی فرج تبریزی              استادیار
 
دکتر پانته آ  ایزدی                          استادیار