سخنراني علمي پروفسور Laurent Meijer

سخنراني علمي پروفسور Laurent Meijer

7 10 1394

12دي ماه جاري برگزار مي شود:سخنراني علمي پروفسور Laurent Meijer به  همت گروه ژنتيك، جلسه سخنراني پروفسور Laurent Meijer از كشور فرانسه در دانشكده پزشكي برگزار مي شود.به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي،  با دعوت گروه ژنتيك و هماهنگي هاي بعمل آمده با معاونت محترم امور بين الملل دانشكده پزشكي سخنراني علمي پروفسور Laurent Meijer از كشور فرانسه روز شنبه 12 دي ماه جاري از ساعت 13 تا 15:30 در تالار ابن سينا برگزار خواهد شد.موضوعات سخنراني به اين شرح است:      Development of kinase inhibitors towards drug candidates: from fundamental research to biotechnology, an example based on marine organisms.     Two approaches to Alzheimer's disease: Therapeutic (kinase inhibition) and Preventive ('Alzheimerogens').


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0