ژورنال کلاب98/9/26

ژورنال کلاب98/9/26

20 9 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برگزاری ژورنال کلاب 9/26/ 98
جلسه ژورنال کلاب گروه ژنتیک پزشکی با عنوان:
Minimal/measurable residual disease in AML
a consensus document from the European
LeukemiaNet MRD Working Party

در تاریخ 26/98/9 ساعت 8/30 الی 10 در ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی طبقه اول کلاس 2 برگزار خواهد شد.
ارائه کننده: آقای علی نجفی
تصویر فرم


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0