اولین ژورنال کلاب سال 1397

اولین ژورنال کلاب سال 1397
از تاریخ : 1397/01/28
تا تاریخ : 1397/01/28
از ساعت : 8:30
تا ساعت : 9:59

اولین ژورنال کلاب سال 1397، سه شنبه 28 فروردین سال 1397 برگزار خواهد شد. مکان برگزاری متعاقبا اعلام می شود.