ژورنال کلاب1397/12/14

ژورنال کلاب1397/12/14

11 12 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب 12/14/ 97
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Acquired HER2 mutations in ER+ metastatic
breast cancer confer resistance to estrogen
receptor–directed therapies
در تاریخ 97/12/14ساعت 8:30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
کنید


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0