ژورنال کلاب 98/9/12

ژورنال کلاب 98/9/12

10 9 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب12/9/98
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Phase 1 clinical study of an embryonic stem
cell–derived retinal pigment epithelium patch in
age-related macular degeneration
در تاریخ12/98/9 ساعت 8/30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
ارائه کننده: خانم آزاده اعتمادزاده
لینکمنبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0